Nové podmínky pro podávání žádostí o akreditaci v systému DVPP platné od 1. 9. 2023

18. říjen 2023
Další vzdělávání pedagogických pracovníků
Autor/ka článku: MŠMT ČR
Nové podmínky pro podávání žádostí o akreditaci v systému DVPP platné od 1. 9. 2023

V souvislosti s novelizací zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění účinném od 1.10.2023, dochází ke změně podmínek podávání žádostí o akreditace vzdělávacích programů v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.

Novelizace právních předpisů upravujících proces akreditací v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (dále jen „DVPP“), tj. zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), a vyhláška č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“), přináší mimo jiné i nové podmínky pro podávání žádostí o akreditace v systému DVPP.

Změny, kterým je zapotřebí věnovat při podávání žádosti o akreditaci pozornost, jsou uvedeny níže:

1. Od 1.9.2023 je možné akreditovat (nové programy nebo prodloužení stávající akreditace) pouze programy vedoucí k získání kvalifikace či specializační studia. Programy průběžného vzdělávání, kterými si pedagogičtí pracovníci obnovují, udržují a doplňují kvalifikaci, se nadále již neakreditují.

2. Novou přílohou žádosti o akreditaci všech vzdělávacích programů je Plán evaluace a Zpráva z evaluace vzdělávacího programu, jimiž žadatel dokladuje nastavení a realizaci systému vnitřního hodnocení kvality vzdělávacího programu.

S ohledem na zavádění systému vnitřního hodnocení kvality vzdělávacího programu je potřebné nejprve zpracovat a předložit do akreditačního řízení pro všechny programy Plán evaluace, a to bez ohledu na skutečnost, zda se jedná o program nově předkládaný k akreditaci či program překládaný v režimu prodloužení akreditace.

3. Novelizace dotčených předpisů se promítla i do nově definovaných názvů akreditovaných vzdělávacích programů. Pro větší jednoznačnost a transparentnost je zpracován přehled názvů programů,  které je možné předložit k akreditaci včetně odkazů na příslušná ustanovení zákona a vyhlášky. Do názvu programu se pak promítá i realizace programu formou distanční (e-learning, webinář) či kombinovanou.

4. Vyhláška nově stanovuje hodinovou dotaci u některých kvalifikačních programů, což je nezbytné při podávání žádostí zohlednit. Tato změna se týká zejména navýšení hodinové dotace u programů:

  • Studium pedagogiky pro vychovatele – úprava na min. 120 vyučovacích hodin (studium pro zájemce s minimálně středním vzděláním s maturitní zkouškou mohou nově realizovat vyjma vysokých škol i zařízení pro další vzdělávání). 40hodinové navýšení oproti původní hodinové dotaci je potřebné vyhradit pro realizaci praxe, případně je možné zahnout alespoň 20 hodin praxe a 20 hodin věnovat metodikám jednotlivých výchov. V popisu praxe je nezbytné deklarovat, co vše a v jakém rozsahu bude do praxe zahrnuto (náslechy, samostatné výstupy, reflexe apod).
  • Studium pedagogiky pro asistenty pedagoga – navýšení na min. 120 vyučovacích hodin40hodinové navýšení oproti původní hodinové dotaci je potřebné vyhradit pro realizaci praxe. V popisu praxe je nezbytné deklarovat, co vše a v jakém rozsahu bude do praxe zahrnuto (náslechy, samostatné výstupy, reflexe apod.)
  • Studium pro přípravu školských logopedů – navýšení na min. 350 vyučovacích hodin.

5. Pro program Studium pedagogiky pro učitele druhého stupně základní školy a učitele střední školy (dříve Studium v oblasti pedagogických věd k přípravě učitelů všeobecně vzdělávacích předmětů ZŠ a SŠ, jinak také DPS), je nově definováno v § 1 a § 2 vyhlášky více podmínek a požadavků, a to  zejména:

  • navýšení hodinové dotace na min. 300 vyučovacích hodin.  50hodinové navýšení oproti původní hodinové dotaci je vyhrazeno pro realizaci praxe. V popisu praxe je nezbytné deklarovat, co vše a v jakém rozsahu bude do praxe zahrnuto, tedy kolik bude realizováno náslechů, samostatných výstupů, reflexe apod.
  • nově jsou definovány kvalifikační předpoklady lektorů a garantů
  • nově je deklarován požadavek na vedení portfolia účastníkem programu a pohovor o portfoliu u závěrečné zkoušky či obhajoby závěrečné písemné práce
  • ve složení zkušební komise je třeba zajistit účast odborníka v oblasti školství, který se nepodílí na uskutečňování příslušného vzdělávacího programu
  • v případě, že tento program uskutečňuje zařízení pro DVPP, je podmínkou uskutečňování uzavření dohody o spolupráci s vysokou školou uskutečňující akreditované studijní programy zaměřené na přípravu učitelů.

6.  Doplňující didaktické studium příslušného cizího jazyka se nově ukončuje ústní závěrečnou zkouškou před zkušení komisí.

7. Studium pro výchovné poradce může nově realizovat i zařízení pro DVPP.

 

Zdroj: MŠMT ČR