Mobility v zahraničí pro lektory a další pracovníky ve vzdělávání dospělých

19. červenec 2022
Vzdělávání v zahraničí
Autor/ka článku: Dům zahraniční spolupráce
Mobility v zahraničí pro lektory a další pracovníky ve vzdělávání dospělých

Pracujete v organizaci působící v oblasti vzdělávání dospělých a hledáte způsob jak získat zkušenosti v oboru ze zahraničí? S Erasmem+ můžete vyjet na kurz, školení nebo na výukový školicí pobyt v délce od 2 do 365 dní. Aktuálně se blíží termín pro podání akreditace (19. 10. 2022). Ta je vhodná pro organizace, které chtějí pravidelně realizovat zahraniční výjezdy.

Projekty mobility v oblasti vzdělávání dospělých jsou zaměřené na mezinárodní výjezdy pracovníků organizací, které působí v této vzdělávací oblasti, a také na výjezdy vzdělávaných dospělých osob s omezenými příležitostmi. V programu Erasmus+ jde o aktivitu Mobilita jednotlivců (KA1).

Podporované aktivity

Mobilita zaměstnanců

 • Výukové školicí pobyty (teaching/training assignment) umožňují vzdělavatelům dospělých poskytovat výuku nebo školení v partnerské organizaci v zahraničí po dobu 2 až 365 dnů. Přijímající organizaci si hledá vysílající organizace sama a musí ji konkrétně specifikovat již v žádosti.
 • Účast na kurzech nebo školeních v zahraničí v zahraničí podporuje profesní rozvoj pracovníků ve vzdělávání dospělých např. prostřednictvím strukturovaného kurzu či školení. Kurzy si organizace vybírá sama na základě svých konkrétních potřeb jako instituce a potřeb jednotlivých pracovníků. Kurzy mohou být v délce 2 až 30 dnů.
 • Stínování neboli job-shadowing umožňuje pracovníkům ve vzdělávání dospělých, aby strávili určitou dobu (2 až 365 dnů) v zahraničí v příslušné organizaci působící v tomto sektoru vzdělávání. Účastník stínování vstřebává metody a postupy práce zavedené přijímací organizací a následně a testuje nové poznatky v praxi na své domovské instituci.

Hostující odborníci

 • Organizace mohou pozvat zahraničního experta na 2 až 30 dnů do své organizace zlepšit vzdělávací metody organizace.

Hostování učitelů

 • Organizace může přijmout zahraničního učitele na odbornou stáž.

Přípravná návštěva

 • Organizace mohou čerpat prostředky na tuto aktivitu za účelem navázání spolupráce s novou organizací nebo přípravy mobility.

Mobilita vzdělávaných osob

 • Způsobilí účastníci jsou definované skupiny dospělých osob s omezenými příležitostmi. Dělí se do tří skupin: osoby s nízkou úrovní dosaženého vzdělání, osoby s nízkými kognitivními dovednostmi, osoby s nízkými digitálními dovednostmi.
 • Skupinové mobility vzdělávaných osob spočívají ve společném výjezdu pro minimální počet dvou osob v délce 2 až 30 dní. Na výjezdu probíhá skupinové učení se zaměřením na rozvoj klíčových kompetencí.
 • V rámci individuální mobility mohou vzdělávané osoby vyjet do zahraničí na 2 až 30 dnů. Aktivita může mít podobu formálního nebo neformálního vzdělávání.

Kdo může zažádat o grant?

 • Organizace poskytující formální, informální a neformální vzdělávání dospělých
 • Místní a regionální orgány veřejné správy
 • Koordinační orgány
 • Další organizace působící v oblasti vzdělávání dospělých

Žádost týkající se krátkodobých projektů nemohou podat organizace, které jsou držiteli akreditace Erasmus v oblasti vzdělávání dospělých. Podívejte se na web DZS na kompletní seznam způsobilých organizací, které mohou zažádat o mobilitní projekty.

Jaké náklady pokrývají grantové prostředky?

Cestovní náklady

Jedná se o příspěvek na cestovní náklady účastníků mobilit. Hradí se cesta účastníků na vzdělávací aktivitu a zpět.

 • Účastník může využít také tzv. Green Erasmus, pokud se rozhodne na jeho výjezd vybrat ekologičtější způsob dopravy. Ten ale stojí více peněz, pak je možné si zažádat o speciální náklad na cestu, který pokryje tento výdaj navíc.
 • V případě, že příspěvek dopravu nepokryje skutečné výdaje na cestu, je možné místo cestovních nákladů požádat o Mimořádné náklady na cestu. Z příspěvku můžete zaplatit až 80 % reálných cestovních nákladů. Podrobnější informace vám sdělí náš odborný referent (viz sekce “kontakty” na této stránce).

Náklady na organizaci mobilit

Příspěvek na náklady přímo spojené s realizací projektu dostává organizace na financování nákladů spojených s přípravou účastníků, jejich monitorováním a podporou během mobilit, následnými aktivitami a šířením dosažených výsledků, případně na jakékoli další náklady nutných pro realizaci projektu mobilit.

Pobytové náklady

Příspěvek na pobytové a jiné náklady vzniklé účastníkovi během mobility. Částka je stanovená příspěvkem na jednotkové náklady dle cílové země.

Kurzovné

Příspěvek na poplatky za kurzy. Náklad se týká pouze účasti na aktivitách, které vyžadují zaplacení kurzovného, v případě výukových pobytů a stínování tento náklad nevzniká.

Náklady na účastníky se specifickými potřebami

 • Příspěvek na jednotkové náklady k organizačním nákladům činí 100 EUR na mobility pro účastníky s omezenými příležitostmi.
 • Mimořádné náklady – příspěvek na dodatečné náklady spojené s účastí osob se specifickými potřebami na vzdělávacích aktivitách. Žádost o tento příspěvek je nutné specifikovat již v žádosti, kde žadatel dle vlastního uvážení vyčíslí předpokládané náklady. Při schválení mohou být tyto náklady propláceny ve výši 100 % reálných nákladů.

Kde najdu partnery nebo téma pro svůj projekt?

 • Inspiraci můžete najít na některém z mezinárodních kontaktních seminářů (na webu DZS) organizovaných národními agenturami po celé Evropě a také v databázi již realizovaných projektů na stránkách programu Erasmus+.
 • Navštivte také platformu EPALE (Elektronická platforma pro vzdělávání dospělých v Evropě), kde lze nalézt kromě zajímavých materiálů, diskuzí a kalendáře také databázi pro vyhledávání partnerů, zajímavé výstupy z projektů a do budoucna i databázi vzdělávacích kurzů.

Jak podat žádost o podporu projektu?

 • Žádost se podává prostřednictvím oficiálního elektronického formuláře (ke stažení na stránkách programu Erasmus+) a musí být podána v zemi, ve které je organizace zřízena.
 • Před podáním žádosti doporučujeme seznámit se s aktuální Příručkou programu Erasmus+.
 • Registrujte svou organizaci na Portále programu Erasmus+ a Evropského sboru solidarity, získáte tak unikátní registrační číslo (OID). To budete potřebovat při vyplňování žádosti o financování. Pokud jste se již dříve registrovali do portálu účastníka (URF), není třeba se registrovat znova.

S vyplněním žádosti vám pomůže krokový návod publikovaný na webu DZS.

Získání akreditace 

 • Akreditace je vhodná pro organizace, které chtějí pravidelně realizovat zahraniční výjezdy. Vyžaduje důraz na strategický přístup a rozvoj kvality organizací. Poskytuje však jednodušší přístup a stabilitu financování. Je platná po celou dobu trvání programu, tj. do roku 2027.
 • Akreditované organizace mají možnost každý rok žádat o finance zjednodušenou formou žádosti.
 • Seznamte se s procesem získání akreditace krok za krokem.

Termíny pro podávání žádostí o akreditace: 18. 10. 2022 

Kontaktní osoby

Jana AmbrožováErasmus+ vzdělávání dospělých (KA1), e-mail: jana.ambrozova@dzs.cz
tel.: +420 221 850 713

Mgr. Taťána Ságlová, Erasmus+ vzdělávání dospělých (KA1), e-mail: tatana.saglova@dzs.cz
tel.: +420 221 850 711