Stipendijní pobyty v zahraničí na základě mezinárodních smluv

12. srpen 2022
Vzdělávání v zahraničí
Autor/ka článku: Akademická informační agentura
Stipendijní pobyty v zahraničí na základě mezinárodních smluv

Katalog stipendijních pobytů na základě mezinárodních smluv nabízí studen­tům a pedagogům vysokých škol akademickým pracovníkům přehled studijních a výzkumných možností v partnerských zemích v akademickém roce 2022/2023.

Česká republika má s bezmála 30 státy světa uzavřené bilaterální dohody, ve kterých se Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) a jeho zahraniční partneři zavazují prohlubovat a rozvíjet vzájemnou spolu­práci v oblasti školství a vědy.

Jedním z nástrojů vzájemné spolupráce je i podpora výměny studentů a vědců. Českým veřejným vysokým školám je prostřednictvím MŠMT kaž­doročně poskytován stanovený počet stipendijních míst v zahraničí.

Zájemcům nabízí MŠMT tři druhy výjezdů: studijní pobyty pro studenty bakalářských (BSP), magisterských (MSP) a doktorských (DSP) studij­ních programůletní jazykové kurzy výzkumné a přednáškové pobyty pro akademiky a pedagogy.

Podávání přihlášek, výběrové řízení a předkládání a schvalování nominací probíhá vždy v předcházejícím akademickém roce před plánovanou reali­zací pobytu. Letní kurzy nejčastěji proběhnou v červenci a srpnu před zahá­jením daného akademického roku.

Přihlášku ke stipendijnímu pobytu tvoří online formulář Návrh na vyslání / Žádost o přiznání stipendia  na stránkách Akademické informační agentury (AIA) s doporučením zahraničního oddělení. Dalšími doku­menty jsou zpravidla motivační dopis doklad o vykonaných zkouškách. Pokud uchazeč uspěje a je nominován, partnerská strana obvykle ještě poža­duje odevzdání dalších dokumentů, k nimž nejčastěji patří akceptační dopis vystavený hostitelskou institucí.

Přihlášky se (není-li uvedeno jinak) zasílají na adresu Domu zahraniční spolupráce (Na Poříčí 1035/4, 110 00 Praha 1) a zpracovává je Akademická informační agentura. Zájemci o využití stipendijních míst, která jsou přidělena jednotlivým školám, odevzdávají přihlášku na zahraniční oddě­lení rektorátu své školy. Zároveň se musí informovat o termínu odevzdání přihlášek stanoveném rektorátem, který provádí předvýběr pro nominaci svých uchazečů.

Před podáním přihlášky doporučujeme se seznámit s pod­mínkami vypsané stipendijní nabídky. K vyhledávání nabídek použijte vyhledávač stipendií na webových stránkách DZS.

Katalog stipendijních pobytů je ke stažení níže.

Kontakty
Akademická informační agentura (AIA)
Tereza Habáňová, email: tereza.habanova@dzs.cz, tel.:+420 221 850 504
Pavel Rybář, email: pavel.rybar@dzs.cz, tel.: +420 221 850 505

Soubory ke stažení