Informace k realizaci rekvalifikačních kurzů a zkoušek z profesních kvalifikací – vstupní předpoklady a český jazyk

29. březen 2022
Pro vzdělavatele dospělých
Autor/ka článku: MŠMT
Informace k realizaci rekvalifikačních kurzů a zkoušek z profesních kvalifikací – vstupní předpoklady a český jazyk

Pro uznávání formálního vzdělávání je třeba řídit se českou platnou legislativou. Případné uznávání neformálního vzdělávání dosaženého v zahraničí mimo školní vzdělávání není v ČR nijak legislativně řešeno.  Je na konkrétním zaměstnavateli, nakolik bude přihlížet k certifikátům získaných v cizině.

Na základě zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 176/2009 Sb., kterou se stanoví náležitosti žádosti o akreditaci vzdělávacího programu, organizace vzdělávání v rekvalifikačním zařízení a způsob jeho ukončení, akredituje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy rekvalifikační programy. Na základě zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání se realizují zkoušky z profesních kvalifikací uvedených v Národní soustavě kvalifikací na www.narodnikvalifikace.cz

Český jazyk

Rekvalifikační programy jsou akreditovány a realizovány na základě českých právních předpisů a jsou určeny pro osoby vykonávající svoji činnost na území České republiky. Profesní kvalifikace jsou připravovány pro potřeby trhu práce v ČR. Z tohoto důvodu musí být všechny rekvalifikační programy i zkoušky z profesních kvalifikací realizovány v českém jazyce. V českém jazyce musí být realizovány i závěrečné zkoušky a zkoušky z profesních kvalifikací.

Důvodem je zejména účel rekvalifikačních programů a zkoušek, jímž je ověření odborných znalostí zájemce, a to včetně odborné terminologie. Z ustanovení § 25 odst. 1 zákona č. 179/2006 Sb. vyplývá, že se na průběh zkoušky nevztahuje správní řád, není tedy možné se dovolávat jeho případných ustanovení, tzn. např. využití úředního tlumočení. V cizím jazyce mohou probíhat pouze ty části rekvalifikačních programů a zkoušek, kde z povahy věci je nutné ověřit znalost cizího jazyka (např. v oblasti cestovního ruchu).

Vstupní předpoklady

Pro účast v rekvalifikačním programu uchazeč musí splnit kvalifikační předpoklady stanovené podle § 108 odst. 7 písm. c) nebo § 110 odst. 2 písm. c) zákona č. 435/2004 Sb. a vstupní předpoklady, které byly schváleny v rámci žádosti o akreditaci dle § 1, písm. e) vyhlášky č. 176/2009 Sb. Vstupní předpoklady jsou stanoveny jen u některých pracovních činností, kde je vstupní předpoklad nutností, a splnění těchto předpokladů je nezbytné k tomu, aby mohl být zájemce do rekvalifikačního programu přijat. Pokud zájemce o rekvalifikační program stanovené vstupní předpoklady nesplňuje, není možné jej do uvedeného rekvalifikačního programu přijmout (je možné jej přijmout do jiného rekvalifikačního programu, který vstupní požadavky neobsahuje).

Pokud se rekvalifikační program ukončuje zkouškou z profesní kvalifikace, musí uchazeč dále splnit požadavky podle § 18 odst. 4 zákona č. 179/2006 Sb. (předložení dokladů, např. řidičský průkaz aj., a potvrzení o zdravotní způsobilosti). Z povahy věci vyplývá, že pokud osoba nesplňuje požadavky podle § 18 odst. 4 zákona č. 179/2006 Sb., nemá být přijata ani do rekvalifikačního programu. Zdravotní způsobilost je nutno doložit lékařským potvrzením.

Výše uvedená pravidla platí pro všechny osoby bez rozdílu národnosti, státní příslušnosti i pro cizojazyčně mluvící osoby.