Střední škola filmová, multimediální a počítačových technologií, s.r.o.

Filmová 174, 760 01 Zlín
Telefon: 725 878 303
Web: https://www.creativehill.cz/

Akreditované kurzy pro učitele

Střed­ní ško­la fil­mová, mul­ti­mediál­ní a počí­tačových tech­nologií, s. r. o., je akred­i­tová­na k provádění vzdělá­vacích pro­gramů podle zákona č. 5632004 Sb., o ped­a­gog­ick­ých pra­cov­nících a o změně něk­terých zákonů, ve znění pozdějších zákonů č.j. MŠMT-16183/2019 – 1.

 

Kontakty

Adresa

Filmová 174, 760 01 Zlín

Kontaktní osoba

Hana Pešáková

Telefon

725 878 303

E-mail

info@creativehill.cz

IČ: 29373883