Rekvalifikace aktuálně

10. červen 2021
Pro vzdělavatele dospělých
Autor/ka článku: Martina Němcová
Rekvalifikace aktuálně

Informace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o rekvalifikacích. Novinky, realizace rekvalifikací, obsahy kurzů, minimální hodinové dotace a další. 

Realizace rekvalifikačních kurzů

Dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, smí rekvalifikace provádět pouze:

a) Zařízení s akreditovaným vzdělávacím programem (je udělována akreditace MŠMT).

b) Zařízení s akreditovaným vzdělávacím programem podle zvláštního právního přepisu (např. zák. č. 96/2004 Sb., zák. č. 108/2006 Sb.; akreditace uděluje to ministerstvo, do jehož gesce spadá konkrétní právní předpis).

c) Škola v rámci oboru vzdělání, který má zapsaný v rejstříku škol a školských zařízení nebo vysoká škola s akreditovaným studijním programem podle zvláštního právního předpisu rekvalifikace na celý obor nebo jeho část (v tomto případě není udělována akreditace MŠMT a rekvalifikace se realizují v souladu s vyhláškou č. 176/2009 Sb.).

d) Zařízení se vzdělávacím programem podle zvláštního právního předpisu (např. je udělována akreditace MŠMT k pořádání přípravných kurzů k závěrečné zkoušce, ale závěrečná zkouška se koná dle právního předpisu; v případě vyh. č. 77/1965 Sb., není udělována akreditace MŠMT a celá rekvalifikace se realizuje v souladu s právním předpisem)

Kurz by neměl být neúměrně prodlužován. Tzn., že délka kurzu by měla být úměrná k hodinovému rozsahu kurzu.

Rekvalifikační kurz není považován za studium, a tudíž z jeho účasti/absolvování neplynou žádné studentské výhody (např. ISIC karta, sleva na MHD apod.). Rekvalifikační kurzy nesmí být vydávány za studium na vysoké škole ani za přípravné ročníky ke studiu na vysoké škole. Rekvalifikační kurz primárně neslouží k získání např. trvalého pobytu na území ČR.

Akreditovaná vzdělávací zařízení musí viditelně zveřejňovat podmínky, za kterých jim byla udělena akreditace MŠMT (tj. obsah žádosti o akreditaci a rozhodnutí o udělené akreditaci MŠMT k pořádání rekvalifikačních kurzů).

Všechna vzdělávací zařízení (fyzické osoby, právnické osoby i školy) realizující rekvalifikace musí dodržovat platné právní předpisy, tudíž i vyhlášku č. 176/2009 Sb., kterou se stanoví náležitosti žádosti o akreditaci vzdělávacího programu, organizace vzdělávání v rekvalifikačním zařízení a způsob jeho ukončení. Nová vyhláška se vztahuje na všechny nově podávané žádosti o akreditaci a realizaci rekvalifikačních kurzů školami, které realizují rekvalifikace na základě zmocnění zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.

Podmínky realizace rekvalifikačních kurzů pro vzdělávací zařízení vlastnící akreditaci MŠMT

Podmínky realizace rekvalifikačních kurzů pro školy

a) nepotřebují akreditaci MŠMT

Školy, které realizují rekvalifikace v rámci oboru vzdělání, který mají zapsaný v Rejstříku škol a školských zařízení nebo vysoká škola s akreditovaným studijním programem podle zvláštního právního předpisu. Školy, které realizují rekvalifikace na stejný obor nebo jeho část, kterou vyučují.

b) potřebují akreditaci MŠMT

Školy, které realizují rekvalifikace v jiném oboru než v tom, který mají zapsaný v Rejstříku škol a školských zařízení nebo vysoká škola s akreditovaným jiným studijním programem podle zvláštního právního předpisu.

Žádost o akreditaci

Pod odkazem níže naleznete formulář žádosti o akreditaci dle nové vyhlášky č. 176/2009 Sb., kterou se stanoví náležitosti žádosti o akreditaci vzdělávacího programu, organizace vzdělávání v rekvalifikačním zařízení a způsob jeho ukončení. Současně zde naleznete i metodické pokyny k vyplnění této žádosti. V návaznosti na Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů s platností od 25. května 2018 a v souladu s novelizací vyhlášky č. 176/2009 Sb., kterou se stanoví náležitosti žádosti o akreditaci vzdělávacího programu, organizace vzdělávání v rekvalifikačním zařízení a způsob jeho ukončení došlo k úpravě formulářů žádosti o akreditace rekvalifikačních programů. termíny jednání Akreditační komise pro rok 2020 naleznete v souborech ke stažení pod tímto článkem. 

Odkaz na příslušnou sekci na portálu MŠMT: Žádost o akreditaci a pokyny k vyplnění

Hodinové dotace kurzů

Hodinová dotace uvedená na rozhodnutí o udělení akreditace je chápána (a to i se zpětnou platností) jakožto hodinová dotace minimální.

Rekvalifikační kurzy akreditované dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, mohou být poskytovány i v rozsahu vyšším, než v hodinové dotaci uvedené v žádosti o akreditaci a v rozhodnutí o udělení akreditace. Případné rozšíření hodinové dotace se musí odvíjet od stávajícího učebního plánu a učebních osnov. Tematické celky uvedené v učebním plánu musí být zachovány.

Rekvalifikace však nesmí být poskytována v hodinové dotaci nižší, než v dotaci uvedené na rozhodnutí o udělení akreditace. Není přípustné, aby rekvalifikace směřovala k jiné pracovní činnosti, než k té, pro kterou je akreditace udělena.

Subjekty, které poskytují rekvalifikaci dle § 108, odst. 2, písm. c), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, tedy školy v rámci svých vzdělávacích programů, nesmí poskytovat rekvalifikace v hodinové dotaci nižší, než která je uvedená v tabulce minimálních hodinových dotací.

Názvy pracovních činností jsou závazné a hodinové dotace kurzů nepodkročitelné.

Odkaz na příslušnou sekci na portálu MŠMT: Hodinové dotace kurzů

Uvádění vstupních předpokladů v žádosti o akreditaci tzv. čisté rekvalifikace

V žádosti o akreditaci rekvalifikačního programu tzv. čisté rekvalifikace, tj. programu, který nesměřuje k získání profesní kvalifikace, není vyžadováno stanovení vstupního požadavku na minimální vzdělání, není-li v tabulce minimálních hodinových dotací uvedeno jinak (tzn., pokud je u konkrétní pracovní činnosti vyžadováno střední vzdělání, je nutné tento požadavek do žádosti o akreditaci uvést). Další vstupní předpoklady (např. platný zdravotní průkaz pracovníka v potravinářství, znalost základní obsluhy osobního počítače) zůstávají tímto sdělením nedotčeny. 

Doporučené obsahy rekvalifikačních programů

MŠMT zveřejňuje seznam rekvalifikačních programů, které byly vytvořeny v rámci projektu UNIV 3 – Podpora procesu uznávání, který realizovalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ve spolupráci s Národním ústavem pro vzdělávání.  Některé náležitosti zpracovaných programů mohou být odlišné od aktuálních formulářů MŠMT. Jedná se pouze o doporučení, jakým způsobem je možné daný rekvalifikační program realizovat. Kromě výše zmíněných programů jsou v této sekci zveřejňovány další doporučené obsahy.
Odkaz na příslušnou sekci na portálu MŠMT: Doporučené obsahy rekvalifikačních programů 

Rekvalifikace realizované distanční formou

Vzhledem k tomu, že se poslední dobou množí studijní programy, zpracované pro distanční pojetí rekvalifikační vzdělávání, vydává Komise pro akreditaci rekvalifikačních programů následující stanovisko:

Rekvalifikační vzdělávací programy jsou určeny především pro občany, kteří hledají nové uplatnění na trhu práce. Řada z těchto lidí je v evidenci uchazečů o zaměstnání na Úřadech práce. Cílem rekvalifikačního vzdělávání je nejen získání znalostí a dovedností potřebných pro novou profesi, ale sleduje i psychickou a motivační pomoc. To znamená zajištění společenského kontaktu, eliminace společenské izolovanosti, vzájemná pomoci při zajišťování uplatnění atp.

Z výše uvedených důvodů není distanční forma ve své čisté podobě nejvhodnější a bude komisí velmi přísně posuzována. Komise předpokládá, že tuto formu budou používat pouze zkušení vzdělavatelé. Jako optimální pro používání této metody je vzdělávání KOMBINOVANÉ (kombinace metody distanční a prezenční) při dodržení následujících zásad:

  • V kombinovaném studiu musí být v jeho prezenční formě dodržena v poměru min. 20 – 30 % prezenční výuky a 70 % distanční výuky, tato forma je možná pouze u teoretické výuky.
  • Distanční část musí být ve studijním programu řádně organizačně ošetřena (kvalitní studijní program, včetně uvedení transparentního modelu rozvrhu čerpání hodin na prezenční a distanční formu studia, kvalitní organizační a technické zabezpečení a kvalitní studijní opory).
  • Distanční forma nesmí být použita tam, kde se jedná o předávání dovedností.

Studijními oporami rozumíme veškeré studijní a informační zdroje, které jsou součástí řízeného studijního programu a jsou připraveny speciálně pro distanční studium; případně jsou připraveny nebo doplněny tak, aby je bylo možné v distančním studiu používat. Studijní oporou tedy může být i učebnice nebo skriptum, které budou doplněny instrukcemi, usnadňujícími orientaci v textu, instrukcemi pro samostudium, se zpracovanými kontrolními otázkami, s motivačními prvky a s úkoly, které bude nutno vypracovat jako podmínku pro zápočet, který musí být vyhodnocen před závěrečnou zkouškou.

Jako studijní opory lze využít distančně zpracované texty, texty se studijními instrukcemi, audiokazety, videokazety, interaktivní výukové počítačové programy na CD, výukové programy na počítačové síti apod.

Pro distanční studium musí být organizačně zvládnuta zpětná vazba. Studující musí mít možnost při nepochopení některé části studijní látky možnost konzultace (osobní, telefonické, faxové, e- mailové, apod.).

Distanční formou není možno dělat závěrečné zkoušky.

Ukázky studijních opor musí být uvedeny jako příloha žádosti o akreditaci.

Odkaz na příslušnou sekci na portálu MŠMT:  Rekvalifikace distanční formou

Realizace rekvalifikačních programů v návaznosti na revize profesních kvalifikací

Pokud vzdělávací zařízení realizuje rekvalifikační program, který připravuje účastníka ke zkoušce z profesní kvalifikace (dle §3 vyhlášky č. 176/2009 Sb,),  realizuje vzdělávací zařízení rekvalifikační program vždy v souladu s aktuálně platným standardem profesní kvalifikace. A to i v případě, kdy došlo k úpravě profesní kvalifikace až po udělení akreditace k pořádání rekvalifikačních programů.

V praxi to tedy znamená, že před zahájením každého rekvalifikačního programu směřujícího k závěrečné zkoušce z profesní kvalifikace dle zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání, se vzdělávací zařízení samo podívá do Národní soustavy kvalifikací na www.narodnikvalifikace.cz a zkontroluje platnost profesní kvalifikace, k jehož zkoušce směřuje jemu udělená akreditace rekvalifikačního programu. V případě, že se liší jemu udělená akreditace rekvalifikačního programu od aktuálně platného kvalifikačního standardu profesní kvalifikace, vzdělávací zařízení si samo upraví učební plán a učební osnovy akreditovaného vzdělávacího programu tak, aby byl shodný s aktuálně platným kvalifikačním standardem příslušné profesní kvalifikace. V souladu s upraveným učebním plánem, si vzdělávací zařízení samo upraví i „Potvrzení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu”, které vydá účastníkům rekvalifikačního programu. O této skutečnosti vzdělávací zařízení neinformuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.

V případě, že jsou v okamžiku zahájení rekvalifikačního programu v platnosti dvě shodné profesní kvalifikace, může si vzdělávací zařízení vybrat, dle které kvalifikace bude realizovat vzdělávací program, avšak musí být zabezpečeno, že v době domluveného termínu zkoušek bude vybraná kvalifikace platná.

Rekvalifikační kurzy provázané s vyhláškou č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, ve znění pozdějších předpisů

(publikováno na stránkách MŠMT 29. 11. 2019)

Pracovní činnosti v této oblasti jsou upraveny zvláštním právním předpisem. Pořádání rekvalifikačních kurzů probíhá v souladu s § 108 odst. 2 písm. d) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, tedy bez udělené akreditace MŠMT.

Výstupy z kurzu realizovaného podle profesní kvalifikace

V případě, že rekvalifikační program je realizován v návaznosti na profesní kvalifikaci a zkoušen v souladu s hodnotícím standardem profesní kvalifikace, jsou výstupy z toto kurzu dva. Jedním z nich je Osvědčení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu, které je vydáváno pouze za splnění 80% účasti na vzdělávání. Druhým výstupem je po úspěšném složení závěrečné zkoušky dle hodnotícího standardu příslušné profesní kvalifikace, Osvědčení o získání profesní kvalifikace. První z výše uvedených dokladů nenahrazuje druhý.

Legislativa a výklady MŠMT v oblasti rekvalifikací

Úplné znění Vyhlášky č. 176/2009 Sb., kterou se stanoví náležitosti žádosti o akreditaci vzdělávacího programu, organizace vzdělávání v rekvalifikačním zařízení a způsob jeho ukončení, výklady a další právní předpisy a stanoviska MŠMT naleznete na portálu MŠMT v sekci Legislativa.

Databáze udělených akreditací rekvalifikačních programů

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy spravuje dvě databáze udělených akreditací rekvalifikačních programů , které zabezpečují vyhledávání, lepší strukturu datového výstupu a propojení s dalšími databázemi (např. www.eu-dat.cz) a systémy. Jsou zde uvedeny informace o udělených akreditacích. Jedná se o seznam udělených akreditací, nikoli seznam pracovních činností, které jsou v současné době akreditovány. Seznam pracovních činností naleznete v Tabulce min. hodinových dotací.

Odkaz na příslušnou sekci na portálu MŠMT: Databáze

Zájemcům o další informace z oblasti rekvalifikací doporučujeme sledovat stránky MŠMT ČR v sekci Rekvalifikace.