Maximalizace úspěchu ve vzdělávání dospělých: pochopte a využijte různé styly učení

26. únor 2024
Aktuality
Autor/ka článku: Jana Galová
Maximalizace úspěchu ve vzdělávání dospělých: pochopte a využijte různé styly učení

Učení dospělých má své specifika, která se liší od učení v dětském a adolescentním věku. Dospělí přicházejí do vzdělávacího procesu s rozsáhlou životní zkušeností, která může sloužit jak jako zdroj, tak jako bariéra pro učení. Rozpoznání a adaptace na různé styly učení je klíčová pro úspěšné zapojení dospělých do procesu vzdělávání.

Rozmanitost stylů učení

Existují různé modely a teorie, které popisují styly učení. Mezi nejznámější patří:

Vizuální, auditivní a kinestetický styl – VAK model rozděluje učební preference na vizuální (učení skrze vidění), auditivní (učení skrze poslech) a kinestetický (učení skrze pohyb a dotek). Dospělí mají tendenci preferovat jeden nebo vícero stylů než ostatní, což ovlivňuje jejich přístup k učení a zpracování informací. VARK model rozšiřuje o čtvrtý styl (čtení), který označuje preference pro učení prostřednictvím psaného slova.

Reflexivní a aktivní učení – Někteří dospělí se učí lépe, když mají možnost o informacích přemýšlet a reflektovat, zatímco jiní upřednostňují aktivní zapojení do učebního procesu skrze projekty, diskuse a praktické činnosti.

Teorie mnohočetných inteligencí – Howard Gardner identifikoval několik druhů inteligencí (lingvistickou, logicko-matematickou, prostorovou atd.), které ovlivňují, jak se jednotlivci nejlépe učí. Uznání těchto rozdílů může pomoci vytvořit více inkluzivní a efektivní vzdělávací prostředí.

Strategie pro podporu různých stylů učení

Pro maximální zapojení a úspěch dospělých studentů je důležité zahrnout do vzdělávacího procesu různorodé metody a přístupy, jsou to například:

Flexibilní výukové materiály – Poskytnutí informací v různých formátech (texty, videa, interaktivní simulace) umožňuje studentům vybrat si způsob, který nejlépe odpovídá jejich stylu učení.

Interaktivní aktivity – Diskuze, skupinové projekty a hands-on experimenty podporují aktivní učení a umožňují studentům aplikovat teorii do praxe.

Reflexe a sebereflexe – Pravidelné momenty pro reflexi pomáhají studentům zpracovávat učivo a propojovat nové informace se svými předchozími zkušenostmi.

Individualizované učební plány – Umožnění studentům mít vliv na vlastní učební proces a adaptace učebních cílů podle jejich osobních a profesních potřeb podporuje motivaci a angažovanost.

Uznání a podpora rozmanitosti stylů učení mezi dospělými studenty je zásadní pro efektivní vzdělávání. Přizpůsobením výuky tak, aby reflektovala individuální preference a potřeby, mohou vzdělavatelé zvýšit motivaci, zapojení a celkový úspěch dospělých v učebním procesu.

Pokud je učení jako životní styl, přijímáme tak dobrovolnost a možnost volby. Přečtěte si např. v článku Učení jako životní styl na webu Eduin.