Na nadaných a talentovaných dětech nám záleží

28. září 2016
Inspirace ze zahraniční spolupráce
Autor/ka článku: Martina Němcová, Miroslav Orel
Na nadaných a talentovaných dětech nám záleží

Mezinárodní projekt realizovaný Krajskou pedagogicko-psychologickou poradnou a ZDVPP Zlín přináší do české praxe identifikace a podpory nadání inspiraci ze zahraničí.

O projektu

Jedním ze znaků rozvinuté společnosti je nepochybně prostor, který věnujeme potřebným. Kulturní společenství poskytne pomoc těm svým členům, kteří to potřebují. Na místě však není jen pomoc slabým, ale i těm potenciálně silným – právě v nadaných a talentovaných dětech dlí budoucnost společnosti i světa. Právě ony budou nositeli rozvoje a pokroku. Právě smysluplná potřeba identifikovat a pečovat o nadané a talentované děti stála také za zrodem projektu v rámci programu Erasmus+ Talented Children.

Projekt byl realizován Krajskou pedagogicko-psychologickou poradnou a ZDVPP Zlín ve spolupráci s Titan Partnership Ltd., Birmingham Velká Británie (Asociace škol) a Nevsehir Haci Bektas Veli University, Nevsehir, Turecko (Univerzita). Naše partnerství si kladlo za cíl zvýšit společenské povědomí o problematice talentovaných dětí a zaměřit pozornost odborníků ve vzdělávání i místních a národních úřadů v oblasti vzdělávání a školství na jejich podporu.

Klíčovými aktivitami projektu byly studijní návštěvy a společné odborné semináře v partnerských zemích. Studijní cesty jsme vždy tematicky zaměřili na konkrétní oblast problematiky tak, aby byl účastníkům zaručen maximální přísun informací a příkladů dobré praxe. Součástí programu studijních cest byly návštěvy ve školách všech stupňů a typů, setkání s pedagožkami a pedagogy i se žákyněmi a žáky. Velmi přínosná byla možnost přímé účasti ve výuce. Během návštěv v partnerských zemích jsme vždy realizovali také společný seminář a na něj přizvali místní odborníky na problematiku identifikace a vzdělávání nadaných a talentovaných dětí.

Více o projektu a jeho aktivitách na www.talentedchildrenproject.eu.

Identifikace a podpora nadaných a talentovaných ve Velké Británii

Ve dnech 29. 6. – 3. 7. 2015 se uskutečnila studijní cesta do Birminghamu ve Velké Británii. Jejím cílem bylo zjistit, jak jsou v britském školském systému vzdělávány a podporovány nadané a talentované děti. Během návštěv v různých typech škol, sledování výuky a rozhovorů s učiteli a žáky jsme dospěli k těmto hlavním závěrům:

Vyučování je zaměřeno na žáka, na stimulaci jeho vnitřní motivace, na angažovanost při učení, kreativitu, hledání, interaktivitu, tj. spolupráci v týmu nebo s partnerem, schopnost diskutovat, klást otázky, argumentovat, prosadit se, být zodpovědný za své výsledky. Současně je rozvíjena emoční inteligence a osobnost komplexně.

Dětem je dána možnost projevit se v tom, co je baví, podpořit je v tom, v čem se jim daří nebo co je zajímá, protože každé dítě je svým způsobem a v něčem šikovné a jedinečné. Pokud je podporováno v této oblasti, může se zlepšit i v předmětech, ve kterých zrovna nevyniká, neboť cítí podporu v tom, že ho někdo ocení hlavně za to, v čem se mu daří, někdo si ho všímá a dá mu možnost se v tomto rozvinout. Zapojeni jsou i rodiče a ostatní spolužáci. V této souvislosti byl zajímavý příběh jednoho chlapce, který selhával ve výuce, ale učitelé u něj objevili nadání pro kriket. Zajistili pro něj trenéra, začali jej podporovat a podařilo se jim chlapci vrátit sebevědomí, díky čemuž se zlepšil i v ostatních předmětech. V současné době je jedním z nejlepších hráčů.

Jas_Nik_2015_07_12_ 034.JPG          P1040097.JPG                               

Příklady dobré praxe

Příkladů dobré praxe byla celá řada a týkaly se oblasti organizační, materiální, obsahové, stylu vedení, přístupu, praktické aplikace Bloomovy teorie, metody Dr. ICE v praxi, podchycování nadaných a talentovaných žáků, možnosti diverzifikace a členění výuky a obsahu předmětu dle individuálních požadavků, snaha o rozvoj a maximální využití potenciálu všech dětí, rozvoj kritického myšlení, kreativity, podněcování motivace a kladení správných otázek, jasná organizační pravidla a možnosti realizace ve školách, snaha o motivaci a zapojení rodinných příslušníků, sladění formálních věcí (včetně např. uniforem žáků), vedení pedagogů při práci s nadanými – tedy odborná a supervizní podpora v terénu atd. Konkrétně jsme jako příklady dobré praxe označili následující:

Žákovské ročníkové práce a portfolia – např. v pracovních činnostech (exkurze v šicí dílně – zadání výrobku – společenské šaty) zpracování portfolia od návrhu výrobku, přes informace o použitém materiálu, technologiích, až po algoritmus postupu zhotovení a reklamu na finální výrobek, součástí jsou také nákresy a fotodokumentace.

Studium pramenů a literatury formou samostudia v knihovně.

Možnost individuálních konzultací talentovaných žáků s lektorem ze spolupracující univerzity.

Využívání Bloomovy taxonomie výukových cílů, resp. využívání aktivních sloves např. definovat, interpretovat, aplikovat, analyzovat, argumentovat…

Zejména v přírodovědných předmětech (science) využívání názorné a interaktivní výuky (např. samostatné vystřihování, modelování), což vede efektivněji k dosažení výukového cíle a snadnějšímu zapamatování předkládaného učiva.

Projektový týden – zvoleno spojující téma pro všechny třídy (zde např. Shakespeare) – slohové práce (Moje oblíbená postava, oblíbené dílo), mentální mapování, komiksy, 3D výrobky, výtvarné zpracování, a to jak individuální tvorba, tak skupinové práce.

Kreativní projekty, které někdy jsou koncipovány tak, že zapojují do přípravy a realizace také rodiče (podporují se kontakty mezi školou a rodiči, mezi rodiči navzájem i širší komunitou).

Práce “koordinátora pro pomůcky” – dozvěděli jsme se, že je reálné zkoordinovat potřebu pomůcek (výtvarné potřeby, hudební nástroj) talentovaného studenta s mnohdy velmi slabými (chudými) možnostmi rodiny a možností zajistit potřebné pomůcky přes školu tak, aby talent žáka mohl být rozvíjen.

Kladení výzev – obtížných úkolů, které poskytují žákům prostor pro rozvoj vlastního myšlení, uvědomění si nově získaných znalostí a motivují k vyšším výkonům a celkovému růstu.

Otevřené vyučování – učivo není pasivně předáváno učitelem, žák klade otázky, učivo zpracováváno cestou:  vidím – poslouchám – naslouchám – dělám – pamatuji si.

Rozvoj nadaných a talentovaných v Turecku

Ve dnech 20. – 24. 9. 2015 se uskutečnila studijní cesta do Nevsehiru v Turecku. Jejím cílem bylo zjistit, jak turecký školský systém identifikuje a rozvíjí nadání a talent u dětí.

Zcela jiný je způsob identifikace nadaných dětí, který iniciuje Národní úřad pro vzdělávání formou pravidelného prosincového oslovení učitelů ve školách. Ti o svých předpokládaně nadaných žácích vyplní podrobný dotazník. Dalším způsobem nominace je dosažené skóre při postupových zkouškách. Tedy prvotní článek, který zvažuje kategorii nadání či talentu, je zde učitel.

V Turecku je při identifikaci nadaných a talentovaných dětí kladen větší důraz na sdělení a názor rodičů, učitelů, trenérů, osobního portfolia vytipovaného žáka, než je tomu v České republice. Naopak na rozdíl od České republiky je komplexní, psychologická a speciálně-pedagogická diagnostika spíše výjimkou, provádí se pouze v některých případech a je vnímána jako určitý nadstandard.

Stejně tak zcela odlišný je systém péče o nadané děti, jež zajišťují Centra pro vědu a umění, kam žáci dochází po školním vyučování a denně zde stráví několik hodin. Zde se jim v malých skupinkách 3-5 dětí věnuje proškolený pedagog. Dokonce i o prázdninách mají “letní školu” – vystupuje zde do popředí určitá svázanost a pevná organizace volného času. Po ukončení docházky do Centra obdrží děti certifikát o absolvování.

image008.jpg                   foto TR.jpg

Příklady dobré praxe

Přes odlišnosti při postupech péče a diagnostiky o nadané a talentované děti ve všech zemích je důležitý poznatek, že je věnována dostatečná energie této problematice.

Science and Art Centers existující v Turecku od roku 1994, které se na rozvoji talentovaných a nadaných dětí dominantně podílí mimo běžnou školu, v současné době mají k dispozici celkem 77 pracovišť.

Hodnoticí systém a záznamy u jednotlivých nadaných žáků lze vidět pokroky, slabá i silná místa, efekt pokroku apod.).

Způsob výuky předmětu náboženství v Turecku – seznámení se s různými druhy náboženství i pro děti ateisty vede ke všeobecnému rozhledu.

Přímo na půdě školy působí pedagogové, popř. psychologové v rámci poradenské činnosti, běžné výuky nebo mimoškolní činnosti.

Existence školních klubů, jejichž činnost je zaměřena na zlepšení sociálních dovedností žáků, Human Rights klub je pro žáky dokonce povinný. Dále významná podpora vzdělávání učitelů (mimo jiné formou zahraničních stáží nebo on-line spolupráce) a existence Science and Art Center, v nichž si děti rozšiřují znalosti hravou a interaktivní formou ve skupinkách 3-5 dětí v odpoledních hodinách, a to v několika možných zaměřeních. Zajímavý je rovněž systém systematické identifikace nadaných dětí už od věku 3 let (informace o nadání jsou prezentovány rodičům a učitelkám MŠ formou přednášek a kurzů), ve školách pak existují oficiální dotazníky, které učitelé vyplňují o každém žákovi – tyto jsou následně odeslány do Vědeckého a uměleckého centra a vybrané děti pak pozvány k podrobnější psychologické diagnostice. Identifikované nadané děti jsou pak sledovány a podporovány až do ukončení univerzity.

Přínosné a užitečné pro praxi se jeví sledování všech žáků, kterých by se tato problematika mohla týkat, nejen těch, podávajících vynikající výsledky ve školních testech, a to již od co nejnižšího věku.

Vytváření individuálních profilů pro každé dítě. Tyto postupy se zdají být velmi dobře uplatnitelné i v naší, pedagogicko-psychologické, praxi.

Výsledky projektu

Znalosti, informace a příklady dobré praxe získané během studijních cest a seminářů posloužily jako základ pro tvorbu publikace Identifikace a vzdělávání nadaných a talentovaných dětí – dobrá praxe pro Evropu. V materiálu opatřeném ISBN, který vznikl na základě spolupráce odborníků zapojených států, jsou shrnuty základní poznatky a postupy při identifikaci a práci s nadanými dětmi. Snahou autorů bylo vytvořit stručné a přehledné kompendium, které poslouží jako rychlý prostředek k orientaci v tématu, a to zejména učitelům na základním a středním stupni vzdělávání. Právě tady by měla být směřována maximální energie v podpoře a rozvoji nadání a talentu.

Během trvání projektu jsme se v oblasti péče o nadané a talentované setkali se záležitostmi, které jsou všem zemím společné. Jsme přesvědčení, že toto téma je velmi důležité pro celou Evropu, a tak v následujícím dokumentu navrhujeme doporučení, která mohou přispět k rozvoji systému vyhledávání, vzdělávání a péče o nadané a talentované jedince.

Související dokumenty

Publikace ke stažení: Identifikace a vzdělávání nadaných – dobrá praxe pro Evropu.pdf

Doporučení ke stažení: Doporučení partnerů projektu.pdf