Další nová kompetence? Proč si “datová gramotnost” zaslouží šanci

23. leden 2024
Aktuality
Autor/ka článku: Monika Smékalová
Další nová kompetence? Proč si “datová gramotnost” zaslouží šanci

V roce 2023, každodenní život je prostoupen procesy sběru dat, jejich analýzou a aplikací jejich výsledků – většinou bez výrazného zájmu. Globální objem dat roste v nepředstavitelném měřítku; objem “globální datové sféry” se nyní měří v zettabajtech. Data se stala klíčovým zdrojem pro ekonomiku a společnost. Evropská komise odhaduje, že do roku 2025 se počet datových expertů v Evropě oproti roku 2018 zdvojnásobí. Zároveň se díky datově řízeným obchodním procesům stávají jednotlivci cílem selektivního marketingového úsilí, doručování informací a rozhodování na základě algoritmů.

Je úroveň informací dostatečná?

Jak je obyvatelstvo o těchto záležitostech informováno? Kdo přesně ví, jak se dnes generují údaje o počasí, co se děje s údaji z navigace vozidel a zda se vyplatí upravovat nastavení cookies při vyhledávání na internetu? V každodenní interakci s médii se často bez větší reflexe používají obchodní modely platforem sociálních médií založené na datech. Uživatelské profily se vytvářejí během každodenních internetových aktivit, aniž by si toho uživatelé byli vědomi. A málokdo se ptá na datový základ výrazné grafiky nebo na tréninková data, která jsou výsledkem umělé inteligence. Je nebo není to problematické? A může “datová gramotnost” přinést nápravu?

Datová gramotnost – co to je?

Datová gramotnost je definována jako schopnost kriticky shromažďovat, zpracovávat, vyhodnocovat a používat data, a to podle podle syntetického výzkumu z roku 2015. Tato definice připomíná dovednosti, jako je provádění internetového výzkumu nebo průzkumů, vytváření tabulek v aplikaci Excel, používání nástrojů pro webovou analýzu nebo sestavování zpráv založených na datech.

V roce 2019 byl představen německojazyčný kompetenční rámec pro datovou gramotnost v podobě tzv. Framework Future Skills Data Literacy pro odvětví vysokoškolského vzdělávání, zejména pokud jde o dovednosti potřebné ve výzkumu. V roce 2020 publikovali dva výzkumníci z Hamburku Aufsatz mit dem Titel „Datenkompetenz – Data Literacy“, kde je datová gramotnost označena za klíčovou kompetenci pro 21. století, která zahrnuje sběr dat, správu dat, jejich vyhodnocování a používání (včetně etiky).

To vše je stále aktuální, ale mělo by se to přehodnotit vzhledem k rychle postupujícímu vývoji. Definice jako “datová gramotnost”, úzce spjaté s technologickým pokrokem, je třeba vždy chápat jako dynamické.

Datové gramotnost jinak: Co se změnilo

Obchodní model sociálních médií je cílený na vytváření interakcí a algoritmy, které za ním stojí, tento obchodní model podporují. Uživatelé jsou vybízeni ke sdílení, lajkování, komentování a zanechávání datových stop a nejčastěji tak činí u emotivně nabitého obsahu. To má celkově polarizující a destabilizující účinek. Mediální výchova, která o takové dynamice informuje, přispívá k mediální gramotnosti a podporuje demokracii. Uživatelé sociálních médií, kteří jsou o tom informováni, mají menší pravděpodobnost, že budou online šířit negativní nebo agresivní vzorce (doufejme).

V roce 2023 je potřeba další osvěta v důsledku široké dostupnosti generativní umělé inteligence. Velké jazykové modely, jako je ChatGPT, generují informace na základě trénovacích dat, která mohou obsahovat zkreslení, například zkreslení z hlediska genderu – to je třeba brát v úvahu při interpretaci výsledků. Také u výstupů čistě jazykových modelů nelze vysledovat přímé zdroje, a proto je nelze dát do souvislostí. Pro produkty umělé inteligence je klíčové si uvědomit: ne vždy je to tak, jak to vypadá. Proto je pro správné zacházení s nástroji AI, jako je ChatGPT, zapotřebí funkční porozumění a datová gramotnost – alespoň pokud jsou výsledky určeny pro publikaci nebo výuku. Kromě toho je při používání generativních nástrojů AI vždy třeba brát v úvahu ochranu osobních údajů.

V neposlední řadě se očekává, že aplikace umělé inteligence přinese na weby množství povrchních nebo nepřesných informací – ať už záměrných, nebo vytvořených z neznalosti. Recepce těchto obsahů rovněž vyžaduje know-how, konkrétně kritické myšlení nebo jinými slovy specifickou datovou gramotnost. Zatímco současný návrh na EU AI Act požaduje regulaci vysoce rizikových AI a deklaraci pro produkty, jako je ChatGPT, výsledek zůstává nejasný.

Pokud všechny tyto aspekty zahrneme do konceptu “datové gramotnosti”, úzce se shoduje s “kritickou mediální gramotností”.

O tom, co přináší koncept datové gramotnosti do vzdělávání dospělých se dozvíte v článku Další nová kompetence? Proč si “datová gramotnost” zaslouží šanci na platformě EPALE.

 

Zdroj: EPALE Česká republika, https://epale.ec.europa.eu/cs