Akreditace vzdělávacích programů pro pedagogické pracovníky

15. duben 2020
Další vzdělávání pedagogických pracovníků
Autor/ka článku: Martina Němcová
Akreditace vzdělávacích programů pro pedagogické pracovníky

V tomto článku naleznete základní informace k databázi akcí DVPP, akreditaci vzdělávacího programu a akreditaci instituce, Standardy pro udělování akreditací DVPP a další. 

Standardy pro udělování akreditací DVPP

V sekci Standardy a metodická doporučení na stránkách MŠMT najdete podrobné informace a metodická doporučení pro programy předkládané k akreditaci v systému DVPP. Týkají se studia pedagogiky, studia k výkonu specializovaných činností, didaktiky, e-learningových kurzů a dalších.

Jak zpracovat žádost o akreditaci vzdělávacích programů pořádaných v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP)

Akreditace v systému DVPP se řídí ustanoveními zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů.

Základní formuláře žádosti o akreditaci se vyplňují přímo v databázi akreditace v systému DVPP na www stránkách MŠMT pomocí html formuláře (zde vstup na formulář právnických osob) nebo html formuláře (zde vstup na formulář fyzických osob pokud má již přidělené uživatelské jméno a heslo) nebo registrace.

Důležité upozornění: Do databáze je vstup možný pouze v termínech, kdy jsou žádosti pro danou akreditační komisi přijímány. Po pečlivém vyplnění formulářů Základní informace o vzdělávacím zařízení a Seznam vzdělávacích akcí předkládaných k akreditaci a jejich odeslání elektronickou formou na MŠMT si tabulky vytiskněte a přidejte k popisu vzdělávacích programů.

V souvislosti se zřizováním DATOVÝCH SCHRÁNEK je nutné, aby žadatel (právnická i fyzická osoba), pokud má datovou schránku zřízenou, vyplnil ID datové schránky do tabulky Základní informace o vzdělávacím zařízení v databázi na webových stránkách MŠMT. V případě, že žadatel datovou schránku zřízenu nemá, vyplní do příslušného políčka: „není zřízena“.

Mimo www stránky MŠMT zpracuje žadatel o akreditaci informace o jednotlivých předkládaných vzdělávacích programech podle struktury doporučené v dokumentu Vzor popisu vzdělávacího programu včetně tabulky kalkulací předpokládaných nákladů (naleznete níže v souborech ke stažení). Je-li vzdělávací program, o jehož akreditaci žádáte, součástí projektu ESF, poznamenejte do pravého horního rohu průvodního dopisu i vzdělávacího programu výrazně: ESF

Žádost se předkládá ve 2 písemných paré (tj. jeden originál celé žádosti a 1 kopie celé žádosti označené jako „kopie“): viz. níže též Požadované řazení dokumentů v žádosti.

Obsah žádosti:

1. Základní informace o vzdělávacím zařízení (Tabulka Základní informace o vzdělávacím zařízení s potvrzením o úspěšném odeslání žádosti na MŠMT, datu a časovém údaji odeslání, které se automaticky objeví po elektronickém vyplnění formulářů a odeslání na MŠMT, viz Jak získat akreditaci pro DVPP).

2. Seznam vzdělávacích akcí předkládaných k akreditaci (Tabulka Seznam vzdělávacích programů předkládaných k akreditaci s informací o datu a časovém údaji odeslání žádosti na MŠMT, které se automaticky objeví po elektronickém vyplnění formulářů a odeslání na MŠMT, viz  Jak získat akreditaci pro DVPP).

3. Průvodní dopis podepsaný statutárním zástupcem vzdělávacího zařízení (tj. ředitelem, jednatelem, předsedou sdružení atd., u VŠ děkan pořádající fakulty).

4. Kopie platné akreditace vzdělávací instituce, pokud instituce již má platnou akreditaci, nebo (v případě, že žádá nově o akreditaci):

 • Úředně ověřenou kopii oprávnění ke vzdělávací činnosti podle zvláštního právního předpisu (Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon, Zákon č. 111/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů, Živnostenský zákon, Obchodní zákoník.)
 • Přehled o personálním, technickém a materiálním vybavení žadatele o akreditaci vzdělávací instituce v oblasti dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
 • Přehled o dosavadní činnosti žadatele o akreditaci,

5. Vzdělávací programy v pořadí, jak byly přihlášeny v Seznamu vzdělávacích akcí předkládaných k akreditaci. Programy vkládejte vždy samostatně tak, aby jednotlivé programy bylo možno samostatně a v úplnosti vyjmout. Vzdělávací programy připravte podle Vzoru popisu vzdělávacího programu, Součástí programu je vždy i vzorový tiskopis osvědčení pro daný vzdělávací program.

6.  Další dokumenty dle uvážení žadatele, které mohou doložit zkušenost, erudici a serióznost žadatele (např. reference škol, frekventantů k již realizovaným akcím; udělené certifikáty potvrzující kvalitu vzdělávacího zařízení či jeho lektorů.

7. Originál žádosti navíc obsahuje CD se všemi požadovanými dokumenty v doporučeném pořadí.

Obě kompletní samostatná paré žádosti zašlete v jedné obálce na adresu:

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
odbor dalšího vzdělávání a institucionální výchovy
oddělení kariérního systému pedagogických pracovníků
akreditace v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Požadované řazení dokumentů v žádosti, adresa MŠMT pro podání žádosti

Žádost se předkládá ve 2 samostatných písemných paré, tj.

 • Originál žádosti
 • Kopie

Obě paré mají stejné řazení dokumentů:

Základní informace o vzdělávacím zařízení (Tabulka Základní informace o vzdělávacím zařízení s potvrzením o úspěšném odeslání žádosti na MŠMT, datu a časovém údaji odeslání, které se automaticky objeví po elektronickém vyplnění formulářů a odeslání na MŠMT, viz Jak získat akreditaci pro DVPP).

Seznam vzdělávacích programů předkládaných k akreditaci (Tabulka Seznam vzdělávacích programů předkládaných k akreditaci s informací o datu a časovém údaji odeslání žádosti na MŠMT, které se automaticky objeví po elektronickém vyplnění formulářů a odeslání na MŠMT, viz Jak získat akreditaci pro DVPP).

Průvodní dopis podepsaný statutárním zástupcem vzdělávacího zařízení (tj. ředitelem, jednatelem, předsedou sdružení atd., u VŠ děkan pořádající fakulty).

Kopie platné akreditace vzdělávací instituce, pokud instituce již má platnou akreditaci, nebo (v případě, že žádá nově o akreditaci):

 • Úředně ověřenou kopii oprávnění ke vzdělávací činnosti podle zvláštního právního předpisu (Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon, Zákon č. 111/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů, Živnostenský zákon, Obchodní zákoník.)
 • přehled o personálním, technickém a materiálním vybavení žadatele o akreditaci vzdělávací instituce v oblasti dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků,
 • přehled o dosavadní činnosti žadatele o akreditaci.

Výpis z evidence Rejstříku trestů, je-li žadatelem fyzická osoba (na základě ustanovení zákona č.420/2011 Sb., o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, má fyzická osoba povinnost prokázat bezúhonnost při podání žádosti o akreditaci předložením tohoto výpisu); výpis nesmí být starší než 3 měsíce.

Vzdělávací programy v pořadí, jak byly přihlášeny v Seznamu vzdělávacích akcí předkládaných k akreditaci. Programy vkládejte vždy samostatně tak, aby jednotlivé programy bylo možno samostatně a v úplnosti vyjmout. Vzdělávací programy připravte podle Doporučeného vzoru popisu vzdělávacího programu, Součástí programu je vždy i vzorový tiskopis osvědčení pro daný vzdělávací program.

Další dokumenty dle uvážení žadatele, které mohou doložit zkušenost, erudici a serióznost žadatele (např. reference škol, frekventantů k již realizovaným akcím; udělené certifikáty potvrzující kvalitu vzdělávacího zařízení či jeho lektorů).

Originál žádosti navíc obsahuje CD se všemi požadovanými dokumenty ve stanoveném pořadí.

Obě kompletní samostatná paré žádosti zašlete v jedné obálce (zásilce) na adresu:

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
odbor vzdělávací soustavy
oddělení kariérního systému pedagogických pracovníků
akreditace v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Důležitá upozornění – časté chyby v žádostech

Věnujte zvýšenou pozornost textu předkládaných vzdělávacích programů. Užívejte termíny, které jsou v souladu s platnými právními normami v oblasti školského práva. V textech vzdělávacích programů se vyjadřujte přesně, v případě potřeby uveďte podrobnější zdůvodnění. Přenesené významy a významy v uvozovkách nemůže akreditační komise akceptovat.

Název programu v databázi může mít jen omezený počet znaků. Z tohoto důvodu název zformulujte tak, aby se celý vešel do vymezeného pole. Věnujte zvýšenou pozornost pravopisné stránce názvů, vaše zadání je přístupné veřejnosti a překlápí se automaticky i do textu rozhodnutí o udělení akreditace. Pokud je nezbytné název upřesnit, formulujte upřesnění v podnadpisu v listinné podobě žádosti.

Podrobnější informace k jednotlivým chybám v žádostech naleznete na stránkách MŠMT ČR v článku Důležitá upozornění – časté chyby v žádostech.

Akreditace vzdělávací instituce

Akreditace vzdělávací instituce je stanovena v § 25 a § 26. zákona č.563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a změně některých zákonů.

I. Žádost o akreditaci vzdělávací instituce

Žádost o akreditaci vzdělávací instituce obsahuje jméno, příjmení, místo podnikání a identifikační číslo osoby (dále jen „identifikační číslo“) žadatele, je-li žadatel fyzickou osobou, nebo název, sídlo, popřípadě umístění organizační složky, statutární orgán a identifikační číslo žadatele, je-li žadatel právnickou osobou. Pro žádost není stanoven oficiální tiskopis.

Součástí žádosti o akreditaci vzdělávací instituce musí být i žádost o akreditaci alespoň jednoho vzdělávacího programu dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků podle § 27.

K žádosti o akreditaci vzdělávací instituce se dále přiloží:

a) oprávnění ke vzdělávací činnosti podle zvláštního právního předpisu (zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, Zákon č. 111/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů,Živnostenský zákon, Obchodní zákoník.

b) přehled o personálním, technickém a materiálním vybavení žadatele o akreditaci vzdělávací instituce v oblasti dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků,

c) přehled o dosavadní činnosti žadatele o akreditaci.

Ministerstvo udělí fyzické nebo právnické osobě akreditaci vzdělávací instituce, splňuje-li podmínky uvedené v odstavcích 1 až 3; vychází přitom z posouzení akreditační komise.

Důvody neudělení akreditace instituce:

Jestliže fyzická nebo právnická osoba

a) k žádosti nepřiložila doklady podle odstavce 3,

b) k žádosti uvedla nesprávné nebo neúplné údaje a ve lhůtě stanovené ministerstvem je neopravila nebo nedoplnila,

c) přiložila vzdělávací program, který nesplňuje náležitosti podle § 27 odst. 3 zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a změně některých zákonů

d) přiložila vzdělávací program, který akreditační komise nedoporučí k akreditaci.

Akreditace vzdělávací instituce nebo akreditace vzdělávacího programu je nepřevoditelná a nepřechází na právní nástupce.

II. Platnost akreditace instituce

Akreditace vzdělávací instituce má platnost 6 let. Po tuto dobu může vzdělávací zařízení opakovaně realizovat akreditované vzdělávací akce uvedené v osvědčení podle zájmu pedagogických pracovníků při dodržení obsahu vzdělávacího programu, který akreditační komise schválila.

Akreditace vzdělávací instituce se automaticky prodlužuje bez žádosti držitele akreditace, a to na dobu, po kterou po ukončení příslušné doby platnosti akreditace vzdělávací instituce přetrvává platnost akreditace alespoň jednoho vzdělávacího programu dané vzdělávací instituce.

III. Obnova platnosti akreditace vzdělávací instituce

Pokud právnická či fyzická osoba chce obnovit platnost akreditace, musí zpracovat a podat novou žádost o akreditaci instituce podle § 26 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (viz výše I. Žádost o akreditaci vzdělávací instituce).

Poznámka:

Zásadní pravidlo: automatické prodloužení platnosti instituce podle § 25 odst. 2 zákona č.563/2004 Sb., ošetřuje relativně krátké časové období, kdy v instituci probíhá schválený akreditovaný program, ale platnost akreditace instituce již zanikla. Pokud žadatel žádá o akreditaci nového programu po skončení platnosti akreditace instituce, je nezbytně nutné podat současně novou žádost o akreditaci instituce. (Při žádosti o akreditaci vzdělávacích programů má žadatel ze zákona povinnost předkládat ověřenou kopii platné akreditace instituce).

V okamžiku, kdy žadatel získá novou akreditaci, uvádí nové č.j. na osvědčení o absolvování u všech platných akreditovaných vzdělávacích programů své instituce.

Čísla jednací v sobě obsahují informaci o době platnosti akreditací. V zájmu posílení důvěryhodnosti vzdělávací instituce a bezproblémovosti při komunikaci s klienty i MŠMT doporučujeme žádost o novou akreditaci instituce neodkládat.

Prodloužení akreditace vzdělávacího programu

V souladu s ustanovení § 27 odst. 4 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, může držitel platné akreditace vzdělávacího programu podat žádost o prodloužení akreditace o další 3 roky, a to v následujících případech a za dodržení níže uvedených podmínek.

1) Nedochází-li k žádné úpravě a změně v popisu vzdělávacího programu.

2) Dochází-li k úpravě v bodě:

a) plánované místo konání

b) jmenný přehled lektorů

c) odborný garant

d) maximální počet účastníků

e) materiální a technické vybavení

f) kalkulace předpokládaných nákladů

Podání nové žádosti o akreditaci vzdělávacího programu

Za změnu dle ustanovení § 27 odst. 4 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, se nepovažuje úprava provedená v:

a) názvu

b) obsahu

c) formě

d) vzdělávacím cíli

e) hodinové dotaci

f) cílové skupině účastníků

Postup při podávání žádosti o prodloužení akreditace vzdělávacího programu

Termíny podávání žádostí

Žádosti se podávají v termínech shodných jako příjem žádostí o akreditaci vzdělávacích programů a vzdělávacích institucí.

Formální náležitosti

Žadatel v průvodním dopise jednoznačně a zřetelně uvede, že žádá o prodloužení akreditace a uvede názvy programů, o jejichž prodloužení se žádá.

K žádosti o akreditaci vzdělávacího programu se vždy přiloží kopie rozhodnutí o akreditaci vzdělávací instituce.

Řazení a označení programů, u nichž se žádá o prodloužení akreditace

1) Programy, u nichž je požadováno prodloužení akreditace, budou vždy řazeny v žádosti na první místo (např. 1-15).

2) Před název programu bude doplněno písmeno „P-„ (např. P-Angličtina pro začátečníky), a to i v databázi vzdělávacích programů DVPP, do které se programy zapisují. Zmíněné označení slouží pouze pro lepší orientaci a nebude uvedeno na rozhodnutí o prodloužení akreditace vzdělávacího programu.

3) Předkládá-li se program, u něhož nejsou provedeny žádné změny, uvede se pouze název programu a přiloží se kopie rozhodnutí o udělení akreditace daného vzdělávacího programu.

4) Předkládá-li se program, v jehož popisu dochází ke změně, přiloží se popis vzdělávacího programu s výrazným označením změn, ke kterým dochází, a to takto:

 • původní informace, která již není platná, se škrtá a zvýrazní se nová doplněná skutečnost (např. Plánované místo konání: Ostrava, Brno Havířov)
 • nová informace je pouze doplněna a zvýrazněna (např. Plánované místo konání: Ostrava, Brno,Havířov)
 • část původní informace pozbývá platnosti, škrtá se a zvýrazní (např. Plánované místo konání: Ostrava,Brno)

V případě nejasností a dotazů, prosím, kontaktujte Mgr. Jindřišku Naušovou, tel.234 811 247, mail: jindriska.nausova@msmt.cz

Pro úplný a aktuální přehled informací navštivte stránky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR v sekci Další vzdělávání – Akreditace v systému DVPP.