Pro žadatele o udělení autorizace

9. leden 2024
Národní soustava kvalifikací
Autor/ka článku: Martina Němcová
Pro žadatele o udělení autorizace

Autorizovaná osoba má oprávnění ověřovat způsobem vymezeným v příslušném hodnoticím standardu dosažení odborné způsobilosti uchazeče – tedy oprávnění zkoušet a vydávat osvědčení o uznání profesní kvalifikace. Autorizovanou osobou se může stát jakákoli fyzická, fyzická podnikající nebo právnická osoba, která vyhoví podmínkám stanoveným zákonem.

Od 1. 8. 2007 je účinný zákon č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (dále jen „zákon č. 179/2006 Sb.“). Tato právní norma zavádí jednotný, transparentní a objektivní způsob ověřování a uznávání dovedností a vědomostí jedince bez ohledu na to, jakým způsobem je získal – zda-li studiem, či praxí. Tato možnost do této doby podle dosavadních právních předpisů neexistovala, přesto že se jedná o klíčový prvek dalšího vzdělávání.

Ověřování a uznávání je realizováno prostřednictvím tzv. autorizovaných osob. Autorizovaná osoba je osoba, která má oprávnění ověřovat způsobem vymezeným v příslušném hodnoticím standardu dosažení odborné způsobilosti uchazeče – tedy oprávnění zkoušet a vydávat osvědčení o uznání profesní kvalifikace. Autorizovanou osobou se může stát jakákoli fyzická, fyzická podnikající nebo právnická osoba, která vyhoví podmínkám stanoveným zákonem.

Splnění podmínek prokazuje žadatel autorizujícímu orgánu, což je příslušné ministerstvo, které má ve své gesci dané povolání. Např. o autorizaci pro profesní kvalifikaci Kosmetička bude zájemce o autorizaci žádat Ministerstvo zdravotnictví, o autorizaci pro profesní kvalifikaci Strážný bude žádat Ministerstvo vnitra.

Udělení autorizace podléhá správnímu poplatku. Ten pokrývá náklady autorizujícího orgánu spojené s agendou udělování autorizace. Pro udělení jedné autorizace je poplatek stanoven částkou 1 500 Kč.

Průvodce procesy Národní soustavy kvalifikací
Pro zájemce o kurz Příprava činnosti autorizované osoby V současnosti plní Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy funkci autorizujícího orgánu pro následující profesní kvalifikace:

 • Sportovní masér/masérka (spadá pod úplnou profesní kvalifikaci Rekondiční a sportovní masér)
 • Instruktor/instruktorka aerobiku
 • Instruktor/instruktorka bodystylingu
 • Instruktor/instruktorka pilates
 • Instruktor/instruktorka cvičení metodou pilates
 • Instruktor/instruktorka jógy
 • Instruktor/instruktorka powerjógy
 • Instruktor/instruktorka indoor cyclingu
 • Instruktor/instruktorka kondiční chůze
 • Instruktor/instruktorka potápění
 • Instruktor/instruktorka aqua fitness
 • Instruktor/instruktorka plavání
 • Instruktor/instruktorka dětského plavání
 • Instruktor/instruktorka vodní turistiky
 • Instruktor/instruktorka základních pohybových aktivit
 • Instruktor/instruktorka lezení na skalách
 • Instruktor/instruktorka lezení na umělých stěnách
 • Instruktor/instruktorka pole dance
 • Instruktor/instruktorka parkouru
 • Instruktor/instruktorka cvičení seniorů
 • Instruktor/instruktorka cvičení rodičů s dětmi a cvičení předškolních dětí
 • Instruktor/instruktorka snowboardingu
 • Instruktor/instruktorka sjezdového lyžování
 • Osobní trenér/trenérka ve fitness
 • Taneční mistr/mistrová
 • Trenér/trenérka golfu
 • Trenér/trenérka sportovního aerobiku
 • Mistr/mistrová plavčí
 • Plavčík/plavčice
 • Záchranář/záchranářka na volné vodě
 • Aromaterapeut/aromaterapeutka
 • Manažer/manažerka dalšího vzdělávání
 • Lektor/lektorka dalšího vzdělávání
 • Kariérový poradce / kariérová poradkyně
 • Instruktor/instruktorka praktické výuky u zaměstnavatele
 • Specialista/specialistka v oblasti environmentální výchovy
 • Koordinátor/koordinátorka v oblasti informačních a komunikačních technologií       
 • Metodik/metodička prevence sociálně patologických jevů
 • Koordinátor/koordinátorka dobrovolníků
 • Hlavní vedoucí zotavovací akce dětí a mládeže
 • Samostatný/samostatná vedoucí volnočasových aktivit dětí a mládeže
 • Vedoucí volnočasových aktivit dětí a mládeže
 • Odborný pracovník / odborná pracovnice v oblasti mezinárodní spolupráce s dětmi a mládeží
 • Garant/garantka bezpečnosti pro oblast práce s dětmi a mládeží v zájmovém a neformálním vzdělávání
 • Fotograf laborant / fotografka laborantka
 • Fotoreportér/fotoreportérka
 • Fotograf/fotografka – základy fotografování
 • Portrétní fotograf/fotografka
 • Fotograf/fotografka architektury a krajiny
 • Fotograf/fotografka vědeckých a technických oborů
 • Reklamní a módní fotograf/fotografka
 • Produktový a dokumentační fotograf / produktová a dokumentační fotografka         
 • Fotograf/fotografka pro DTP studio
 • Reportážní fotograf/fotografka
 • Odborný pracovník / odborná pracovnice prodeje fotografické techniky

Žádosti o udělení autorizace ostatních profesních kvalifikací prosím nezasílejte na MŠMT, ale na příslušné autorizující orgány uvedené v NSK: www.narodnikvalifikace.cz

Na níže uvedených stránkách autorizujících orgánů naleznete všechny nutné konkrétní formuláře týkající se žádosti o autorizaci pro jednotlivé autorizující orgány:

Žádost o autorizaci a související doklady pro profesní kvalifikace, pro které je autorizujícím orgánem Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, žadatel zasílá v listinné formě na adresu:

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
oddělení dalšího vzdělávání
Karmelitská 529/5, Malá Strana
118 12 Praha 1

Kontaktní osoba v případě dotazů: Mgr. Dana Mikšíková, Ed.D., dana.miksikova@msmt.cz, tel. +420 234 811 487, mob. +420 771 137 646

 

Formuláře žádostí o udělení autorizace najdete na webu MŠMT ve spodní části článku o udělení autorizace.

Nová podoba formulářů žádostí o udělení autorizace a žádostí o prodloužení platnosti autorizace vč. příslušných příloh žádostí

S účinností od 25. května 2018 se mění podoba formulářů žádostí o udělení autorizace a žádostí o prodloužení platnosti autorizace vč. příslušných příloh žádostí. Dílčím způsobem jsou v mezích zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), ve znění pozdějších předpisů modifikovány požadavky a způsoby jejich prokázání pro udělení nebo prodloužení platnosti autorizace oproti dosavadní praxi. V aktualizovaných formulářích jsou tyto změny zakotvené.

Autorizující orgán zveřejnil formuláře na tomto místě 10. května 2018, tedy ještě před termínem jejich účinnosti, od kdy jsou nové formuláře závazné. Žadatelé o udělení nebo prodloužení platnosti autorizace tak získali prostor pro seznámení se s novými formuláři. Ode dne účinnosti budou všechny žádosti (podané od tohoto dne) posuzovány dle požadavků popsaných v nových formulářích, tzn. posledním dnem, kdy je možné učinit podání, které bude vyřizováno v souladu s dosavadní praxí, je 24. května 2018.

 

Pro vlastní udělení autorizace je zásadní podmínka existence schváleného kvalifikačního a hodnoticího standardu dané profesní kvalifikace. Schválené standardy jsou zveřejňovány na adrese www.narodnikvalifikace.cz.

Shrnuté povinnosti autorizovaných osob, jež vyplývají ze zákona č. 179/2006 Sb, najdete níže v souboru ke stažení.

Další informace o uznávání a ověřování výsledků dalšího vzdělávání naleznete na stránkách Národní soustavy kvalifikací, na nichž se nachází platné kvalifikační a hodnotící standardy profesních kvalifikací, seznam autorizovaných osob aj.:

Na e-mailovou adresu nsk_info@nuv.cz můžete zasílat své dotazy týkající se Národní soustavy kvalifikací.

Zdroj: MŠMT ČR

Soubory ke stažení