Seminář: Vybrané aspekty vzdělávání romských žáků a studentů

11. březen 2020
Národní ústav pro vzdělávání
Seminář: Vybrané aspekty vzdělávání romských žáků a studentů

Seminář se bude konat v NÚV v Praze 11. března 2020 od 9:30 do 16:30 hodin.

Součástí tohoto modulu je absolvování 8 hodinového semináře ze dne 7. 2. 2020. Časová dotace uceleného vzdělávacího modulu je 16 hodin.  Modul navazuje na seminář Základy romistiky pro pedagogické pracovníky a účast v něm je podmíněna úspěšným zakončením semináře.

Obsah:

Vzdělávací modul, který je v systému pilotního ověření realizován v rámci projektu APIV A, vychází z poznatků a vědomostí poskytnutých ve vzdělávacím modulu Základy romistiky pro pedagogické pracovníky, který obohacuje o tematické bloky zaměřené na tradiční romskou rodinu, na problematiku sociálního vyloučení a jeho dopady v podobě předčasných odchodů ze vzdělávání. V závěru každého bloku je nabízen prostor k otázkám, diskuzi či k poskytnutí doplňujících informací.

Účastníkům vzdělávání bude v první části modulu představena tradiční romská rodina, archetyp matky a otce. Seznámí se s postavením dítěte v rodině, s výchovnými prostředky a formou učení v kontextu interpersonálních vztahů ovlivněných kolektivismem. Další tematický blok je zaměřen na užívání romského etnolektu češtiny. Účastníci budou informováni o vzniku a vývoji etnolektu, fonetických odchylkách i lexikálních zvláštnostech s aplikací na prostředí školy. Třetí část vzdělávacího modulu představuje problematiku předčasných odchodů ze vzdělávání a definuje dopady předčasného ukončení vzdělávání. Stručně popíše dosavadní výzkumy realizované v České republice a seznámí účastníky se statistickým vyhodnocením výzkumných šetření. Charakterizuje sociální vyloučení a jeho dopady na žáka a studenta. Modul nabídne stručný vhled do oblastí souvisejících se sociálním vyloučením, do oblasti nezaměstnanosti, nekvalitního bydlení a sociální patologie jako faktorů ovlivňujících předčasné odchody ze vzdělávání. Závěrečná tematická část bude zaměřena na současnou dotační podporu v oblasti vzdělávání, na úrovni národní i regionální.
Znalosti a schopnosti účastníků budou ověřovány prací ve skupinách při návrzích řešení daných modelových situací i zpracováním samostatných úkolů.

Cílová skupina, kterou oslovujeme k účasti na realizaci vzdělávacího modulu v rámci pilotního ověření se záměrem proškolit budoucí lektory tématu pro NÚV, jsou pedagogičtí pracovníci II. stupně základních škol, středních a vyšších odborných škol, či pedagogové ŠZ, kteří již absolvovali vzdělávací modul Základy romistiky pro pedagogické pracovníky.

Lektor: Mgr. Lada Červeňáková

Hlásit se můžete zde: https://objednavky.nuv.cz/element/32-projekt-apiv-a-akcni-plan-inkluzivniho-vzdelavani/

Podrobnosti

Začátek akce

11. březen 2020, od 9.30 - REGISTRACE UZAVŘENA

Konec akce

11. březen 2020, do 16.30

Pořadatel

Národní ústav pro vzdělávání
274 022 111

Cena

Účast na akci je bezplatná

Kapacita

Místo konání

Národní ústav pro vzdělávání

Novoborská 372
Praha 9 – Prosek 19000