Srovnání podílu dospělé populace na dalším vzdělávání v ČR a EU

6. listopad 2019
Zajímavé články a vzdělávací projekty
Autor/ka článku: MŠMT ČR
Srovnání podílu dospělé populace na dalším vzdělávání v ČR a EU

Výsledky výzkumu Labour Force Survey, který monitoruje míru participace dospělých na dalším vzdělávání v ČR v porovnání s EU (2008 – 2019).   

Další vzdělávání, coby integrální součást celoživotního učení, je důležitým faktorem růstu produktivity a konkurenceschopnosti ekonomiky. Je velmi úzce propojeno s oblastí počátečního vzdělávání, navazuje na ni a doplňuje ji.

Oblast celoživotního učení se dynamicky vyvíjí s ohledem na stále větší nutnost lidí umět reagovat na rychle se měnící potřeby současného světa. Ochota a schopnost zvyšovat průběžně svoji kvalifikaci a osvojovat si nové dovednosti jsou předpokladem efektivního celoživotního vzdělávání.

Výsledky výzkumu Labour Force Survey[1] ukazují, jak se v posledních letech měnila účast ve vzdělávání dospělých. Vývoj účasti dospělé populace na dalším vzdělávání v ČR a EU uvádí graf č. 1. Zatímco v Evropské unii (EU28) byl od roku 2011 jasně patrný trend zvyšování průměrné úrovně účasti v dalším vzdělávání, v ČR se účast v dalším vzdělávání od roku 2011 do roku 2015 snižovala, ale v letech 2016 a 2017 došlo k pozvolnému nárůstu. Zatímco průměr EU28 v roce 2019 vykazoval nepatrný nárůst účasti v dalším vzdělávání, v České republice účast v dalším vzdělávání již druhým rokem klesla a to na 8,1 %.

Graf 1: Podíl dospělé populace na dalším vzdělávání v ČR a EU v letech 2008 – 2019

Zdroj: MŠMT

Labour Force Survey – Výběrové šetření pracovních sil realizované Eurostatem. Eurostat je statistický úřad Evropské unie se sídlem v Lucembursku. Jeho posláním je poskytovat vysoce kvalitní statistiky pro Evropu. Účast na dalším vzdělávání je v rámci výzkumu definována jako počet osob ve věku 25 až 64 let, které se vzdělávaly v posledních čtyřech týdnech před realizací šetření.