Přehled akreditovaných vzdělávacích programů vedoucích k získání kvalifikace pedagogického pracovníka

14. září 2023
Další vzdělávání pedagogických pracovníků
Autor/ka článku: MŠMT ČR
Přehled akreditovaných vzdělávacích programů vedoucích k získání kvalifikace pedagogického pracovníka

V souvislosti s novelou zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, v platném znění, je od 1. 9. 2023 umožněno programy akreditované v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků vedoucí k získání kvalifikace považovat za rekvalifikaci, a tedy je financovat z prostředků aktivní politiky zaměstnanosti (APZ).  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí připravilo metodikou pomůcku pro jednoznačnou specifikaci programů, jichž se novinka dotýká.

Přehled vzdělávacích programů, které jsou akreditovány Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a jež splňují výše uvedené podmínky, je definován v § 22 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pedagogických pracovnících“ nebo také „zákon”). Další podrobnosti, včetně minimální hodinové dotace jednotlivých programů, stanoví vyhláška č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška”).

Názvy vzdělávacích programů musí odpovídat terminologii zákona a korespondovat s označením předmětného studia v zákoně s výjimkou programů, jimž byla udělena akreditace podle zákona o pedagogických pracovnících ve znění platném před novelou zákona.

Taxativní výčet programů, které jsou změnou dotčeny:

 1. Studium pedagogiky pro učitele 2.st. ZŠ a SŠ (§ 22 odst. 1 písm. a) zákona)
 2. Studium pedagogiky pro učitele odborných předmětů střední školy, pro učitele praktického vyučování střední školy, pro učitele odborného výcviku střední školy, pro učitele uměleckých odborných předmětů v základní umělecké škole, střední škole a konzervatoři a pro učitele jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky (§ 22 odst. 1 písm. b) zákona)
 3. Studium pedagogiky pro asistenty pedagoga (§ 22 odst. 1 písm. c) zákona)
 4. Studium pedagogiky pro vychovatele (§ 22 odst. 1 písm. c) zákona)
 5. Studium pedagogiky pro pedagogy volného času vykonávající komplexní přímou pedagogickou činnost (dle § 22 odst. 1 písm. c) zákona)
 6. Studium k rozšíření odborné kvalifikace zaměřené na přípravu učitelů mateřské školy (§ 22 odst. 2 zákona)
 7. Studium k rozšíření odborné kvalifikace zaměřené na přípravu učitelů 2.st. ZŠ nebo SŠ (§ 22 odst. 2 zákona)
 8. Studium k rozšíření odborné kvalifikace zaměřené na speciálněpedagogickou výchovnou a vzdělávací činnost ve školách a třídách zřízených pro děti, žáky a studenty se speciálními vzdělávacími potřebami (§ 22 odst. 2 zákona)
 9. Studium k rozšíření odborné kvalifikace k získání kvalifikace speciálního pedagoga (§ 22 odst. 2 zákona)
 10. Studium pro asistenty pedagoga, kteří vykonávají přímou pedagogickou činnost spočívající v pomocných výchovných pracích (§ 22 odst. 3 zákona)
 11. Studium pro přípravu školských logopedů (§ 22 odst. 4 zákona)
 12. Doplňující didaktické studium cizího jazyka (§ 22 odst. 6 zákona)

 Kompletní materiál je dostupný v souborech ke stažení.

 Konkrétní podmínky a způsob financování je třeba řešit s příslušným úřadem práce. 

 

Zdroj: MŠMT ČR