Národní soustava kvalifikací

17. květen 2020
Národní soustava kvalifikací
Autor/ka článku: Martina Němcová
Národní soustava kvalifikací

Národní soustavou kvalifikací (NSK) rozumíme veřejně přístupný registr všech úplných profesních a profesních kvalifikací potvrzovaných, rozlišovaných a uznávaných na území České republiky. Definuje požadavky na odborné způsobilosti jednotlivých kvalifikací bez ohledu na způsob jejich získání. Popisuje, co je potřeba umět pro výkon povolání anebo jejich části, tj. dílčí pracovní činnosti.

NSK tvoří spojující systémový rámec pro počáteční a další vzdělávání a zároveň umožňuje srovnání našich národních kvalifikací s kvalifikacemi stanovenými a popsanými v jiných evropských státech. Umožňuje každému, aby si nechal ověřit a uznat své kompetence, a to bez nutnosti navštěvovat školu nebo odborné kurzy.

Pokud si tedy člověk věří, že má všechny potřebné znalosti a dovednosti, nemusí se vzdělávat a může se přihlásit rovnou ke zkoušce před autorizovanou osobou, u které si nechá své kompetence ověřit a uznat.

NSK vzniká v souladu se zákonem č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání.

Cílem NSK je vytvoření systémového prostředí, které bude podporovat

  • srovnatelnost výsledků učení dosažených různými cestami, umožňující uznávání skutečných znalostí a dovedností nezávisle na způsobu jejich získání;
  • srovnatelnost kvalifikačních úrovní v ČR a v rámci EU,
  • přenos požadavků trhu práce do vzdělávání,
  • veřejnou informovanost o všech celostátně uznávaných kvalifikacích.

NSK v souladu se zákonnou úpravou rozlišuje

  • úplnou profesní kvalifikaci (způsobilost vykonávat určité povolání –např. pekař; cukrář; řezník – uzenář; zedník),
  • profesní kvalifikaci (způsobilost vykonávat určitou pracovní činnost nebo ucelený soubor pracovních činností uplatnitelných na pracovním trhu, např. výroba jemného pečiva; zpracování drůbeže; omítkář). Některé profesní kvalifikace mohou být nutnou součástí úplné profesní kvalifikace.

Úplnou profesní kvalifikaci je možné získat, kromě již existujících způsobů, prostřednictvím NSK, tj. získáním profesních kvalifikací, které mohou skládat příslušnou úplnou profesní kvalifikaci. V případě, že existuje obor vzdělání (v Nařízení vlády o soustavě oborů vzdělání) je možné si v souladu se školským zákonem složit závěrečnou zkoušku nebo maturitní zkoušku a získat tak výuční list, příp. maturitu a tím i odpovídající stupeň vzdělání. To je možné pouze za předpokladu, že zájemce/uchazeč předloží osvědčení o získaných příslušných profesních kvalifikacích (předepisuje kvalifikační standard profesní kvalifikace) a bude mu umožněno vykonat předepsanou zkoušku, aniž by musel absolvovat školní vzdělávání.

Profesní kvalifikaci lze získat vykonáním zkoušky před autorizovanou osobou, při které zájemce prokáže, že si osvojil všechny požadované kompetence.

Jednotlivé kvalifikace jsou v NSK popsány prostřednictvím tzv. standardů, na jejichž vytváření se podílí zaměstnavatelé, zejména prostřednictvím sektorových rad:

  • kvalifikační standard (strukturovaný popis požadavků na příslušnou profesní kvalifikaci),
  • hodnoticí standard (soubor kritérií a postupů pro ověřování požadavků na profesní kvalifikaci).

Profesní kvalifikaci získá každý, kdo úspěšně složí zkoušku podle hodnoticího standardu příslušné profesní kvalifikace.

Zákon č. 179/2006 Sb. říká, že

ověření, zda si fyzická osoba osvojila příslušnou odbornou způsobilost vymezenou kvalifikačním standardem dané profesní kvalifikace, se provede zkouškou podle hodnoticího standardu dané profesní kvalifikace

Zkoušky probíhají vždy před tzv. autorizovanou osobou, která musí získat autorizaci od příslušného autorizujícího orgánu.

Po úspěšném absolvování této zkoušky jedinec získá certifikát osvědčující uznání profesní kvalifikace – Osvědčení o získání profesní kvalifikace, což je doklad s celostátní platností. Tento dokument obsahuje kromě identifikačních údajů uchazeče, údajů o autorizované osobě a o zkoušce i výčet všech prokázaných a uznaných odborných způsobilostí. Proto lze z tohoto osvědčení vždy i zpětně vyčíst, které odborné způsobilosti musel uchazeč u zkoušky prokázat, což je důležité především proto, že PK procházejí v pravidelných intervalech (vždy po cca 4 letech, pokud není třeba aktualizovat standardy dříve) revizemi, v rámci kterých může docházet ke změnám nastavení standardů a revizím jejich obsahu z hlediska aktuálních potřeb trhu práce.

Vlastní databázi Národní soustavy kvalifikací (s aktuálním přehledem v ČR uznávaných kvalifikací) naleznete na internetových stránkách www.narodnikvalifikace.cz. Na této adrese najdete pro každou profesní kvalifikaci její kvalifikační i hodnoticí standard a také seznam všech tzv. autorizovaných osob, u nichž je možné zkoušku z příslušné profesní kvalifikace složit.

Národní rada pro kvalifikace

Národní rada pro kvalifikace (dále jen „Rada“) je zřízena na základě § 24 zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání příkazem ministryně č. 10 ze dne 19.2.2007. Úlohou Národní rady pro kvalifikace vyplývající ze zákona č. 179/2006 Sb. je především projednávání materiálů týkajících se přípravy Národní soustavy kvalifikací a jejího uplatnění v praxi a rovněž posuzování problematiky z oblasti kvalifikací a dalšího vzdělávání, které jí předloží MŠMT. Více informací k činnosti Rady najdete na stránkách MŠMT v sekci Ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání.

Více informací k problematice autorizovaných osob naleznete na stránkách NSK v sekci Autorizované osoby.

 

Zdroj: Národní soustava kvalifikací, www.narodnikvalifikace.cz , Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, www.msmt.cz