Práce s heterogenní třídou v ZŠ

Práce s heterogenní třídou v ZŠ

Obsah vzdělávacího programu zahrnuje následující oblasti: Heterogenita žáků třídy ZŠ a její projevy, způsoby interpretace a využití odlišnosti žáků ve vzdělávacím kontextu, identifikace speciálních vzdělávacích potřeb žáků ZŠ v heterogenní třídě, vytváření bezpečného prostředí a pozitivního klima ve třídě s žákovskou diverzitou, uspořádání flexibilních  žákovských skupin a tříd, podpora podnětného prostředí pro realizaci výuky, aplikace principů individualizace a diferenciace ve výuce, podpora žákovských kooperací.

Téma 1: Heterogenita třídy ZŠ ve vzdělávacím kontextu (modely tuzemské i zahraniční), inkluzivní podmínky v ZŠ.

První téma představuje vstup do tematické oblasti, seznamuje s prekoncepty účastníků a provádí audit vstupních znalostí. Dále seznamuje s hlavními východisky pro práci pedagoga s kolektivem / třídou žáků v ZŠ s různými předpoklady a podmínkami (např. pro hru nebo pro získávání kompetencí). Celkově první téma představuje heterogenitu jako sociální normu a stav společnosti. V neposlední řadě poskytuje ukázky heterogenity školních tříd a to jak v českém školním prostředí, tak ve světě.

Téma 2: Akceptace „odlišnosti“ v heterogenní třídě ZŠ jako výchozí didaktický princip, „odlišnost“ jako téma výuky v ZŠ.

V této části kurzu bude účastníkům přiblížena diskuzní podstata odlišnosti, jinakosti a rozdílnosti žáků a metodické přístupy vyplývající z negativního vymezení (chápání)  odlišnosti, zejména v oblasti SVP (zdravotního postižení). Charakteristiky projevů odlišnosti žáků budou ilustrovány příklady z praxe ZŠ. Budou diskutovány  a simulovány konkrétní postupy, jimiž se téma odlišnosti stává tématem výuky.

Téma 3: Možnosti využití různého potenciálu žáků pro zkvalitnění výuky – funkční diagnostika  žáků (nejen se SVP) v práci učitele, determinanty sociální participace žáků ZŠ ve školním prostředí.

V této části budou účastníci rozebírat strukturovaný model funkční diagnostiky na konkrétních případech žáků. Stanou se aktivními spolutvůrci funkční (vývojově orientované) orientační diagnostiky a interpretátory případových řešení v ZŠ.

Téma 4: Uplatnění principů individualizace a diferenciace v heterogenní třídě ZŠ.

Ve čtvrté části bude pozornost věnována ukázkám metod individualizace a diferenciace úkolů a postupů v řízené aktivitě dle principů konstruktivní didaktiky. Účastníci se na příkladech  naučí rozlišovat funkční a nefunkční skupinové kooperace žáků v ZŠ. Vytvoří návrh uspořádání třídy a podnětného prostředí ve škole pro realizaci řízených činností v malých i větších žákovských skupinách. Naučí se identifikovat bariéry v prostředí školy, které brání individualizaci a diferenciaci učebních činností.

Téma 5: Orientační diagnostika sociální vztahové sítě žáků ve třídě ZŠ a možnosti intervence k podpoře pozitivního  klima třídy.

Účastníci budou konfrontováni s modely vylučovacího i přijímajícího klima třídy, seznámí se s možnostmi hodnocení vztahové sítě žáků se SVP. Vytvoří návrh uspořádání podnětného inkluzivního prostředí a klima v ZŠ, vytvoří společně návrh vzdělávací aktivity v podnětném prostředí. V závěru bude provedeno společné vyvození návrhů postupů k podpoře inkluzivního klima a podnětů k práci pedagoga s klimatem třídy / žákovské skupiny.

Téma 6: Příprava a analýza didaktických situací v základní škole.

V závěrečné části proběhne tvůrčí dílna s nabídkou 4 – 6 didaktických situací a postupů práce s heterogenní třídou v ZŠ. Účastníci postupy a situace zanalyzují, prodiskutují a vyhodnotí z hlediska proveditelnosti ve školním prostředí.

Forma:

Výuka bude vedena výkladem s podporou video-prezentací i formou tzv. tvůrčích dílen založených na práci ve skupinách. Prožitková část výuky zahrnuje aktivity, které účastníkům pomohou si ověřit metodické postupy ve skupině a navodit v ní inkluzivní klima. Úvodní evokační část se opírá o aktuální podmínky práce učitele v ZŠ. V teoretických částech výuky budou diskutovány specifické otázky práce s heterogenní třídou ve vazbě na základní školu: Negativní vnímání odlišnosti fyzického vzhledu, kognitivního a řečového projevu žáky školního věku, specifické postupy překonávání stereotypního vnímání postižení s využitím pracovních listů pro žáky 1. a 2. st. ZŠ, téma odlišnosti v předmětech OV, OSV, VkO, dramatické výchovy, estetické výchovy a MKV. Měření funkčních schopností žáka v ZŠ jako základ jeho autonomní účasti ve vyučování. Význam funkčních dovedností v jednotlivých oblastech (pohyb, řeč, autoregulace) pro začlenění v ZŠ. Způsoby překonávání frontálního vedení výuky, individuální zadání úkolů ve společném předmětu, diferencovaný přístup v hodnocení žáků, modifikace práce žáka dle SVP, strukturování času a prostoru třídy ZŠ. Práce s pravidly v ZŠ a rizika vztahové sítě žáků se SVP. V části tzv. tvůrčí dílny budou prakticky vyzkoušeny a ověřeny postupy v práci učitele v heterogenní třídě ZŠ. Modul vyústí v závěrečné shrnutí nových poznatků, nově získaných představ účastníků a v hodnocení.

 

Podrobnosti

Začátek akce

8. únor 2024, od 9.00 - REGISTRACE UZAVŘENA

Konec akce

8. únor 2024, do 16.00

Pořadatel

Národní pedagogický institut České republiky
775 571 632

Cena

640 Kč

Kapacita

20

Zaměření

Vzdělávání, pedagogika

Místo konání

Národní pedagogický institut České republiky

Potoky 267
Zlín 760 01