Pro žadatele o udělení autorizace

31. květen 2020
Národní soustava kvalifikací
Autor/ka článku: Martina Němcová
Pro žadatele o udělení autorizace

Autorizovaná osoba má oprávnění ověřovat způsobem vymezeným v příslušném hodnoticím standardu dosažení odborné způsobilosti uchazeče – tedy oprávnění zkoušet a vydávat osvědčení o uznání profesní kvalifikace. Autorizovanou osobou se může stát jakákoli fyzická, fyzická podnikající nebo právnická osoba, která vyhoví podmínkám stanoveným zákonem.

Od 1. 8. 2007 je účinný zákon č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (dále jen „zákon č. 179/2006 Sb.“). Tato právní norma zavádí jednotný, transparentní a objektivní způsob ověřování a uznávání dovedností a vědomostí jedince bez ohledu na to, jakým způsobem je získal – zda studiem, či praxí.

Ověřování a uznávání je realizováno prostřednictvím tzv. autorizovaných osob.

Splnění podmínek prokazuje žadatel autorizujícímu orgánu, což je příslušné ministerstvo, které má ve své gesci dané povolání. Např. o autorizaci pro profesní kvalifikaci Kosmetička bude zájemce o autorizaci žádat Ministerstvo zdravotnictví, o autorizaci pro profesní kvalifikaci Strážný bude žádat Ministerstvo vnitra.

Udělení autorizace podléhá správnímu poplatku. Ten pokrývá náklady autorizujícího orgánu spojené s agendou udělování autorizace. Pro udělení jedné autorizace je poplatek stanoven částkou 1 500 Kč.

V tuto chvíli plní Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy funkci autorizujícího orgánu u těchto profesních kvalifikací:

Sportovní masáž  (spadá pod úplnou profesní kvalifikaci Rekondiční a sportovní masér)

Instruktor aerobiku
Instruktor bodystylingu
Instruktor pilates
Instruktor powerjógy
Instruktor indoor cycling
Instruktor kondiční chůze
Instruktor potápění
Instruktor aqua fitness
Instruktor plavání
Instruktor dětského plavání
Instruktor vodní turistiky
Instruktor základních pohybových aktivit
Trenér golfu
Trenér sportovního aerobiku
Mistr plavčí
Plavčík
Záchranář na volné vodě

Manažer dalšího vzdělávání
Lektor dalšího vzdělávání
Kariérový poradce pro vzdělávací a profesní dráhu
Instruktor u poskytovatele praktického vyučování
Specialista v oblasti environmentální výchovy
Koordinátor v oblasti informačních a komunikačních technologií
Metodik prevence sociálně patologických jevů
Koordinátor dobrovolníků
Hlavní vedoucí zotavovací akce dětí a mládeže
Samostatný vedoucí volnočasových aktivit dětí a mládeže
Vedoucí volnočasových aktivit dětí a mládeže
Oborný pracovník v oblasti mezinárodní spolupráce s dětmi a mládeží
Garant bezpečnosti pro oblast práce s dětmi a mládeží v zájmovém a neformálním vzdělávání

Fotolaborant
Fotograf v minilabu
Fotoreportér
Fotograf – základy fotografování
Portrétní fotograf
Fotograf architektury a krajiny
Fotograf vědeckých a technických oborů
Reklamní a módní fotograf
Produktový a dokumentační fotograf
Fotograf pro DTP studio
Fotograf laborant
Reportážní fotograf
Odborný pracovník pro prodej fotografické techniky

Žádost o autorizaci a související doklady pro profesní kvalifikace, pro které je autorizujícím orgánem Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, žadatel zasílá v listinné formě na adresu:

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
oddělení dalšího vzdělávání
Karmelitská 529/5, Malá Strana
118 12 Praha 1

Kontaktní osoba v případě dotazů: Mgr. Dana Mikšíková, dana.miksikova@msmt.cz, tel.+420 234 811 487

Formuláře žádostí o udělení autorizace a žádostí o prodloužení platnosti autorizace pro profesní kvalifikace, pro které je autorizujícím orgánem Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, naleznete na stránkách MŠMT v sekci Pro žadatele o autorizaci.

Pro vlastní udělení autorizace je zásadní podmínka existence schváleného kvalifikačního a hodnoticího standardu dané profesní kvalifikace. Schválené standardy jsou zveřejňovány na adrese www.narodnikvalifikace.cz.

Shrnuté povinnosti autorizovaných osob, jež vyplývají ze zákona č. 179/2006 Sb., naleznete v souborech ke stažení níže.

Další informace o uznávání a ověřování výsledků dalšího vzdělávání naleznete na stránkách Národní soustavy kvalifikací, na nichž se nachází platné kvalifikační a hodnotící standardy profesních kvalifikací, seznam autorizovaných osob aj.: www.narodnikvalifikace.cz.

Na níže uvedenou e-mailovou adresu můžete zasílat své dotazy týkající se Národní soustavy kvalifikací: nsk_info@nuv.cz

 

Žádosti o udělení autorizace ostatních profesních kvalifikací prosím nezasílejte na MŠMT, ale na příslušné autorizující orgány uvedené v NSK.

Na níže uvedených stránkách autorizujících orgánů naleznete všechny nutné konkrétní formuláře týkající se žádosti o autorizaci pro jednotlivé autorizující orgány:

 

Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, www.msmt.cz