Trendy v oblasti lidského kapitálu 2023

29. květen 2023
Zajímavé články a vzdělávací projekty
Autor/ka článku: Deloitte
Trendy v oblasti lidského kapitálu 2023

I když je turbulentní pandemické období již za námi, zdá se, že doba významných změn v pracovním a businessovém prostředí pokračuje. Definice náplně práce už neodráží skutečné činnosti, které zaměstnanec vykonává. Pracoviště není jen jedna konkrétní místnost. Rozhodovací pravomoci už nemusí náležet pouze managementu. Technologie neslouží jen jako nástroj k nahrazení lidské práce. To jsou jen některé ze závěrů, které vyplynuly z aktuálního průzkumu společnosti Deloitte.

Hlavní trendy v oblasti lidského kapitálu pro rok 2023

1. Konec definování pracovních pozic

Téměř 85 % respondentů uvedlo, že jejich organizace má přehled o dovednostech a schopnostech svých zaměstnanců, zároveň ale pouze 46,8 % z nich tvrdí, že jejich organizace je schopna tyto dovednosti efektivně přidělit k požadované pozici a úkolům.

2. Technologie jako katalyzátor lidské výkonnosti

Celkem 50 % respondentů se domnívá, že v horizontu 2 až 4 let budou firmy využívat technologie především k vytvoření nových příležitostí pro rozvoj soft skills (například kreativity a empatie) u svých zaměstnanců. Více než třetina respondentů v seniorní roli považuje za největší přínos spolupráce technologií a lidí zlepšení finanční výkonnosti organizace.

3. Pracoviště bez hranic a nové modely spolupráce

Necelé dvě třetiny respondentů připustily, že by zvažovaly odchod ze zaměstnání, pokud by po nich jejich současný zaměstnavatel požadoval návrat do kanceláře. Pouze 1,5 % českých a slovenských společností uvedlo, že se za poslední roky jejich přístup k pracovišti nezměnil a ani v budoucnosti nezmění.

4. Rostoucí vliv zaměstnanců a jejich zapojení do rozhodování

Zaměstnanci v českých a slovenských firmách se v současné době zapojují primárně do vyjednávání o lokalitě, ze které budou pracovat, o odměně, která jim za práci náleží, o způsobu profesního rozvoje a o pracovní době.

5. Zaměstnanecká data jako klíč k prosperitě firmy a zaměstnanecké spokojenosti

Pokud umí firmy pracovat se zaměstnaneckými daty, mohou pro ně představovat klíčovou konkurenční výhodu. Z průzkumu však vyplývá, že velká část českých a slovenských respondentů (28 %) zatím nevnímá žádné přímé benefity a přínosy využívání těchto dat.

6. Využívání ekosystému pracovní síly a flexibilní přístup při nedostatku talentů

Až 56,7 % českých a slovenských firem potvrzuje, že do svého ekosystému zahrnuje pracovníky zasmluvněné formou dohod, expertní týmy zapojené do konkrétního projektu či outsourcování specializovaných služeb u externích subdodavatelů.

7. Diverzita a inkluze jako prostředek k dosažení spravedlivých výsledků a reálné změny

Firmy sice identifikují problémy v oblasti diverzity, rovnosti a inkluze (DEI) a podnikají kroky k jejich eliminaci, stále se jim však nedaří dosáhnout spravedlivých výsledků.
Až 22 % českých a slovenských firem zatím stále neví, jak oblast DEI uchopit a dosahovat v ní stanovených cílů, a téměř 50 % vůbec neměří pokrok a vývoj v oblasti DEI.

8. Udržitelnost zaměřená na zaměstnance

Až 79 % lídrů se shoduje, že firma je odpovědná za vytváření přidané hodnoty pro své zaměstnance. Zahrnutí ESG priorit do vize firmy označilo za důležité 81 % respondentů našeho průzkumu.

9. Řízení rizik s ohledem na lidský faktor

Podle průzkumu firmy aktuálně označují za největší taková rizika, která jsou spojená s příjmovými rozdíly a politickou nestabilitou. Do budoucna pak vidí jako problematické stárnutí populace a úbytek pracovní síly nebo chybějící vzdělání odpovídající požadavkům pracovních pozic.

10. Role lídrů ve světě bez hranic

Až 95 % českých a slovenských respondentů uvedlo, že leadership je definující klíčovou komponentou pro úspěch a rozvoj jejich organizace. Příliš mnoho změn najednou (58 %) a nedostatek potřebných dovedností – to jsou faktory, které respondenti vnímají jako překážky pro efektivitu svých lídrů.

 

Celou studii Trendy v oblasti lidského kapitálu 2023 si můžete stáhnout na webu společnosti Deloitte.

 

Zdroj: Deloitte, www.2deloitte.com