Rekvalifikaci loni absolvovalo přes 8 tisíc lidí

27. leden 2021
Pro vzdělavatele dospělých
Autor/ka článku: Monika Smekalová, EPALE
Rekvalifikaci loni absolvovalo přes 8 tisíc lidí

Změna nebo zvýšení stávající kvalifikace a celoživotní vzdělávání jsou jednou z cest, jak může člověk zvýšit své šance na získání zaměstnání.

„Platí to zejména v současné době, kdy se ukázalo, že některé profese, například v sociální oblasti nebo ve zdravotnictví či na poli informačních technologií, získávají na důležitosti. Úřad práce ČR je tím, kdo může zájemcům ve změně pomoci. Mimo jiné uhrazením ceny rekvalifikačních kurzů. Právě ty patří mezi nejvýznamnější nástroje aktivní politiky zaměstnanosti a Úřad práce ČR se jejich prostřednictvím snaží podpořit sladění nabídky a poptávky na pracovním trhu,“ říká generální ředitel ÚP ČR Viktor Najmon.

Cílem rekvalifikačních kurzů je především odstranění bariér, které omezují určitou skupinu lidí ve vstupu na volný trh práce. Jednoduše řečeno – snahou ÚP ČR je umožnit lidem, kterým hrozí, že přijdou o práci, nebo už jsou nezaměstnaní, získání nové kvalifikace, a tím pádem i lepších vyhlídek na novou práci. Aby rekvalifikační kurzy skutečně plnily svůj účel, je třeba, nastavit jejich obsah i zaměření požadavkům dnešní doby a konkrétní situaci na pracovním trhu. ÚP ČR proto průběžně komunikuje se zaměstnavateli a místními samosprávami, monitoruje vývoj a potřeby trhu práce tak, aby nabídka rekvalifikací odrážela potřebu praxe.

Pro srovnání – od ledna do prosince 2019 prošlo rekvalifikačními kurzy 9 562 lidí. ÚP ČR na ně tehdy poskytl 94 758 tis. Kč. Důvodem meziročního poklesu počtu absolventů i vyplacených financí je především situace související s onemocněním COVID-19, kdy řada poskytovatelů rekvalifikací tyto činnosti dočasně utlumila. A zájem o kurzy byl nižší i ze strany uchazečů a zájemců o zaměstnání.

„Jedná se o pokles dočasný. Reálně můžeme předpokládat, že jakmile se epidemická situace zlepší, poroste úměrně i zájem o rekvalifikace. Úřad práce ČR je nadále připraven zájemcům, ale i zaměstnavatelům maximálně vyjít vstříc. Zaměříme se v první řadě na zvolené rekvalifikace, především v projektu Vzdělávání a dovednosti pro trh práce II, a také rekvalifikace u zaměstnavatelů, např. prostřednictvím projektu POVEZ II, a v případě, zejména hromadného propouštění, pak nabízíme využití projektu OUTPLACEMENT,“ shrnuje Viktor Najmon.

ÚP ČR může financovat plně nebo částečně tři varianty rekvalifikací – ty, které zajišťuje sám, zvolené rekvalifikace a poslední variantou jsou rekvalifikace zaměstnanců, jimž hrozí ztráta zaměstnání u stávajícího zaměstnavatele, např. z důvodu změny podnikatelské činnosti či útlumu jedné části podnikatelských aktivit.

Podmínky

Člověk se zájmem o kurz hrazený ze strany ÚP ČR, musí splnit několik podmínek. Je třeba, aby se jednalo o uchazeče nebo zájemce o zaměstnání, který je v evidenci ÚP ČR. Délka evidence přitom nehraje roli. Dotyčný musí mít také odpovídající předpoklady požadované v rámci konkrétního kurzu. Například stupeň vzdělání, určité dovednosti a znalosti, jako je třeba práce s počítačem, řidičský průkaz apod. Rekvalifikace musí být potřebná a také účelná. V neposlední řadě je nutné, aby byl zájemce zdravotně způsobilý, a to nejen pro absolvování kurzu, ale také pro výkon nové profese.

Uchazeči/zájemci o zaměstnání si mohou najít vhodný kurz na zvýšení kvalifikace sami. O svém zájmu o takovou rekvalifikaci pak informují svého zprostředkovatele na ÚP ČR, vyplní patřičné formuláře a nejpozději 14 dní před zahájením kurzu je doloží příslušnému kontaktnímu pracovišti. Požadavek posoudí odborná komise ÚP ČR. V potaz bere mimo jiné, jaké jsou předpoklady dotyčného pro absolvování kurzu, výkon nové profese a zvýšení jeho šancí na pracovní uplatnění. Pokud jej schválí, vystaví klientovi potvrzení o úhradě ceny rekvalifikace (kurzovné včetně zkoušky). ÚP ČR může za takto zvolený kurz v případě jednoho klienta uhradit během 3 let až 50 000 Kč. Proplacení zvolené rekvalifikace není nárokové a je možné jen za dobu, kdy je člověk v evidenci ÚP ČR. U této rekvalifikace nevyplácí ÚP ČR podporu při rekvalifikaci ani nehradí vedlejší náklady spojené s její realizací.

„Jedná se o typ rekvalifikací, které velmi pružně reagují na aktuální situaci na trhu práce. Z celkového počtu účastníků, kteří loni úspěšně absolvovali takový kurz, jich ukončilo evidenci na ÚP ČR více než 87 %. Nejčastěji absolvovali kurzy pro získání řidičských průkazů, vč. profesní způsobilosti (1 536), pro pracovníky v sociální oblasti (893) a kurzy zaměřené na osobní služby (426),“ upřesňuje generální ředitel ÚP ČR.

Další možností je rekvalifikace plně zabezpečovaná ze strany ÚP ČR. V tomto případě je třeba, aby zájemce o její absolvování sdělil tuto skutečnost příslušnému kontaktnímu pracovišti. O tom, jestli ÚP ČR žadatele do kurzu zařadí, rozhoduje na základě profesně poradenského pohovoru. Během něj zjišťuje pověřený zaměstnanec ÚP ČR, zda absolvování vybraného kurzu skutečně zvýší šance dotyčného na získání nové práce. Podstatné je, jestli je po konkrétní profesi poptávka. ÚP ČR také zkoumá, splňuje-li uchazeč nebo zájemce o zaměstnání i ostatní podmínky. V případě kladného stanoviska pak uzavře se vzdělávacím zařízením i se samotným účastníkem písemnou dohodu. K podpisu musí dojít nejpozději v den zahájení kurzu. ÚP ČR pak uhradí za uchazeče nebo zájemce o zaměstnání náklady na rekvalifikaci (kurzovné) a uchazeči o zaměstnání může uhradit i výdaje s ní spojené, jako je například jízdné či pojištění pro případ škody. Na úhradu ale nevzniká automaticky nárok. Vše je předem ošetřeno v písemné dohodě. Během doby, kdy probíhá rekvalifikace, kterou plně zabezpečuje ÚP ČR, pobírá uchazeč o zaměstnání 60 % předchozího čistého měsíčního příjmu, max. 22 498 Kč měsíčně.

Z celkového počtu klientů, kteří loni úspěšně absolvovali zabezpečovanou rekvalifikaci, téměř 85 % odešlo z evidence ÚP ČR. Mezi nejčastěji realizované zabezpečované rekvalifikace patřily kurzy zaměřené na základní počítačové dovednosti (1 114), kurzy pro pracovníky v sociální oblasti (478) a kurzy účetnictví (305). O úhradu nákladů na získání nebo obnovení kvalifikace svých zaměstnanců mohou ÚP ČR požádat i zaměstnavatelé. Po důkladném posouzení a na základě písemné dohody jim ÚP ČR může plně nebo částečně uhradit náklady na realizaci kurzu. V případě, že člověk bez vážných důvodů (změna zdravotního stavu, rodinné důvody, stěhování apod.) rekvalifikaci předčasně ukončí, musí kurzovné, případně veškeré výdaje, zaplatit sám.

Lidé si mohou prohloubit své znalosti a dovednosti také v rámci dílčích kvalifikací. Jde především o případy, kdy člověk nedokončil školu a chce si doplnit vzdělání, nebo třeba jen pracuje v jiném oboru, než který vystudoval a chce mít hodnověrný doklad o vlastních znalostech, které získal praxí. Pak je řešením Národní soustava kvalifikací. Jejím prostřednictvím si zájemci mohou kdykoli v průběhu aktivního života doplnit vzdělání rekvalifikačním kurzem, nebo složit zkoušku a získat osvědčení. Tedy dokument, který potvrzuje jejich způsobilost vykonávat konkrétní profesi. Platí v celé ČR i Evropské unii. A toto osvědčení uznávají i zaměstnavatelé. Kompletní sada dílčích kvalifikací dokonce umožňuje získat výuční list v daném oboru a složit závěrečnou zkoušku na škole, která tento obor vyučuje.

Zdroj informací: Úřad práce České republiky a NejBusiness.cz