Školy jako jediná místa celoživotního vzdělávání?

16. listopad 2023
Pro vzdělavatele dospělých
Autor/ka článku: Jana Galová
Školy jako jediná místa celoživotního vzdělávání?

V moderní společnosti je celoživotní vzdělávání nejen individuální potřebou, ale i klíčovým indikátorem konkurenceschopnosti regionu a celého národa. Připravili jsme pro Vás analýzu dlouhodobých záměrů v oblasti celoživotního vzdělávání ve všech 14 krajích České republiky.

Základní data byla extrahována z oficiálních veřejně dostupných dokumentů jednotlivých krajů.

Klíčové zjištění: různorodý přístup k celoživotnímu vzdělávání

Analýza dlouhodobých záměrů v oblasti celoživotního vzdělávání ve 14 krajích České republiky odhaluje diverzitu přístupů a priorit. Zatímco některé kraje, jako Hlavní město Praha a Jihočeský kraj, mají jasně definované cíle a opatření, jiné jako Ústecký a Olomoucký kraj ponechávají svou strategii více otevřenou. Některé kraje spoléhají na motivaci občanů a firem k vstupu do dalšího vzdělávání, zatímco jiné zaměřují své úsilí na strukturální aspekty, jako jsou materiální a personální kapacity škol. Tato různorodost nejen odráží specifické potřeby a výzvy každého kraje, ale také ukazuje na komplexní charakter celoživotního vzdělávání jako takového.

 • Hlavní město Praha se zaměřuje na podporu zavedení a udržení systému celoživotního učení, s akcentem na střední, vyšší odborné a vysoké školy.
 • Jihomoravský kraj klade důraz na rozvoj škol jako center celoživotního učení, s konkrétním zaměřením na profesní kvalifikace.
 • Jihočeský kraj se soustředí na kariérové poradenství a na provázanost počátečního i dalšího vzdělávání s požadavky trhu práce.
 • Ústecký kraj je unikátní v tom, že nemá stanovené žádné konkrétní cíle či opatření. Tento kraj se přitom potýká s nižším zájmem o další vzdělávání a vysokou neúspěšností žáků.
 • Zlínský kraj usiluje o transformaci škol v centra celoživotního učení a rozvoj lidských zdrojů v kontextu globálního trhu práce.
 • Karlovarský kraj se zaměřuje se na podporu a rozvoj dalšího vzdělávání. Opatření zahrnují zvýšení zájmu o další vzdělávání. Kritéria úspěšnosti se věnují podpoře vytvořeného portálu dalšího vzdělávání.
 • Kraj Vysočina cílí na motivaci občanů a firem ke vstupu do dalšího vzdělávání. Opatření zahrnují motivaci dospělých, resp. zaměstnavatelů, ke vstupu do dalšího vzdělávání. Kritéria úspěšnosti zahrnují počet studujících ve večerním, dálkovém, distančním studiu.
 • Královéhradecký kraj zdůrazňuje vytvoření pevné pozice škol jako center celoživotního vzdělávání. Opatření zahrnují podporu využití materiálních a personálních kapacit škol pro potřeby celoživotního vzdělávání. Kritéria úspěšnosti nejsou specifikována.
 • Liberecký kraj se orientuje na podporu dalšího vzdělávání ve školách a koordinaci prostřednictvím Centra vzdělanosti Libereckého kraje. Opatření zahrnují propagaci nabídek celoživotního vzdělávání ve školách. Kritéria úspěšnosti nejsou specifikována.
 • Moravskoslezský kraj se zaměřuje na zvýšení motivace k dalšímu vzdělávání v rámci celoživotního učení. Opatření zahrnují motivaci škol k realizaci dalšího vzdělávání. Kritéria úspěšnosti nejsou specifikována.
 • Olomoucký kraj neuvádí žádný konkrétní cíl, ale opatření zahrnují motivaci dospělých k celoživotním vzdělávacím aktivitám. Důležitou roli hraje síť středních škol i Centrum uznávání a celoživotního učení Olomouckého kraje. Kritéria úspěšnosti zahrnují účast dospělé populace na dalším vzdělávání.
 • Pardubický kraj podporuje rozvoj škol jako center celoživotního učení. Opatření zahrnují podporu rozvoje kariérového poradenství v centrech celoživotního vzdělávání. Kritéria úspěšnosti nejsou specifikována.
 • Plzeňský kraj cílí na podporu funkčních platforem partnerství v oblasti celoživotního vzdělávání. Opatření zahrnují efektivní využívání platforem fungujících v regionu. Kritéria úspěšnosti nejsou specifikována.
 • Středočeský kraj se orientuje na podporu rozvoje celoživotního a dalšího vzdělávání ve veřejné správě, sociálních službách, seniorů. Opatření zahrnují podporu rozvoje systému dalšího profesního vzdělávání a podporu kariérového poradenství v celoživotní perspektivě. Kritéria úspěšnosti nejsou specifikována.

Výše uvedený přehled ukazuje, že kraje v České republice přistupují k otázce celoživotního vzdělávání velmi různorodě. Zatímco některé kraje mají jasně definované strategické cíle, jiné, jako je Ústecký kraj, jsou méně zaměřeny na konkrétní cíle a opatření. Je také důležité poznamenat, že definování kritérií úspěšnosti je nápadně absentující ve většině krajů, což znesnadňuje měřitelnost a hodnocení efektivity navrhovaných opatření.

Další zajímavosti

Z 14 krajů se devět rozhodlo použít termín “další vzdělávání” ve svých strategických dokumentech. Tento termín se tak stává dominujícím pojmem v regionálních strategiích. Dva kraje upřednostňují termín “celoživotní vzdělávání” a jeden kraj označení “vzdělávání dospělých”.

Krajem s největším počtem opatření je Kraj Vysočina a Hlavní město Praha. Kraji s nejmenším počtem opatření jsou Jihočeský, Královéhradecký a Středočeský kraj. Ústecký kraj nemá stanovené žádné konkrétní cíle či opatření.

Konkrétní výzvy a doporučení najdete v článku Školy jako jediná místa celoživotního vzdělávání? na platformě EPALE.

 

Zdroj: EPALE Česká republika, https://epale.ec.europa.eu/cs/