Veřejné připomínkování záměrů Zlínského kraje pro oblast celoživotního vzdělávání

7. únor 2024
Pro vzdělavatele dospělých
Autor/ka článku: Radovan Výsmek, Jana Galová
Veřejné připomínkování záměrů Zlínského kraje pro oblast celoživotního vzdělávání

Zlínský kraj předkládá veřejnosti k připomínkování pracovní verzi Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy na období 2024-2028. Lhůta pro předložení připomínek je do 29. 2. 2024 prostřednictvím formuláře zaslaného e-mailem.

Ze školského zákona vyplývá Zlínskému kraji povinnost každé 4 roky stanovovat strategii rozvoje vzdělávání na svém území. Příslušná vyhláška pak jednoznačné stanovuje obsahové vymezení dokumentu a povinnost kraje zajistit soulad s Dlouhodobým záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky 2023-2027.

Tímto předkládáme veřejnosti k připomínkování pracovní verzi tohoto nově připravovaného dlouhodobého záměru. Vaše připomínky můžete zasílat opět na e-mail: radovan.vysmek@zlinskykraj.czaž do 29. 2. 2024.

1.5. Další vzdělávání v rámci celoživotního učení (od str. 54 dále):

Zlínský kraj bude podporovat a rozšiřovat možnosti vzdělávání v celoživotní perspektivě. Chápeme význam neustálého vzdělávání jako klíčového nástroje k adaptaci na rychle se měnící společenské a pracovní podmínky. Chceme vytvářet nejen u dětí a mládeže pozitivní vztah k učení, připravit je na kontinuální učení po celý život a vytvořit vhodné prostředí pro jejich další vzdělávání. Krajský systém se zaměří na poskytování přístupných, kvalitních a diverzifikovaných vzdělávacích příležitostí pro všechny občany kraje, bez ohledu na věk, socioekonomický status nebo dosažené vzdělání.

Celoživotní učení je komplex aktivit, které zajišťují propojení vzdělávání a zaměstnání a umožňují získání kvalifikací různými cestami během života. Tímto chceme podpořit pružný systém celoživotního učení, který zahrnuje formální, neformální a informální vzdělávací aktivity. Důraz bude kladen na rozvoj kompetence k celoživotnímu učení, digitální gramotnosti, sociálních a občanských kompetencí a osobního a profesního růstu jednotlivce. A kvalitní kariérové poradenství v celoživotní perspektivě.

V dnešní dynamické a globalizované společnosti je neustálé vzdělávání nezbytné pro konkurenceschopnost jednotlivců i regionů i wellbeing jejich občanů. Zlínský kraj si uvědomuje, že tradiční model vzdělávání, který končí po dosažení určitého věku nebo úrovně, již nestačí. Společenské a technologické změny vyžadují neustále učení, dokonce i v nižších kvalifikovaných pozicích. Celoživotní vzdělávání je nejen reakcí na tyto změny, ale také způsobem, jak podporovat osobní růst, sociální začlenění a aktivní občanství. Podle šetření, jako jsou PISA a TIMSS, je motivace ke vzdělávání v ČR nízká, a proto je nutné se více zaměřit právě na motivaci dospělých k dalšímu vzdělávání, dalšími aktuálními tématy jsou měkké dovednosti, komunikace v cizích jazycích, udržitelný rozvoj, dobrovolnictví, participace, podpora zájmů, nadání a rozvoj digitálních kompetencí.

Ve Zlínském kraji věnujeme zvýšenou pozornost rozvoji potenciálu každého žáka. V rámci projektů akčního plánování byla realizována řada vzdělávacích akcí včetně vzdělávání asistentů pedagoga, pro které byly připraveny webináře, konference. V minulých letech se rozvíjela spolupráce v minitýmu pro rozvoj potenciálu každého žáka, pracovní skupině pro rovné příležitosti, na pravidelných setkáních několika sekcí Sborovny (asistenti pedagoga, speciální pedagogové běžných škol, pracovníci školských poradenských zařízení, vychovatelé dětských domovů, školní psychologové,  kariéroví poradci). Realizovala se celoplošná opatření ve školách ZK na podporu prevence předčasných odchodů ze vzdělávání. Platforma rovných příležitostí u Azylového domu poskytovala podporu přímo v rodinách podle potřeb a požadavků škol. Ve školách byla podpořena činnost žákovských samospráv a participativního rozpočtování. K rozvoji neformálního vzdělávání patří také aktivity realizované ve škole, soutěže a přehlídky i podpora žákovské činnosti mimo školu. Kroužky, nabídky NNO a dalších organizací se zaměřením na získávání potřebných kompetencí pro občanský, profesní i osobní život. Tématu se věnovaly i místní akční plány.

Zlínský kraj nabízí různé možnosti pro další vzdělávání a rozvoj, mnoho občanů kraje má však omezené možnosti pro kontinuální vzdělávání a zvyšování svých kompetencí, což může ovlivnit jejich konkurenceschopnost na trhu práce, schopnost adaptace na společenské změny a kvalitu života. Rádi bychom posílili opatření, která se nám osvědčila v minulém období a jsou stále aktuální. A zavedli nová v návaznosti na DZ ČR 2023-2027. Naším záměrem je, abychom přispěli k rozvoji potenciálu každého jednotlivce, a to ve všech složkách vzdělávání (formálním, zájmovým i neformálním), s respektem k jeho různým specifikům, a vytvářeli podmínky pro další vzdělávání všech občanů kraje.

Strategická opatření pro období 2024-2028

Rozvíjet potenciál každého jednotlivce

Zlínský kraj bude usilovat o maximalizaci rozvoje potenciálu všech žáků v rámci vzdělávacího systému Zlínského kraje, a to prostřednictvím upevňování pozitivního vztahu k učení, aby žáci viděli celoživotní vzdělávání jako nezbytnou součást svého života, podpory podnikavosti, čímž získávají dovednosti potřebné k samostatnému učení a uplatnění se v praxi, podpory vícejazyčnosti, nadání a talentu, včetně identifikace a rozvoje nadaných jednotlivců ve všech oblastech vzdělávání. Důležitý je pro nás i význam dobrovolnictví a participace dětí a mládeže, což přispívá k rozvoji jednotlivců, ale také solidarity, tolerance a občanské účasti.

 • Upevňovat vztah k učení
 • Podpořit podnikavost ve vzdělávání Zlínského kraje
 • Podpořit motivaci k cílenému studiu cizích jazyků
 • Podpořit rozvoj nadání a talentu
 • Podpořit dobrovolnictví a participaci dětí a mládeže

Propojovat formální, zájmové a neformální vzdělávání a informální učení

Zlínský kraj se zaměří na integraci neformálně získaných znalostí do formálního vzdělávání a na využívání inovativních vzdělávacích metod. Důležitý je i rozvoj kompetencí skrze neformální a zájmové vzdělávání. K tomu je třeba nabízet metodickou podporu všem vzdělávacím pracovníkům.  Spolupráce škol s poskytovateli neformálního vzdělávání je esenciální, stejně jako vzdělávání těchto poskytovatelů v oblasti standardních vzdělávacích cílů. K propojení všech složek vzdělávání je také klíčová motivace dětí a mladých lidí k účasti na neformálních vzdělávacích programech a systematická spolupráce škol s mimoškolními organizacemi. Výsledkem by mělo být zlepšení kvality vzdělávání a povzbuzení vnitřní motivace k celoživotnímu učení.

 • Koordinovat spolupráci škol a mimoškolních organizací

Podpořit školská zařízení pro zájmovou činnost a organizace pracujících s dětmi a mládeží

Cílem opatření Zlínského kraje je posílit, rozšířit a zvýšit kvalitu volnočasových a specifických aktivit nabízených neziskovými organizacemi pro děti a mládež, ať už jsou organizované, nebo ne. Kromě toho se klade důraz na profesní vzdělávání pracovníků těchto organizací. Opatření také směřuje k rozvoji neformálního vzdělávání, podpoře dobrovolnictví a mezinárodní spolupráce s mladými lidmi.

 • Zvýšit dostupnost nabídky aktivit a služeb pro neorganizované děti a mládež
 • Zvyšovat kompetence pracovníků v zájmových a volnočasových organizacích

Vytvářet regionální sítě vzdělávání, posilovat zapojení jednotlivců do celoživotního vzdělávání

Vytváření regionálních vzdělávacích sítí nabízí řadu přínosů, které se odrážejí v lepší integraci a spolupráci mezi vzdělávacími institucemi a dalšími zúčastněnými stranami. Synergická spolupráce vede k efektivnějšímu využití zdrojů, optimalizaci vzdělávacích nabídek a větší flexibilitě v reakci na měnící se potřeby společnosti. Díky spojení sil a zdrojů mohou regionální sítě rychleji inovovat a přizpůsobovat se novým výzvám. Spolupráce na regionální úrovni také umožňuje sdílení osvědčených postupů a společné plánování, což maximalizuje dopad a dosah vzdělávacích iniciativ. Navíc může posílit pocit sounáležitosti a komunity mezi účastníky, a s tím související wellbeing. V současné společnosti, která nás stále překvapuje novými výzvami, se stává celoživotní vzdělávání a rozvoj lidských zdrojů klíčem k ekonomické prosperitě. Zároveň připravuje jednotlivce k aktivnímu a plnohodnotnému životu v neustále se měnícím prostředí.

 • Informovat o významu a možnostech dalšího vzdělávání
 • Podpořit vytváření komunitních vzdělávacích center
 • Zvyšovat lektorské kompetence
 • Zvyšovat digitální gramotnost obyvatel

Tabulku s návrhem opatření najdete v přiloženém dokumentu.

 

Soubory ke stažení