Maximalizace zapojení dospělých účastníků vzdělávání do on-line prostředí

13. březen 2024
Pro vzdělavatele dospělých
Autor/ka článku: EPALE
Maximalizace zapojení dospělých účastníků vzdělávání do on-line prostředí

Jak by měli lektoři a vzdělavatelé dospělých koncipovat svou nabídku digitálního vzdělávání tak, aby pomohli udržet motivaci svých studentů?

Proč se studenti angažují?

Motivace k účasti na vzdělávacích programech je již dlouho vnímána jako náročné téma v politice i praxi v oblasti vzdělávání dospělých. Je tomu tak zejména u dospělých, kteří nemají dostatečné znalosti v oblasti čtení, psaní, matematické gramotnosti a základních digitálních dovedností. Podle Eurostatu se v roce 2022 zúčastnilo vzdělávání nebo odborné přípravy v předchozích čtyřech týdnech 11,9 % osob v EU ve věku od 25 do 64 let. Tento výsledek představuje 2,8 procentní nárůst ve srovnání s údaji za rok 2020 a byl rovněž vyšší než v roce 2019 (před pandemií COVID-19). Motivace dospělých k učení se velmi liší. „Většina dospělých s nízkou kvalifikací se účastní odborné přípravy s cílem zlepšit své postavení na trhu práce. Většina (49 %) se rozhodne účastnit se odborné přípravy související s prací, aby mohla lépe vykonávat svou práci a/nebo zlepšit své profesní vyhlídky. Dalších 7 % se podílí na získání (nového) zaměstnání a 2 % tak činí, aby se snížila pravděpodobnost ztráty zaměstnání.“ (OECD 2019, s. 9).

Další problém si však zaslouží stejnou pozornost, a to je zapojení účastníků vzdělávání. I když se poskytovatelům vzdělávání dospělých podaří účastníky úspěšně přijmout, jejich dlouhodobé motivování může snadno zůstat problémem. Za předpokladu, že i vzdělávání dospělých prochází rychlým tempem digitalizace, a to jak z hlediska učebních materiálů, nástrojů, tak životního prostředí, je tato výzva ještě naléhavější.

Proč digitální?

Pandemie COVID-19 proces digitalizace pouze urychlila a osvětlila potřebu vypracovat lepší koncepční strategie pro dospělé než pouhé nahrávání materiálů do on-line učebny a žádat účastníky vzdělávání, aby se dostavili do třídy online. Odvětví vzdělávání a odborné přípravy se proměnilo díky silnému důrazu politických iniciativ na vnitrostátní a unijní úrovni a společných referenčních hodnot, které stanovily pro přechod k digitalizaci (viz například akční plán digitálního vzdělávání 2021–2027 nebo prioritní oblast 5 – ekologická a digitální transformace NEAAL 2030).

Náš článek se zabývá úvahami o tom, jak mohou lektoři a školitelé koncipovat svou nabídku digitálního vzdělávání způsobem, který by pomohl udržet motivaci účastníků vzdělávání v on-line prostředí.

Výzvy a strategie

Je důležité poznamenat, že udržení účastníků ve vzdělávání je výsledkem složitého souboru opatření, která mohou zahrnovat koncepci výuky, vypracování učebních osnov, pobídku k účasti atd., což se týká nejen použití správného digitálního nástroje, ale také celého procesu designu studia pro dospělé. Tato složitost se odráží v obecných rámcích, na které odborníci v oblasti vzdělávání dospělých obvykle odkazují. Knowles (1980) předkládá šest zásad pro svou teorii vzdělávání dospělých, která tuto složitost reflektuje: znát potřeby účastníků vzdělávání; sebepojetí; předchozí zkušenosti; připravenost učit se; zaměření na učení; a motivace k učení. Motivace účastníků vzdělávání je ovlivněna řadou faktorů.

Více o překážkách, s nimiž se dospělí setkávají, když se chtějí zapojit do vzdělávacích programů, koncepci kurzů pro on-line výuku i výběru digitálních nástrojů najdete v článku Maximalizace zapojení dospělých účastníků vzdělávání do on-line prostředí na webu EPALE.

 

Zdrojů EPALE Česká republika, https://epale.ec.europa.eu/cs