Kdo může být žadatelem o konání zkoušky z profesních kvalifikací?

28. červen 2022
Národní soustava kvalifikací
Autor/ka článku: Jana Cenková
Kdo může být žadatelem o konání zkoušky z profesních kvalifikací?

Informace k realizaci zkoušek z profesních kvalifikací – vstupní předpoklady pro žadatele o konání zkoušky na základě zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání, na jehož základě se realizují zkoušky z profesních kvalifikací uvedených v Národní soustavě kvalifikací na www.narodnikvalifikace.cz.

Žadatel o konání zkoušky

§ 17 odst. 2 zákona 179/2006 Sb.,

Žadatelem o konání zkoušky (dále jen “uchazeč”) může být každá fyzická osoba starší 18 let, která získala alespoň základy vzdělání, nebo účastník rekvalifikace podle zákona upravujícího zaměstnanost.

Co musí splňovat žadatel o konání zkoušky

1. Být fyzická osoba starší 18 let, která získala alespoň základy vzdělání

V tomto případě musí žadatel o vykonání zkoušky splňovat věkovou podmínku, tedy dosažení věku 18 let, a zároveň splňovat podmínku na požadované vzdělání, kterým se rozumí získání alespoň základů vzdělání, což je dokončené základní vzdělání v základní škole speciální. Tuto podmínku pochopitelně splňuje i žadatel, který získal základní, střední, vyšší odborné nebo vysokoškolské vzdělání. Pouze žadatel, který nezískal žádný stupeň vzdělání, nemůže zkoušku konat.

Žadatel o konání zkoušky bez základního vzdělání jej může získat formou dálkového vzdělávání za spolupráce krajského úřadu, zřizovatele a ředitele školy.  Podle § 55 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů: Pro osoby, které nezískaly základní vzdělání, může základní a střední škola po projednání se zřizovatelem a krajským úřadem organizovat v souladu s rámcovým vzdělávacím programem základního vzdělávání kursy pro získání základního vzdělání. Krajský úřad ve spolupráci se zřizovateli a řediteli škol zajistí ve svém správním obvodu dostupnost kursů pro získání základního vzdělání v dálkové formě vzdělávání.

Splnění výše uvedených podmínek autorizovaná osoba kontroluje při obdržení přihlášky ke zkoušce ověřující dosažení odborné způsobilosti, ve které žadatel uvádí nejnižší dosažené vzdělání a datum narození. Autorizovaná osoba pravdivost údajů ověří před zahájením zkoušky na základě průkazu totožnosti žadatele.  

2. Být účastníkem rekvalifikace podle zákona upravujícího zaměstnanost

Pro účast v rekvalifikačním programu uchazeč musí splnit základní kvalifikační předpoklady potřebné pro zařazení do rekvalifikace  v souladu s § 108 odst. 7 písm. c) nebo § 110 odst. 2 písm. c) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a vstupní předpoklady, které byly schváleny v rámci žádosti o akreditaci podle § 1 odst. 1 písm. e) vyhlášky č. 176/2009 Sb., kterou se stanoví náležitosti žádosti o akreditaci vzdělávacího programu, organizace vzdělávání v rekvalifikačním zařízení a způsob jeho ukončení, ve znění vyhlášky č. 42/2018 Sb. Vstupní předpoklady jsou stanoveny jen u některých pracovních činností, kde je vstupní předpoklad nutností, a splnění těchto předpokladů je nezbytné k tomu, aby mohl být zájemce do rekvalifikačního programu přijat. Pokud zájemce o rekvalifikační program stanovené vstupní předpoklady nesplňuje, není možné jej do uvedeného rekvalifikačního programu přijmout (je možné jej přijmout do jiného rekvalifikačního programu, který vstupní požadavky neobsahuje).

Pokud se rekvalifikační program ukončuje zkouškou z profesní kvalifikace, musí uchazeč dále splnit požadavky podle § 18 odst. 4 zákona č. 179/2006 Sb. (případné předložení dalších dokladů nezbytných pro výkon příslušné pracovní činnosti, např. řidičský průkaz, nebo potvrzení o zdravotní způsobilosti u profesních kvalifikací, u kterých tak Národní soustava kvalifikací stanoví). Z povahy věci vyplývá, že pokud osoba nesplňuje požadavky podle § 18 odst. 4 zákona č. 179/2006 Sb., nemá být přijata ani do rekvalifikačního programu. Zdravotní způsobilost je nutno doložit lékařským potvrzením.

Výše uvedená pravidla platí pro všechny osoby bez rozdílu.

 Některé profesní kvalifikace mohou požadovat další požadavky na žadatele o konání zkoušky. Tyto požadavky naleznete v hodnoticím standardu u každé profesní kvalifikace na stránkách www.narodnikvalifkace.cz, např. požadavky na zdravotní způsobilost apod.

Zákonný rámec – výňatky z dotčených právních předpisů

 Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

§ 45

Stupně vzdělání

(1) Stupeň základního vzdělání získá žák úspěšným ukončením vzdělávacího programu základního vzdělávání v základní škole, na nižším stupni šestiletého nebo osmiletého gymnázia nebo v odpovídající části osmiletého vzdělávacího programu konzervatoře. Stupeň základního vzdělání se získá po splnění povinné školní docházky rovněž úspěšným ukončením kursu pro získání základního vzdělání uskutečňovaného v základní nebo střední škole (§ 55 odst. 3).

(2) Ukončením vzdělávacího programu základního vzdělávání v základní škole speciální získá žák základy vzdělání.

§ 54 a 55

Ukončení základního vzdělávání

§ 54

(1) Dokladem o dosažení základního vzdělání je vysvědčení o úspěšném ukončení devátého, popřípadě desátého ročníku základního vzdělávání, vysvědčení o úspěšném ukončení druhého ročníku šestiletého gymnázia nebo čtvrtého ročníku osmiletého gymnázia nebo osmiletého vzdělávacího programu konzervatoře, nebo vysvědčení vydané po úspěšném ukončení kursu pro získání základního vzdělání. Tato vysvědčení jsou opatřena doložkou o získání stupně základního vzdělání.

(2) Žák, který úspěšně ukončil základní vzdělávání, nebo žák, který splnil povinnou školní docházku a nepokračuje v základním vzdělávání, přestává být žákem školy 30. června příslušného školního roku. Žák, který splnil povinnou školní docházku a koná opravnou zkoušku nebo bude hodnocen v náhradním termínu, je žákem školy do termínu konání těchto zkoušek, pokud mu nebylo povoleno opakování ročníku. Žák, který byl přijat ke vzdělávání ve střední škole, je považován za žáka základní školy do 31. srpna příslušného školního roku.

§ 55

(1) Ředitel školy může žákovi, který po splnění povinné školní docházky nezískal základní vzdělání, povolit po posouzení důvodů uvedených v žádosti jeho zákonného zástupce a na základě dosavadních výsledků vzdělávání žáka pokračování v základním vzdělávání, nejdéle však do konce školního roku, v němž žák dosáhne osmnáctého roku věku.

(2) Žákovi uvedenému v § 16 odst. 9 může ředitel školy ve výjimečných případech povolit pokračování v základním vzdělávání do konce školního roku, v němž žák dosáhne dvacátého roku věku, v případě žáků vzdělávajících se ve vzdělávacím programu základní školy speciální pak se souhlasem zřizovatele do dvacátého šestého roku věku. V uvedených případech, pokud jde o přípravu na výkon povolání nebo pracovní činnosti, spolupracuje ředitel školy s Úřadem práce České republiky – krajskou pobočkou a pobočkou pro hlavní město Prahu.

(3) Pro osoby, které nezískaly základní vzdělání, může základní a střední škola po projednání se zřizovatelem a krajským úřadem organizovat v souladu s rámcovým vzdělávacím programem základního vzdělávání kursy pro získání základního vzdělání. Krajský úřad ve spolupráci se zřizovateli a řediteli škol zajistí ve svém správním obvodu dostupnost kursů pro získání základního vzdělání v dálkové formě vzdělávání.

Zákon 179/2006 Sb., o uznávání a ověřování výsledků dalšího vzdělávání

§ 17

Obecné podmínky hodnocení dosažené odborné způsobilosti

(1) Ověření, zda si fyzická osoba osvojila příslušnou odbornou způsobilost vyžadovanou k získání osvědčení o profesní kvalifikaci, se provede zkouškou podle hodnotícího standardu dané profesní kvalifikace.

(2) Žadatelem o konání zkoušky (dále jen “uchazeč”) může být každá fyzická osoba starší 18 let, která získala alespoň základy vzdělání, nebo účastník rekvalifikace podle zákona upravujícího zaměstnanost.

(3) Podmínkou pro konání zkoušky je podání přihlášky ke zkoušce, jejíž formulář zveřejní ministerstvo způsobem umožňujícím dálkový přístup, a úhrada stanovené částky za zkoušku (dále jen “úhrada”). Uchazeč zašle přihlášku ke zkoušce kterékoliv autorizované osobě, která je uvedena v Národní soustavě kvalifikací, s autorizací pro danou profesní kvalifikaci, a to i v případě, že má být zkouška konána před zkušební komisí podle § 18 odst. 1.

(4) Dosažení odborné způsobilosti posuzuje a hodnotí autorizovaná osoba nebo zkušební komise autorizované osoby nebo autorizovaných osob (§ 18 odst. 1 a 2). Zkoušku lze konat pouze tehdy, byl-li pro danou profesní kvalifikaci schválen kvalifikační i hodnotící standard a byla-li pro danou profesní kvalifikaci udělena autorizace alespoň 1 osobě, má-li se zkouška konat před autorizovanou osobou, nebo 2, popřípadě 3 osobám, má-li se konat před zkušební komisí.

(5) Autorizovaná osoba, která obdrží přihlášku ke zkoušce, zašle uchazeči do 21 dnů ode dne doručení přihlášky pozvánku ke složení zkoušky. Kopii pozvánky zašle zároveň k informaci autorizujícímu orgánu.

(6) Zkouška se koná do 3 měsíců od doručení přihlášky ke zkoušce autorizované osobě, nedohodne-li se uchazeč s autorizovanou osobou jinak. V případě, že je v hodnotícím standardu vymezeno období kalendářního roku, kdy může být zkouška provedena, může si uchazeč s autorizovanou osobou dohodnout pro konání zkoušky termín náležející pouze do tohoto období.

(7) Za provedení zkoušky náleží autorizované osobě úhrada. V případě konání zkoušky před zkušební komisí uhradí uchazeč úhradu předsedovi zkušební komise (§ 18 odst. 3). Úhradu uhradí uchazeč autorizované osobě nejpozději 7 dnů přede dnem konání nebo zahájení zkoušky, nedohodne-li se s autorizovanou osobou na pozdějším termínu. Úhrada je příjmem autorizované osoby; v případě konání zkoušky před komisí se úhrada dělí rovným dílem mezi autorizované osoby, které jsou členem zkušební komise nebo jsou ve zkušební komisi zastoupeny svým autorizovaným zástupcem nebo svými autorizovanými zástupci. Tvoří-li zkušební komisi pouze autorizovaní zástupci jedné autorizované právnické osoby, je úhrada příjmem této právnické osoby. Na úhradu se nevztahují obecné předpisy o poplatcích8).

(8) Nemůže-li se uchazeč zkoušky ve stanoveném termínu zúčastnit ze zdravotních nebo jiných závažných důvodů, může nejpozději 2 dny před stanoveným termínem zkoušky požádat písemně s uvedením důvodů autorizovanou osobu anebo předsedu zkušební komise o stanovení jiného termínu; zmeškání uvedené lhůty může autorizovaná osoba anebo předseda zkušební komise z důvodů hodných zvláštního zřetele prominout. Pokud autorizovaná osoba nebo předseda zkušební komise žádosti vyhoví a stanoví náhradní termín zkoušky, informuje o něm uchazeče i autorizující orgán. Pokud navržený termín uchazeči nevyhovuje, stanoví autorizovaná osoba po dohodě s uchazečem jiný termín, nejpozději do 6 týdnů od doručení pozvánky.

(9) Pokud se uchazeč v termínu stanoveném podle odstavce 6 nebo 8 ke zkoušce nedostaví, posuzuje se, jako by zkoušku vykonal neúspěšně; již zaplacená úhrada se uchazeči nevrací.

(10) Nekoná-li se zkouška v termínu stanoveném podle odstavce 6 nebo 8 z důvodu nedostavení se autorizované osoby anebo člena zkušební komise, po dohodě s uchazečem se stanoví náhradní termín zkoušky; obecné předpisy o náhradě škody tím nejsou dotčeny. O náhradním termínu zkoušky informuje autorizovaná osoba nebo předseda zkušební komise autorizující orgán.

§ 18

Průběh zkoušky

(1) Zkouška probíhá před autorizovanou osobou, které byla udělena autorizace pro danou profesní kvalifikaci, anebo, je-li tak stanoveno v hodnotícím standardu dané profesní kvalifikace, před zkušební komisí složenou ze 2 nebo 3 členů (dále jen “zkoušející”).

(2) Zkoušejícím je buď autorizovaný zástupce autorizované právnické nebo podnikající fyzické osoby s autorizací pro danou profesní kvalifikaci oprávněný jménem této právnické nebo podnikající fyzické osoby ověřovat dosažení dané profesní kvalifikace, nebo autorizovaná fyzická osoba s autorizací pro danou profesní kvalifikaci, nebo zkušební komise složená z členů, kteří jsou autorizovanou fyzickou osobou s autorizací pro danou profesní kvalifikaci nebo autorizovaným zástupcem autorizované právnické nebo podnikající fyzické osoby s autorizací pro danou profesní kvalifikaci oprávněným jménem této právnické nebo podnikající fyzické osoby ověřovat dosažení dané profesní kvalifikace. Autorizovaní zástupci téže autorizované právnické nebo podnikající fyzické osoby mohou být členy téže zkušební komise.

(3) Pokud má být zkouška konána před zkušební komisí, předseda zkušební komise, jímž je autorizovaná fyzická osoba nebo autorizovaný zástupce autorizované fyzické podnikající nebo právnické osoby s autorizací pro danou profesní kvalifikaci, které byla žádost uchazeče o zkoušku doručena, určí z autorizovaných fyzických osob s autorizací pro danou profesní kvalifikaci nebo z autorizovaných zástupců autorizovaných fyzických podnikajících nebo právnických osob s autorizací pro danou profesní kvalifikaci další členy zkušební komise a zabezpečí jejich součinnost při konání zkoušky.

(4) Před zahájením zkoušky je uchazeč povinen prokázat svoji totožnost průkazem totožnosti a u profesních kvalifikací, u kterých tak stanoví Národní soustava kvalifikací, předložit rovněž potvrzení o zdravotní způsobilosti pro výkon příslušné pracovní činnosti, anebo další doklady uvedené v Národní soustavě kvalifikací. Pokud uchazeč předmětné doklady nedoloží, nebude ke zkoušce připuštěn.

 (5) Zkouška je veřejná. Praktická část zkoušky a praktická zkouška není veřejná v případech, kdy to je nutné z hygienických důvodů nebo z důvodu ochrany zdraví a bezpečnosti práce.

(6) Je-li uchazečem osoba, která předložením platného osvědčení o získání profesní kvalifikace nebo dokladu o získání úplné profesní kvalifikace prokáže získání některé odborné způsobilosti shodující se co do rozsahu a obsahu s odbornou způsobilostí ověřovanou zkouškou, zkoušející pro účely zkoušky uzná již dříve ověřenou odbornou způsobilost uchazeče. Při konání zkoušky uchazeče osvobodí od plnění těch zkušebních požadavků, jimiž by tato odborná způsobilost byla opětovně ověřována, pokud toto osvobození nenaruší řádné ověření ostatních požadavků stanovených hodnotícím standardem, které má uchazeč při zkoušce splnit.

(7) Povinností zkoušejícího je dbát na to, aby zkouška probíhala podle příslušného hodnotícího standardu, hodnocení bylo objektivní a odpovídalo nárokům stanoveným hodnotícím standardem.

(8) V případě, že zkouška probíhá před zkušební komisí, odpovídá za průběh zkoušky a splnění povinností uvedených v odstavcích 12 a 13 předseda zkušební komise. Při zkoušce jsou přítomni všichni členové zkušební komise; v případě, že organizace či délka zkoušky nebo některé její části vylučuje stálou přítomnost všech členů zkušební komise při zkoušce, určí její předseda člena zkušební komise, který odpovídá za řádný průběh dané části zkoušky. Zkušební komise se o výsledku zkoušky nebo dalších věcech usnáší většinou hlasů svých členů. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy komise.

(9) Forma zkoušky nebo jejích částí je dána nároky na rozsah pracovních činností, k jejichž výkonu se ověřování odborné způsobilosti vztahuje, a je stanovena hodnotícím standardem.

(10) Doba přípravy na zkoušku nebo její jednotlivé části a doba stanovená pro vykonání zkoušky nebo jejích jednotlivých částí je vymezena v hodnotícím standardu.

(11) Uchazeč úspěšně vykoná zkoušku, jestliže splní požadavky stanovené hodnotícím standardem.

(12) Autorizovaná osoba oznámí uchazeči výsledek zkoušky písemným sdělením, předaným nebo zaslaným uchazeči do 5 dnů ode dne konání zkoušky nebo její poslední části; vykonal-li uchazeč zkoušku úspěšně, autorizovaná osoba mu v uvedené lhůtě zároveň předá nebo zašle osvědčení podle § 19.

Vyhláška č. 176/2009 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví náležitosti žádosti o akreditaci vzdělávacího programu, organizace vzdělávání v rekvalifikačním zařízení a způsob jeho ukončení

§ 1

Náležitosti žádosti o akreditaci vzdělávacího programu

(1) Žádost o akreditaci vzdělávacího programu podle § 108 odst. 3 zákona (dále jen „rekvalifikační program“) obsahuje:

a) doklad o oprávnění k poskytování vzdělávacích služeb, budou-li vzdělávací služby poskytovány jako živnost, nebo jiný doklad, z něhož vyplývá, že předmětem činnosti je poskytování vzdělávacích služeb,

b) název rekvalifikačního programu,

c) pracovní činnost, pro niž bude rekvalifikace uskutečňována,

d) profil absolventa, ve kterém budou uvedeny ověřitelné výsledky vzdělávání podle rekvalifikačního programu,

e) vstupní předpoklady pro přijetí fyzické osoby ke vzdělávání podle rekvalifikačního programu,

f) formu vzdělávání podle rekvalifikačního programu a metody výuky,

g) rámcový časový rozvrh vzdělávání,

h) způsob ověření získaných znalostí a dovedností (§ 3 odst. 1), složení zkušební komise, není-li v odstavci 2 nebo 3 stanoveno jinak,

i) vzor osvědčení o rekvalifikaci podle § 5 nebo potvrzení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu podle § 5a,

j) učební plán, jehož obsahem je seznam tematických celků s určenou minimální hodinovou dotací a s minimálním celkovým počtem hodin výuky s rozdělením výuky na teoretickou a praktickou, v případě vzdělávání kombinovanou formou podle § 2 odst. 1 písm. c) s rozdělením výuky na prezenční a distanční,

k) učební osnovy, které zahrnují obsah učebního plánu rozpracovaný tak, aby bylo zřejmé, co je obsahem a výsledkem výuky u jednotlivých tematických celků učebního plánu,

l) popis průběhu praktické výuky, je-li nedílnou součástí rekvalifikačního programu, včetně informací o jejím organizačním a technickém zabezpečení,

m) seznam povinné a doporučené literatury, u distanční formy vzdělávání vzorový studijní materiál,

n) jméno, popřípadě jména, a příjmení, datum narození a případné akademické tituly a vědecké hodnosti fyzické osoby, která bude odpovídat za odbornou úroveň rekvalifikace a řádné provádění závěrečných zkoušek podle rekvalifikačního programu (§ 4), doklady o jejím vzdělání a odborné praxi a její souhlas, že bude odpovídat za odbornou úroveň rekvalifikace a řádné provádění závěrečných zkoušek (§ 4),

o) jméno, popřípadě jména, a příjmení a případné akademické tituly a vědecké hodnosti lektorů pro výuku jednotlivých tematických celků, údaje o jejich kvalifikaci a odborné a pedagogické praxi a jejich souhlas, že budou vykonávat lektorskou činnost,

p) informace o prostorovém, materiálním a technickém zabezpečení vzdělávání podle rekvalifikačního programu poskytovaného žadatelem; doložení smluvního zajištění prostorového, materiálního a technického zabezpečení vzdělávání v případě, že není ve vlastnictví žadatele,

q) informace o způsobu a formě vedení dokumentace o průběhu a vyhodnocení vzdělávání podle rekvalifikačního programu a o evidenci osvědčení o rekvalifikaci nebo potvrzení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu vydaných účastníkům vzdělávání, která se vede pro účely zabezpečení průběhu rekvalifikačního programu,

r) doklad o zaplacení správního poplatku2).

(2) Je-li způsob ověření získaných znalostí a dovedností stanoven jiným právním předpisem nebo připravuje-li vzdělávání k získání kvalifikace podle jiného právního předpisu, žádost o akreditaci vzdělávacího programu namísto náležitosti podle odstavce 1 písm. h) obsahuje údaj, podle kterého právního předpisu se řídí způsob ověření získaných znalostí a dovedností a složení zkušební komise.

(3) Připravuje-li vzdělávání k získání kvalifikace podle zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání, žádost o akreditaci vzdělávacího programu namísto náležitosti podle odstavce 1 písm. h) obsahuje údaj, že se způsob ověření získaných znalostí a dovedností řídí podle zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání, a dále jméno, popřípadě jména, a příjmení a případné akademické tituly a vědecké hodnosti nebo název autorizované osoby nebo autorizovaných osob, u kterých je zabezpečen, a jejich souhlas se zabezpečením.

 

Zdroj: MŠMT ČR