Návrh Koncepce dalšího vzdělávání z pohledu sociálních partnerů v České republice

5. duben 2022
Aktuality
Autor/ka článku: Monika Smékalová
Návrh Koncepce dalšího vzdělávání z pohledu sociálních partnerů v České republice

Technologické změny (Průmysl 4.0) přinášejí naději na zvýšení kvality lidského života, a to díky zvyšování produktivity práce a mizení monotónních a fyzicky náročných profesí. Tato naděje jistě bude doprovázena radikální proměnou světa práce a společnosti jako takové. Transformační změny ale přinášejí jak příležitosti, tak rizika. Zamysleme se například nad nekompatibilitou současné podoby systému dalšího vzdělávání s nastupujícími megatrendy světa práce. Tato nekompatibilita je hybatelem pro vznik Návrhu koncepce dalšího vzdělávání z pohledu sociálních partnerů v České republice. Snahou je zdůraznit úlohu, kterou mohou a musí hrát sociální partneři v oblasti celoživotního učení, resp. dalšího profesního vzdělávání.

Technologická změna

Jednou z klíčových charakteristik technologické změny je její nepředvídatelnost. Nejsme schopni predikovat, jak se bude situace v budoucnu vyvíjet, a to ani v relativně krátkém horizontu několika málo let. Na vzdělávací proces je proto nutné hledět z perspektivy celoživotního učení a nehledat odpovědi na současné výzvy nutně jen v počátečním vzdělávání, ale své síly musíme napnout také k dalšímu vzdělávání. To je aktuální pro bezmála 4 mil. dospělých zaměstnanců a zaměstnankyň v České republice, kteří jsou nyní na trhu práce. Je proto nutné hledat v rámci sociálního dialogu a kolektivního vyjednávání společný směr pro rozvoj dovedností v celoživotní perspektivě. Je záhodno nastartovat debatu o podobě systému dalšího profesního vzdělávání, který bude orientován na člověka a pomůže lidem s jejich zaměstnatelností v perspektivě jejich celého produktivního života.

Celoživotní vzdělávání

Koncept dalšího vzdělávání nemůže být omezen pouze na osoby těžce uplatnitelné na trhu práce, ale musí se stát součástí celoživotního učení se nás všech. Je zapotřebí stimulovat poptávku po dalším vzdělávání a motivovat jedince, dostatečně je informovat o možnostech a výhodách zvyšování kvalifikace. Lidé musejí získávat nové pohledy a postoje. Vnímat možnosti a hodnoty, které uznávají potřebu neustálého posouvání svých znalostí a dovedností. Úkolem sociálních partnerů bude vytvořit v pracujících pocit nového vnímání své identity jako aktivních studentů. Další vzdělávání proto nebude jen jakousi výjimečnou krizovou intervencí pro momentální potřeby trhu práce, ale zcela přirozenou součástí vzdělávací dráhy každého z nás. Sociální partneři jsou přesvědčeni, že jedním z pilířů budoucnosti práce musí být adekvátní a kontinuální investice do zvyšování lidských dovedností a schopností. Koneckonců, to je také jeden ze závěrů Globální komise pro budoucnost práce (ILO 2019), kterou ustanovila Mezinárodní organizace práce, největší institucionální autorita pro svět práce.

Projekt „Sociální dialog a Společnost 4.0“

Návrh koncepce dalšího vzdělávání pohledem sociálních partnerů v České republice vznikl v rámci realizace projektu „Sociální dialog a Společnost 4.0“, který realizuje Českomoravská konfederace odborových svazů v partnerství se Svazem průmyslu a dopravy ČR v období 2019–2022. Jedním z ambiciózních cílů projektu je vnést do sociálního dialogu, a do české společnosti jako takové, přesvědčení o nutnosti a užitečnosti budovat učící se kulturu, založenou na systémové podpoře celoživotního učení, resp. dalšího profesního vzdělávání.

V roce 2020 a 2021 jsme prozatím realizovali dohromady 18 diskusních fór k tématu dalšího vzdělávání po celé České republice, kde jsme ve spolupráci se zaměstnavateli, odboráři, zaměstnanci a odbornou, ale i laickou veřejností, formulovali klíčové myšlenky vedoucí k ucelenému Návrhu koncepce (viz níže např. výsek obrázku z kolaborativní práce v JamBoardu v rámci diskusního fóra v Jihomoravském kraji). Do konce roku 2021 budeme realizovat dalších 12 diskusních fór, kde Návrh koncepce představíme a budeme hledat národní a regionální možnosti pro uplatnění rámcových pilířů Návrhu koncepce.

Klíčovou podporu pro Návrh koncepce budeme hledat na národní úrovni skrze sociální dialog, proto ji předložíme na jednání Pléna Rady hospodářské a sociální dohody ČR k posouzení. Naším cílem je transparentně a sebevědomě otevřít téma dalšího profesního vzdělávání z pohledu sociálních partnerů na nejvyšší úrovni. Klíčoví aktéři trhu práce, zástupci zaměstnavatelů a zástupci zaměstnanců, resp. Svaz průmyslu a dopravy a Českomoravská konfederace odborových svazů, jsou připraveni.

Návrh Koncepce dalšího vzdělávání z pohledu sociálních partnerů v České republice na Google Drive 

 

Zdroj: EPALE, https://epale.ec.europa.eu/