Vzdělávání pedagožek a pedagogů s podporou programu ERASMUS+ 2020

17. prosinec 2019
Vzdělávání v zahraničí
Autor článku: Martina Němcová
Vzdělávání pedagožek a pedagogů s podporou programu ERASMUS+ 2020

Jste pedagožkou/pedagogem, lektorem dalšího vzdělávání nebo pracujete s mládeží? Využijte program Erasmus+. Projekty mobility podporují profesní rozvoj osob, které pracují v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a mládeže, přispívají k inovaci a zkvalitnění výuky či práce s mládeží.

Cílem všech typů mobility (v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a mládeže) je podporovat studující a umožnit jim osvojení svých schopností, znalostí či dovedností a zvýšit tak jejich osobní rozvoj a zaměstnatelnost. Účastníci mobilit si zdokonalí znalosti cizích jazyků, zvýší si povědomí o jiných kulturách a zemích, zapojí se do sítě mezinárodních kontaktů a získají smysl pro evropské občanství a evropskou identitu. Organizacím, které působí v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a mládeže pomohou mobility rozšířit kapacity, zvýšit přitažlivost a posílit mezinárodní rozměr.

Obecně pak mobility rozšíří přechod mezi formálním a neformálním vzděláváním, odbornou přípravou a trhem práce či podniky. Mobility pomohou zlepšit uznávání dovedností získaných během zahraničních pobytů. Mobility lze realizovat v těchto oblastech:

Školní vzdělávání (MŠ, ZŠ, SŠ)

Základní informace

Školy mohou každoročně v termínu pro předkládání žádostí podávat své návrhy na projekty s plánem dalšího vzdělávání jejich pracovníků skrze zahraniční mobility. V žádostech popisují plán rozvoje v rámci Evropské unie, tzv. European Development Plan, a plánují aktivity profesního rozvoje svých pracovníků v horizontu 1 roku až 2 let, s ohledem na své i jejich konkrétní a aktuální potřeby.

Podporované aktivity dalšího vzdělávání

 • Výukové pobyty (teaching assignment) umožňují učitelům školy vyzkoušet si v podobě pracovní stáže výuku na partnerské škole v zahraničí. Přijímající školu si hledá žádající škola sama a musí ji konkrétně specifikovat již v žádosti.
 • Účast na kurzech nebo školeních v zahraničí  – kurzy volí škola na základě svých konkrétních potřeb jako instituce a potřeb jejích jednotlivých pracovníků.
 • Stínování (job-shadowing) probíhá na partnerských školách či jiných relevantních organizacích navázaných na školní vzdělávání, jedná se o mobilitu sestávající z pozorování metod a postupů zavedených na přijímající organizaci a jejich možného vyzkoušení v praxi.

Hledáte partnery nebo téma pro svůj budoucí projekt?

Inspiraci můžete najít na některém z mezinárodních kontaktních seminářů organizovanými národními agenturami po celé Evropě. Více informací naleznete na stránkách programu Erasmus+ v sekci Kontaktní semináře. Můžete využít platformu eTwinning nebo portál School Education Gateway (zahrnuje také katalog kurzů).

Jaké organizace mohou žádat o grant?

O grant na mobilitu osob ve školním vzdělávání mohou žádat školy aktuálně zařazené v Rejstříku škol a školských zařízení MŠMT ke dni podávání žádostí:

 • mateřské školy, včetně speciálních
 • základní školy, včetně speciálních a uměleckých
 • střední školy, včetně odborných, speciálních, uměleckých a učilišť

Příjem žádostí do 5. 2. 2020 do 12:00 hodin bruselského času. 
Všechny informace najdete na stránkách programu Erasmus+ v sekci Školní vzdělávání

 

Odborné vzdělávání

Základní informace

Každoročně mohou organizace / školy v termínu pro předkládání žádostí podávat své návrhy na projekty v rámci programu Erasmus+: Klíčová akce 1 – Mobilita žáků a pracovníků v odborném vzdělávání a přípravě. V rámci těchto projektů mohou organizace v průběhu projektového období vysílat své zaměstnance na mobilitu do zahraničí.

Mobility se mohou zúčastnit osoby zaměstnané v organizacích aktivních v oblasti odborného vzdělávání a přípravy, osoby za odborné vzdělávání a přípravu zodpovědné nebo v případě školicího pobytu také odborníci z podniků a veřejného sektoru.

Podporované aktivity dalšího vzdělávání

Výukové/školicí pobyty – umožňují učitelům odborných škol vyučovat na partnerské škole či pracovníkům z podniků vyučovat v organizaci zabývající se odborným vzděláváním; od Výzvy 2016 je v rámci této aktivity také možné, aby žadatel pozval školitele z podniku z jiné programové země, aby vyučoval v jejich organizaci.
Profesní rozvoj pracovníků – umožňuje rozvíjet odborné znalosti a dovednosti pracovníků působících v oblasti odborného vzdělávání a přípravy formou praktické pracovní stáže nebo sdílením zkušeností (stínování/výměnu zkušeností) přímo v podniku nebo v jiné organizaci zabývající se odborným vzděláváním.
Doba trvání mobility může být 2 dny až 2 měsíce.

Jaké organizace mohou žádat o grant?

O grant na mobilitu osob v odborném vzdělávání a přípravě mohou žádat tyto typy institucí:

 • veřejné nebo soukromé organizace aktivní v oblasti odborného vzdělávání a přípravy vysílající žáky nebo zaměstnance na mobilitu do zahraničí
 • koordinátor VET národního konsorcia organizací aktivních v oblasti odborného vzdělávání a přípravy
 • střední školy, včetně odborných, speciálních, uměleckých a učilišť zařazené v Rejstříku škol a školských zařízení MŠMT

Příjem žádostí do 5. 2. 2020 do 12:00 hodin bruselského času.  

Všechny informace najdete na stránkách programu Erasmus+ v sekci Odborné vzdělávání.

Mládež

Základní informace

Aktivita podporuje neformálního vzdělávání prostřednictvím projektů mezinárodních výměn mládeže a profesionálního rozvoje pracovníků s mládeží formou seminářů, školení, studijních návštěv, vytváření partnerství či praktických stáží.

Podporované aktivity dalšího vzdělávání

Mobilita pracovníků s mládeží – Podpora profesionálního rozvoje pracovníků s mládeží prostřednictvím seminářů, školení, studijních návštěv, vytváření partnerství či praktických stáží. Délka projektu (tzv. projektového období) je 3 až 24 měsíců. Délka samotné aktivity (která probíhá v rámci projektového období) je u Výměny mládeže 5 až 21 dní a u Mobility pracovníků s mládeží 2 dny až 2 měsíce.

Jaké organizace mohou žádat o grant?

Uskupení z programových zemí či sousedních partnerských zemí, které jsou:

 • NNO
 • NNO na evropské úrovni
 • sociální podniky
 • místní, regionální, národní veřejný orgán
 • neformální skupina mladých lidí (skupina nejméně čtyř mladých lidí) je nezbytné v obsahové části žádosti uvést jména a data narození všech čtyř členů skupiny. Přílohou žádosti pak musí být kopie identifikačních údajů (občanské průkazy) všech čtyř členů neformální skupiny. Více informací o neformálních skupinách naleznete v Příručce programu Erasmus+.
 • asociace krajů
 • regionální, národní veřejný orgán
 • Evropské uskupení teritoriální spolupráce
 • zisková organizace aktivní v společenské odpovědnosti firem

(poslední tři jmenované mají jiný režim financování – viz Příručka)

Příjem žádostí:

do 5. února 2020, 12:00 hodin bruselského času (pro začátek projektu 1. 5. 2020 – 30. 9. 2020)
do 30. dubna 2020, 12:00 hodin bruselského času (pro začátek projektu 1. 8. 2020 – 31. 12. 2020)
do 1. října 2020, 12:00 hodin bruselského času (pro začátek projektu 1. 1. 2021 – 31. 5. 2021)

Všechny informace najdete na stránkách programu Erasmus+ v sekci Mládež.

 

Vzdělávání dospělých

Základní informace

Organizace vzdělávající dospělé mohou předložit žádost o Projekty mobility osob. V rámci těchto projektů může organizace v průběhu projektového období vysílat své zaměstnance do zahraničí na vzdělávací aktivity (mobility). Žádost o grantovou podporu předkládá organizace za své zaměstnance, nikoliv samotný účastník. Naplánované vzdělávací aktivity by měly vést k rozvoji organizace jako celku, nejen samotných zaměstnanců. Strategii rozvoje organizace popisují předkladatelé v žádosti do tzv. Evropského plánu rozvoje.

Podporované aktivity dalšího vzdělávání

 • Výukové/školicí pobyty: tato aktivita umožňuje vzdělavatelům dospělých poskytnout výuku nebo školení v partnerské organizaci v zahraničí.
 • Profesní rozvoj pracovníků: tato aktivita podporuje profesní rozvoj pracovníků ve vzdělávání dospělých např. prostřednictvím strukturovaného kurzu či školení v zahraničí.
 • Stínování na pracovišti (tzv. job-shadowing): tato aktivita umožňuje pracovníkům ve vzdělávání dospělých, aby strávili určitou dobu v zahraničí v příslušné organizaci působící v tomto sektoru vzdělávání.

Délka projektového období může být 1 až 2 roky.

Jaké organizace mohou žádat o grant?

Do aktivity se mohou zapojit jakékoliv veřejné či soukromé organizace působící v oblasti všeobecného vzdělávání dospělých nebo jakékoli veřejné nebo soukromé organizace působící na trhu práce nebo v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a práce s mládeží, například:

 • škola, instituce nebo středisko vzdělávání dospělých
 • zařízení pro dále se vzdělávající dospělé se specifickými potřebami
 • vysokoškolská instituce (včetně těch, které poskytují další vzdělávací příležitosti dospělým)
 • veřejný nebo soukromý, malý, střední nebo velký podnik (včetně sociálních podniků)
 • profesní subjekt včetně obchodních komor, řemeslnických cechů, profesních sdružení a odborových svazů
 • veřejný subjekt na místní, regionální nebo celostátní úrovni
 • nadace, nezisková organizace, sdružení, nevládní organizace
 • kulturní organizace, knihovna, muzeum
 • subjekt poskytující profesní nebo odborné poradenství a informační služby

Příjem žádostí do 5. 2. 2020 do 12:00 hodin bruselského času. 

Všechny informace naleznete na stránkách programu Erasmus+ v sekci Vzdělávání dospělých.

 

Kompletní znění Výzvy 2020 a Průvodce programem najdete na tomto portálu v článku Erasmus+ Výzva k předkládání návrhů 2020.

Zdroj: Erasmus+, www.naerasmusplus.cz