Povolení dálkové formy vzdělávání u rekvalifikačních a ostatních vzdělávacích kurzů

14. červen 2021
Pro vzdělavatele dospělých
Autor/ka článku: MŠMT
Povolení dálkové formy vzdělávání u rekvalifikačních a ostatních vzdělávacích kurzů

V souvislosti se současnou pandemickou situací v České republice povoluje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy u všech kurzů a rekvalifikačních programů akreditovaných na základě zákona č. 435/2004 Sb. a vyhlášky č. 176/2009 Sb. zahájených do 30. 6. 2021 (včetně) možnost nahradit prezenční formu vzdělávání formou distanční, a to bez předchozího souhlasu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, avšak za dodržení následujících pravidel:

  • akreditované vzdělávací zařízení zajistí zachování a dodržení rozsahu akreditovaného vzdělávacího programu, tj. schválené hodinové dotace, obsahových témat, lektorů, garanta a cílů programu;
  • teoretickou část výuky je možné nahradit distanční formou vzdělávání, avšak synchronní formou (webináře, videokonference), která umožňuje současný přenos zvuku, obrazu, textu a dat mezi dvěma a více účastníky na libovolnou vzdálenost v reálném čase tak, aby byla zajištěna bezprostřední interakce a zpětná vazba všech účastníků kurzů, a to za dodržení podmínek pro realizaci webinářů a videokonferencí dostupných na webu Ministerstva školství v sekci Další vzdělávání; distanční podobu vzdělávání je možno realizovat také asynchronní formou pomocí LMS systému, případně kombinací obou forem;
  • distanční forma výuky je možná jen za předpokladu, že účastník kurzu s touto formou souhlasí a všichni zúčastnění k tomu mají potřebné materiálně-technické vybavení. V případě potřeby může být vybavení zapůjčeno např. vzdělávacím zařízením organizujícím vzdělávání.
  • praktická část výuky nebo praxe musí vždy probíhat klasickou prezenční formou, tedy za osobní přítomnosti účastníků kurzu i lektorů v tomtéž okamžiku a na tomtéž místě a vždy je třeba ji realizovat před závěrečnými zkouškami.

Umožnění nahrazení prezenční výuky dálkovou formou vzdělávání se nevztahuje na rekvalifikace zabezpečované Úřadem práce České republiky podle ustanovení § 109 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů – tyto kurzy je třeba řešit přímo s příslušným úřadem práce.

Prezenční formu výuky je možné realizovat jen v případě, že tato činnost není ze strany vlády ČR zakázána (za předpokladu dodržení aktuálně platných opatření a nařízení vlády ČR a ministerstev).

Závěrečné zkoušky, včetně závěrečných zkoušek z profesních kvalifikací podle zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání, vždy vyžadují osobní přítomnost všech zúčastněných osob (tedy všech členů zkušební komise i uchazeče) a lze je realizovat pouze prezenční formou, a to jen v případě, že tato činnost není ze strany vlády ČR zakázána (za předpokladu dodržení aktuálně platných opatření a nařízení vlády ČR a ministerstev).