Vyjádření MŠMT ke konání rekvalifikačních kurzů v období nouzového stavu

25. březen 2020
Rekvalifikace
Autor článku: MŠMT
Vyjádření MŠMT ke konání rekvalifikačních kurzů v období nouzového stavu

Po dobu nouzového stavu je možné teoretickou část výuky realizovat např. i prostřednictvím telekonferencí, Skypu, videohovorů  apod., tedy formami, kde se účastník s lektorem skutečně vidí ve stejném okamžiku, a může tedy lektorovi pokládat jakékoliv otázky týkající se jeho výkladu. Tato forma výuky je možná jen za předpokladu, že účastník kurzu s touto formou souhlasí a všichni zúčastnění k tomu mají potřebné materiálně-technické vybavení. Praktickou část výuky/praxi je tedy nutné odložit až do doby, než budou usnesením vlády ČR krizová opatření zrušena nebo zmírněna.

 

Usnesení vlády ze dne 15. března 2020 č. 215 o přijetí krizového opatření až na výjimky zakazuje volný pohyb osob a dále nařizuje omezit kontakty s jinými osobami na nezbytně nutnou míru a pohyb na veřejně dostupných místech na dobu nezbytně nutnou a pobývat v místě svého bydliště s výjimkou vyjmenovaných případů. Konání rekvalifikačních kurzů nelze podřadit pod žádnou z výjimek ze zákazu volného pohybu osob (Rovněž je nyní zakázáno prezenční vzdělávání ve školách).

Na základě § 2, odst. 1 vyhlášky č. 176/2009 Sb., kterou se stanoví náležitosti žádosti o akreditaci vzdělávacího programu, organizace vzdělávání v rekvalifikačním zařízení a způsob jeho ukončení, se může vzdělávání v rekvalifikačním zařízení uskutečňovat různou formou:

Za prezenční formu vzdělávání (dle § 2, odst. 1, písm. a)) je považována výuka, při které je zabezpečena osobní přítomnost uchazečů i lektorů ve stejném okamžiku. Po dobu nouzového stavu je možné teoretickou část výuky realizovat např. i prostřednictvím telekonferencí, Skypu, videohovorů  apod., tedy formami, kde se účastník s lektorem skutečně vidí ve stejném okamžiku, a může tedy lektorovi pokládat jakékoliv otázky týkající se jeho výkladu. Tato forma výuky je možná jen za předpokladu, že účastník kurzu s touto formou souhlasí a všichni zúčastnění k tomu mají potřebné materiálně-technické vybavení.

Uvedené platí i u prezenční části výuky u kombinované formy vzdělávání.

Distanční část výuky u kombinované formy vzdělávání a distanční forma vzdělávání může nadále pokračovat.

U všech forem výuky musí praktická část výuky/praxe vždy probíhat klasickou prezenční formou, tedy za osobní přítomnosti uchazečů i lektorů ve stejném okamžiku a na stejném místě. Praktickou část výuky/praxi je tedy nutné odložit až do doby, než budou usnesením vlády ČR krizová opatření zrušena nebo zmírněna.

Závěrečné zkoušky vždy vyžadují přítomnost uchazečů u zkoušek. Z tohoto důvodu je nutné všechny druhy a typy závěrečných zkoušek odložit až do doby, než budou usnesením vlády ČR krizová opatření zrušena nebo zmírněna.

Toto opatření je platné pouze do doby, než budou usnesením vlády ČR krizová opatření zrušena nebo zmírněna a nevztahuje se na rekvalifikace zabezpečované Úřadem práce České republiky podle ustanovení § 109 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů – tyto kurzy je třeba řešit přímo s příslušným úřadem práce.