Kombinovaná výuka ve vzdělávání dospělých

27. leden 2021
Zajímavé články a vzdělávací projekty
Autor/ka článku: Monika Smekalová, EPALE
Kombinovaná výuka ve vzdělávání dospělých

Je kombinovaný přístup k poskytování vzdělávání dospělých nejlepší cestou vpřed v situaci dlouhodobého zavírání center vzdělávání dospělých? Na tuto a další aktuální  otázky se pokusili odpovědět účastníci online diskuze na platformě pro vzdělávání dospělých EPALE.

Online diskuze, kterou pořádala platforma EPALE 26. listopadu 2020 na téma budoucího vývoje kombinované výuky ve vzdělávání dospělých, začala webinářem vedeným Dr. Laurim Tuomim, generálním ředitelem KVS, Finnish Lifelong Learning Foundation, a členem rady European Association for the Education of Adults(link is external) (EAEA). Následovala živá diskuze o mnoha otázkách, které nastolil Dr. Tuomi.

Je kombinovaný přístup k poskytování vzdělávání dospělých nejlepší cestou vpřed v situaci dlouhodobého zavírání center vzdělávání dospělých? 

Kombinovaný přístup je dobrou volbou, pokud není možné zajistit trvalý přístup ke vzdělávání dospělých, avšak je třeba typ poskytovaného vzdělávání dospělých přizpůsobit studujícímu. Jedna velikost se nehodí všem. Pro některé veřejné cíle nemusí být smíšený přístup tou nejlepší volbou. Pro dospělé bez digitálních dovedností nebo bez osobních počítačů nebo internetu může být smíšený přístup demotivující.

Někteří dospělí musí být při provádění svých vzdělávacích aktivit podporováni osobně, zejména pokud si nejsou příliš jisti. Smíšený přístup je třeba považovat za možnou metodiku, důležitým faktorem je nalezení nejlepšího přístupu pro každého dospělého, pokud chceme nikoho nechat pozadu.

Komplexní přístup je možné použít zejména nyní. Když učíme a učíme se, podporujeme studenty také psychologicky, aby se necítili sami, aby se věnovali učení.

V kontextu kombinované výuky stojí za zmínku také koncept „inverzní kombinované výuky“, který se týká online kurzů doplněných výukou v místě. Například „EBMooc“ prováděný v letech 2017 a 2018 konferencí CONEDU byl doprovázen týdenními setkáními k diskuzím o obsahu kurzu ve vzdělávacích institucích poblíž rezidencí účastníků. Ve srovnání s jinými MOOC byla účast účastníků na diskusních fórech výrazně vyšší, stejně jako míra dokončení. Lze proto odvodit, že inverzní smíšené učení podporuje interakci mezi studenty v online učebních prostředích a pomáhá udržovat motivaci účastníků. Další informace o MOOC na www.epale.ec.europa.eu.

V Portugalsku, IEFP, byl nedávno navržen hybridní rámec na podporu transformace krátkodobých vzdělávacích kurzů, které se obvykle realizují fyzicky, do formátu, který umožňuje jejich provádění na dálku. Možnost hybridního modelu se ukázala jako adekvátní, když byla použita v cvičném formátu, který zahrnoval více než 50 trenérů a tisíc účastníků.

V souvislosti s digitální gramotností školitelů pro vzdělávání dospělých proběhl v Lotyšsku zajímavý projekt Erasmus + na toto téma, DigitALAD (odkaz vede na stránky projektu).

Existuje místo pro online učení, které funguje vedle výuky tváří v tvář. U některých studentů je jejich osobní situace taková, že jejich čas fyzicky na vysoké škole nebo ve středisku pro vzdělávání dospělých je „chráněná doba“, kterou mohou věnovat pouze sobě a svému učení mimo jiné povinnosti, jako je péče o staré rodiče nebo o děti nebo práci. Dospělí studenti navíc často postrádají sebevědomí, pokud se po dlouhé době vracejí k učení, a proto nelze podceňovat význam prezenčních kurzů, kde si vytvářejí pouto se svým učitelem a mají prospěch ze vzájemného učení se spolužáky. Některé odborné / technické / praktické kurzy pro dospělé (jako je stavebnictví, strojírenství, kadeřnictví) nelze poskytovat pouze online a praktické prvky kurzu musí být ve fyzickém prostředí, ale mohou být doplněny online výukou.

Výhody kombinované výuky spočívají v tom, že umožňují vzdělávání dospělých, aby bylo ještě pružnější a uspokojovalo potřeby dospělých, kteří čelí mnoha dalším výzvám v životě.

Jaké jsou hlavní výzvy při realizaci kombinovaného přístupu k výuce ve vzdělávání dospělých?

Smíšený přístup má obrovský potenciál. Problémem/výzvou je zajistit, aby dospělí ve výcviku měli rovné příležitosti k účasti v kombinovaném vzdělávacím systému.

Během období odstávky, v březnu 2020, byla uzavřena Kvalifikační centra (centra, která jsou v Portugalsku odpovědná za vedení a doporučení dospělých na kvalifikační cesty a také za zajištění uznání předchozích znalostí) a byla jim doporučena, aby pokračovaly ve svých aktivitách vzdělávání dospělých na dálku. Poté byla centra kvalifikace dotázána na prováděné činnosti a hlavní výzvy, kterým centra a dospělí čelili. Výsledky tohoto šetření byly analyzovány Národní agenturou pro kvalifikaci a odborné vzdělávání a přípravu (ANQEP) a ukázaly, že dospělí obecně vyjádřili pozitivní zpětnou vazbu. Někteří dospělí však pociťovali potíže spojené s nedostatkem digitálních dovedností, nedostatkem zdrojů (jako například počítač nebo internet) a slabou motivací to pracovat v kombinovaném modelu.

Pro týmy rekvalifikačních středisek byly hlavními uváděnými výzvami obtížnost častěji realizovat některá sezení na dálku, předefinování technologických a tréninkových postupů, jak udržet motivaci dospělých a jak oslovit dospělé, kteří k technologiím neměli přístup.

Slabou kvalifikaci, pokud jde o digitální dovednosti, lze považovat za hlavní překážku zobecnění hybridního modelu.

Průzkum vysokých škol dalšího vzdělávání v Anglii týkající se přechodu k online učení během období uzamčení na jaře/začátku léta 2020 uvádí, že dospělí studenti nižší úrovně (zejména ti, kteří se učí angličtinu jako druhý jazyk) mají problémy s digitální gramotností a přístupem k internetu, což jim bránilo plně se zapojit do učení online.

Často nejde o otázku digitálních dovedností nebo o přístup k digitální práci, ale spíše o nedostatek dovedností pro samoučení a sebeorganizaci. Hodně se mluví – a to je samozřejmě velmi důležité – o digitální propasti, nedostatku digitálních dovedností, ale důležitým základem pro kombinovanou výuku jsou kompetence pro nezávislé učení a sebeorganizaci.

Čas je používán jinak. Školení online je mnohem intenzivnější, méně uvolněné s méně pauzami. Je těžší zapojit každého studenta, protože jsou virtuální, a proto (v synchronním nastavení) je často těžší je vidět a obsáhnout. V asynchronním nastavení je více času na zpětnou vazbu a více času pro individuální přístup. Sociální kompetence a dovednosti učitele jsou požadovány ve větší míře. Samotné virtuální prostředí často omezuje situace ve výuce a existují možnosti spoluvytváření, distribuovaných rolí a skupinové práce. Některé instituce lpí na svých modelech a nástrojích.

Jaké iniciativy a politiky v oblasti vzdělávání dospělých jsou nutné k zavedení přístupu kombinované výuky ve vzdělávání dospělých?

Nejprve je třeba, aby k zavádění kombinovaného výuky do vzdělávání dospělých všichni aktéři (učitelé, školitelé a stážisté) měli přístup k technologiím a určitou úroveň digitálních dovedností, aby je mohli správně používat. Jinak by z tohoto přístup měli prospěch pouze někteří a velmi pravděpodobně to nebudou ti s nejnižší kvalifikací. Je tedy nutné provést program, který usnadní pořízení tohoto vybavení a také podpoří dosažení základních dovedností. Vzdělávání dospělých by se navíc mělo řídit modelem, který je opravdu flexibilní a přizpůsobuje se smíšenému přístupu. V tomto modelu by individualizovaná výuka měla mít přednost před tím, jak se to dělá ve třídách. Tímto způsobem se může každý dospělý učit vlastním tempem a podle svých priorit a zájmů.

Je nezbytné, aby i výzkumní pracovníci v oblasti vzdělávání dospělých byli povzbuzováni, aby zkoumali, jak kombinovaná výuka ovlivnila způsob, jakým učíme.

Role poskytovatelů vzdělávání je velmi důležitá, aby se zajistilo, že výukové prostředí podporuje smíšenou pedagogiku a že každému učiteli je poskytována technologická a pedagogická podpora. Monitorování kvality by samozřejmě mělo být integrováno do systému hodnocení kvality institucí.

Jaký je dopad COVID-19?

Musíme zvolit pandemickou situaci jako hlavní úhel pohledu ve vzdělávání dospělých. Dokážeme si představit zjevnější a vhodnější kontext učení pro vzdělávací, výcvikové a občanskoprávní přístupy, než jaký poskytuje pandemie COVID-19 spontánně a přirozeně? Je zřejmé, že je nutné urgentně přizpůsobit pedagogický přístup k situaci tak závažné, že postihuje rodiny, občany a lokality v jejich každodenním životě. Ale tím, že současně předpokládáme, že dynamika každodenního života může sama o sobě představovat potenciálně relevantní rámec pro učení, můžeme potom spojit události každodenního života s vazbami a riziky COVID-19 navržením pragmatického a dobře pochopitelného způsobu výuky dospělých.

Může být COVID-19 základem pro všechny vzdělávací aktivity týkajících se vzdělávání dospělých? Jaká témata jsou evidentní?

  • Téma „žijeme společně“. Povědomí o důležitosti solidárního chování v otázkách prevence zdraví je postaveno na porozumění mechanismu nákazy a způsobech, jak jim čelit s úplnou znalostí příčiny. Solidarita zachraňuje životy a posiluje kapacitu kolektivů.
  • Zdravotní témata. Koneckonců, proč mluvíme o rizikových skupinách? Kdo to je? Proč? Patří skupina do této skupiny? Jak lze reagovat na selhání tváří v tvář kritickým situacím v oblasti veřejného zdraví.
  • Téma potravin. Změny základních procesů zásobování potravinami a potřeba vyváženého složení jídel, zejména spotřeby místních a sezónních produktů.

Vzdělávání dospělých a sociální rozvoj

V odpovědi na ústřední otázku sociálního rozvoje může stále existovat jiný přístup: může vzdělávání dospělých přispět k boji proti pandemii a posílit místní komunity? Jinými slovy, stanovit účel vzdělávacích aktivit dospělých jako jejich příspěvek k řešení problémů ve společnosti a mobilizaci místních zdrojů k posílení komunit a smyslu kolektivu.

Již je vidět, že země s alespoň určitou tradicí a zkušenostmi v online učení se lépe a rychleji adaptovaly na přesun velké části pracovní síly do režimu domácí kanceláře. Cestu nám ukázaly zejména skandinávské země jako Norsko nebo Finsko. Pokud se nám podaří zapojit více lidí do kombinovaného vzdělávání, existuje větší šance pro ekonomiku přizpůsobit se takovým náhlým situacím, jako je tato.

Musíme pandemii využít, a mnozí ji již využívají, jako novou příležitost pro neformální vzdělávání dospělých. Právě proto, že „maska nezakrývá oči!“. A to je dobré znamení, protože nesmíme složit ruce do klína, musíme žít a žít co nejlépe, jak je v takové situaci možné.

“Je to všechno o učení jak se učit”. Vzhledem k pandemické situaci jsme žádáni, abychom se změnili a přizpůsobili novým způsobům učení. Toto je období změn, takže některé výstupy pro nás mohou být neznámé; to ale neznamená, že mají negativní důsledky.

Kombinovaná výuka byla nástrojem k přežití v době COVID-19. Doufejme, že se brzy vzpamatujeme, a je tedy čas myslet na budoucnost. Jsem si jist, že hybridní učení – myšlenka vytvořit různé způsoby, jak se dospělí mohou učit společně – zůstane. V tomto ohledu je tedy odpovědností nás všech vytvořit vzdělávací prostředí podporující inkluzi.

Další obsah na platformě EPALE, který by vás mohl zajímat, je Learning Through Lockdown – Moving Online blogový příspěvek Fiony Aldridge z projektu Digitální vzdělávání a participativní vzdělávání dospělých (DEPAL) – Guide on participatory learning and digital storytelling.