Uznávání kvalifikací

23. červen 2022
Pro vzdělavatele dospělých
Autor/ka článku: Jana Cenková
Uznávání kvalifikací

Uznání odborné kvalifikace je nezbytným předpokladem pro výkon regulovaného povolání v případě, že tato kvalifikace byla získána v jiném členském státě Evropské unie, Evropského hospodářského prostoru nebo ve Švýcarsku. Je založeno na posouzení znalostí a schopností konkrétní osoby, přičemž tyto znalosti a schopnosti sice mohou být doloženy dokladem o formální kvalifikaci (vzdělání a přípravě), ale také mohou být doloženy dokladem o faktickém výkonu dané činnosti nebo jiným dokladem. Výsledkem procesu profesního uznávání je rozhodnutí o tom, zda dotyčná osoba má dostatečné znalosti a schopnosti, aby mohla vykonávat konkrétní povolání nebo činnost.

Oblast uznávání odborných kvalifikací pro účely výkonu povolání nebyla do 1. května 2004 v České republice upravena. Zejména potřeba důsledné úpravy zásady volného pohybu osob v souladu s požadavky Evropského společenství s cílem volného uplatnění na pracovním trhu Evropského společenství vedla k přijetí , zákona č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a některých příslušníků jiných států a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), který nabyl účinnosti dnem vstupu České republiky do Evropské unie.

Problematika vzájemného uznávání odborných kvalifikací pro účely výkonu povolání, se v České republice týká cca 330 povolání a odborných činností, u nichž jsou právním předpisem upraveny podmínky přístupu k těmto povoláním a odborným činnostem a podmínky jejich výkonu. Jedná se o tzv. regulovaná povolání a činnosti.

Další informace naleznete na webových stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

 

Zdroj: MŠMT ČR