Studijní a výzkumné možnosti v zahraničí pro VŠ studentky a studenty a akademické pracovníky 

2. září 2021
Vzdělávání pro veřejnost
Autor/ka článku: Akademická informační agentura
Studijní a výzkumné možnosti v zahraničí pro VŠ studentky a studenty a akademické pracovníky 

Studentky a studenti i akademičtí pracovníci veřejných vysokých škol v České republice mají možnost získat stipendium na studijní a výzkumné pobyty nebo letní jazykové kurzy na vysokých školách ve třiceti zemích světa. Kromě evropských destinací je možné vyjet i do Egypta, Číny, Japonska, Mexika nebo Peru. Rozšiřte si obzory, inspirujte se praxí v jiných krajích, navažte profesní kontakty.

Stipendia na základě mezinárodních smluv

Výběrová řízení jsou otevřená pro zájemce všech veřejných vysokých škol. O stipendium na základě bilaterálních dohod můžete žádat opakovaně.

Nabídka studijních a výzkumných pobytů se netýká konkrétních vysokých škol v zahraničí. Uchazeči si v souvislosti se svým oborem sami hledají univerzitu, na které mají zájem studovat. Letní školy probíhají většinou na univerzitách vybraných organizátorem.

Přihlášky se zasílají na adresu Domu zahraniční spolupráce, Akademické informační agentury (AIA).

Informace o délce pobytu, počtu stipendijních míst, požadavcích na uchazeče, termínech pro registraci apod. jsou uvedené v detailu nabídky.

Jaké jsou nejčastěji požadované dokumenty pro podání žádosti o stipendium?

Přihlášku tvoří Návrh na vyslání / Žádost o přiznání stipendia (na stránkách AIA) potvrzený zahraničním oddělením vaší VŠ a další dokumenty, nejčastěji motivační dopis, plán studijního nebo výzkumného pobytu a doklad o vykonaných zkouškách.

Motivační dopis slouží k vysvětlení, proč se ucházíte o studium právě v dané zemi, čím se vámi preferovaná zahraniční univerzita liší od domovské školy, jaký přínos od pobytu očekáváte, a to jak pro sebe, tak pro váš obor. V dopise zdůvodněte volbu tématu, jemuž se budete během pobytu věnovat.

Studijním plánem se rozumí konkrétní obsah stipendijního pobytu a navrhovaný harmonogram realizace projektu.

Doklad o vykonaných zkouškách vám vystaví studijní oddělení vaší fakulty. Dokument většinou obsahuje potvrzení o dosaženém studijním průměru. Absolvent studijního programu předloží dodatek k diplomu (Diploma Supplement). Studenti z řad doktorandů, kteří nesloží v rámci studia žádnou zkoušku, dodají potvrzení o studiu v doktorském studijním programu.

Doporučující dopis Vám poskytne vyučující, který vás ke studiu doporučuje, v něm uvede vaše předpoklady pro studijní pobyt, zhodnotí vaše dosavadní studijní výsledky a schopnost zužitkovat poznatky z pobytu pro další práci. Studentům, kteří chtějí pobyt využít pro tvorbu své bakalářské, diplomové nebo disertační práce, by měl doporučení napsat vedoucí práce. Formálně by měl dopis obsahovat kontaktní adresu a pracovní zařazení pedagoga.

Jak mám požádat o akceptační dopis?

Písemně oslovte vybranou fakultu či katedru, resp. konkrétního pedagoga. Představte sebe a své studijní výsledky a uveďte, jaký program chcete na univerzitě studovat a v jakém období. Uveďte, že se ucházíte o stipendium na základě bilaterální smlouvy a upřesněte, dokdy dopis potřebujete vystavit.

Akceptační dopis by měl obsahovat kontaktní adresu, pracovní postavení pedagoga na zahraniční univerzitě a termín, v jakém chcete pobyt na zvolené instituci uskutečnit. Pokud bude studium probíhat v jiném jazyce, než je jazyk vybrané země, je třeba doplnit výslovný souhlas přijímající instituce. 

Musím přihlášku posílat poštou, nebo se mohu stavit osobně v DZS?

Ano, přihlášku můžete odevzdat také na podatelně DZS v pracovní dny od 8:00 do 15:00.

Jsem studentkou / studentem veřejné vysoké škole v ČR, ale nemám české občanství. Mohu se ucházet o stipendium, aniž bych byl(a) kvůli cizí státní příslušnosti znevýhodněn(a)?

Obecně platí, že pokud zahraniční student studuje v českém jazyce na veřejné vysoké škole v ČR a má od této školy doporučení, může se ucházet o stipendijní pobyt v zahraničí za stejných podmínek jako čeští studenti. Některé třetí země ale stanovují kritérium, podle něhož musí být uchazeč českým občanem.

Nominovaní jsou vybráni na základě rozhodnutí výběrové komise. U pobytů, kde zájem nepřevyšuje vypsaný počet stipendijních míst, MŠMT předkládá nominace partnerské straně bez výběrového řízení. AIA informuje uchazeče o výsledku jejich žádosti. Definitivní rozhodnutí o přijetí nominovaného uchazeče přísluší zahraničnímu partnerovi.

Další nabídky

AIA také informuje o nabídkách stipendií či studijních pobytů vypsaných institucemi, nadacemi či samotnými školami mimo rámec mezinárodních smluv. AIA se nepodílí na administraci žádostí o tyto mobility, pro bližší informace je nutné využít uvedené kontakty a obrátit se přímo na poskytovatele.

Přehled těchto nabídek a více informací ke všem typům stipendií  naleznete na stránkách Akademické informační agentury při Domu zahraniční spolupráce.