Střední zdravotnická škola Kroměříž

Albertova 4261/25a, 767 01 Kroměříž
Telefon: 577 002 251
Web: https://www.szskm.cz/

Chcete si rozšířit vzdělání? Přejete si změnit obor? Nabízíme řadu seminářů, kurzů a akreditovaných oborů, které Vám pomohou nasměrovat či zcela změnit Vaši profesní budoucnost.

Ošetřovatel – probíhá příjem přihlášek

Absolvent kurzu je připraven k výkonu práce zdravotnického pracovníka, který se pod odborným dohledem všeobecné sestry, porodní asistentky nebo radiologického asistenta v rozsahu své odborné způsobilosti podílí na poskytování základní ošetřovatelské péče a specializované péče v rámci ošetřovatelského procesu. Pod přímým vedením asistuje při určených ošetřovatelských, diagnostických nebo léčebných výkonech. Kompetence jsou přesně vymezeny v § 37 Vyhlášky č. 55/2011 o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků.

Uplatnění ve zdravotnických zařízeních, zejména v nemocnicích nebo ošetřovatelských centrech, v domácí ošetřovatelské péči, v léčebnách dlouhodobě nemocných apod., v zařízeních sociálních služeb – ve stacionářích pro osoby se zdravotním postižením, v zařízeních pro seniory a hospicích.

Zahájení: září 2022

Pracovník v sociálních službách – probíhá příjem přihlášek

Absolvent kurzu je připraven k výkonu přímé obslužné péče o osoby v ambulantních nebo pobytových zařízeních sociálních služeb, základní výchovné nepedagogické činnosti a pečovatelské činnosti v domácnosti osoby.

Uplatnění ve všech terénních, ambulantních a pobytových zařízeních sociálních služeb – nejčastěji domy pro seniory, domy nebo stacionáře pro osoby se zdravotním postižením, pečovatelská služba, azylové domy.

Zahájení: 1. 3. 2022

Sportovní masáž – probíhá příjem přihlášek

Absolvent rozumí stavbě a funkci kosterní, svalové a kožní soustavy lidského těla, uplatňuje hygienicko-epidemiologické normy provozu masérské praxe a zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při provádění rekondiční a sportovní masáže, využívá vhodné prostředky v komunikaci s různými typy klientů, minimalizuje tenze v sociálním kontaktu a volí vhodné strategie, prezentuje znalosti o masáži a rozhodne o nejvhodnějším druhu masáže (pohotovostní, sportovní, klasická) a masážního přípravku, provede sportovní a pohotovostní masáž celého těla a jeho jednotlivých částí, zejména svalů, kůže, vaziva, kloubů a páteře, doporučuje vhodná kondiční, rekondiční, rehabilitační, posilovací, kompenzační a uvolňovací cvičení klientům a učí je těmto cvikům.

Uplatnění v regeneračních či sportovních centrech, v lázních i fitness centrech,  a to na pozici masér pro neléčebnou a pohotovostní masáž či masér pro sportovní masáž.  Absolvent kurzu je také připraven poskytovat profesionální masérské služby v souladu s legislativou a platnými standardy v rámci svého pracovního zařazení v provozovnách, studiích a salonech mimo oblast zdravotnictví. Absolventi kurzu, kteří následně vykonají autorizovanou zkoušku, splňují všechny požadavky živnostenského zákona pro vydání živnostenského listu.

Zahájení: listopad 2022

První pomoc pro pracovníky v sociálních službách – rozšiřující kurz

Absolvováním kurzu nezíská pracovník v sociálních službách novou kvalifikaci, ale rozšíří a doplní si vzdělání v oboru PP. Bude obeznámen s problematikou integrovaného záchranného systému; problematikou chování člověka za mimořádných událostí; problematikou preventivních opatření proti vzniku úrazu u klientů s Alzheimerovou chorobou; problematikou krizové komunikace s postiženým, rodinou postiženého a zaměstnanci sociálních center při poskytování první pomoci; poskytováním první pomoci člověku poraněnému zvířetem; v případě intoxikace; náhlé dušnosti; při poranění páteře, hrudníku a břicha; poskytování první pomoci neklidným a agresivním klientům.

Uplatnění v práci s klienty v sociálních zařízeních.

Zahájení: po naplnění kapacity

 

Informace dalšímu vzdělávání realizovaného školou najdete na webu školy v sekci Další vzdělávání.

Přihlášky do všech kurzů jsou na webu školy a lze je zasílat průběžně, uchazeči jsou zařazováni podle pořadí přijatých přihlášek.

Další informace: Mgr. Lucie Skácelíková, tel: 577 002 251, 605 236 279 , e-mail: kurzy@szskm.cz

Kontakty

Adresa

Albertova 4261/25a, 767 01 Kroměříž

Kontaktní osoba

Mgr. Lucie Skácelíková

Telefon

577 002 251

E-mail

kurzy@szskm.cz