Vzdělávání pro trh práce není jedinou dimenzí vzdělávání dospělých

2. červen 2022
Aktuality
Autor/ka článku: Štátny inštitút odborného vzdelávania
Vzdělávání pro trh práce není jedinou dimenzí vzdělávání dospělých

Inspirace ze Slovenska. Rozhovor s náměstkyní pro celoživotní vzdělávání ŠIOV Ľubicou Gállovou pro platformu EPALE, která připomíná, že vzdělávání dospělých nesouvisí jen s trhem práce, ale dokáže budovat širší rozhled a orientaci v současných společenských situacích, problémech, geopolitickém uspořádání světa a podporuje schopnost rozlišovat důvěryhodnost informací.

Podľa Vašich slov sa „v oblasti vzdelávania dospelých toho nikdy nedialo toľko ako teraz“. 

Máte pravdu. Obdobie od druhej polovice minulého roka po súčasnosť prinieslo množstvo impulzov pre oblasť vzdelávania dospelých, či už vo forme strategických dokumentov, legislatívy, významných podujatí aj deklarácií, ako na pôde Európskej únie, tak aj u nás.

Dá sa povedať, čím je toto „rušné“ obdobie spôsobené?

Dôvodom je rastúci význam vzdelávania dospelých, príčiny ktorého už boli pomenované veľakrát – digitalizácia, starnutie obyvateľstva, nové druhy práce, vznik nových pracovných miest a s nimi aj potreba nových zručností a kvalifikácií. Čo sa týka európskej legislatívy, Európska komisia prijala obnovený európsky program v oblasti vzdelávania dospelých, organizáciou regionálnych konferencií sa začala príprava celosvetovej konferencie o vzdelávaní dospelých CONFITEA, ktorá sa uskutoční v júni tohto roka v Maroku.

K zásadným novinkám u nás patrí Stratégia celoživotného vzdelávania a prípravy. Čo všetko priniesla?

Na Slovensku je toto obdobie poznamenané širokou diskusiou tvorcov politík a ďalších aktérov vo vzdelávaní dospelých, ktoré sprevádzali tvorbu Stratégie celoživotného vzdelávania a poradenstva na roky 2021-2030, prvého akčného plánu na jej realizáciu v rokoch 2022-2024 a následnú prípravu nového zákona o celoživotnom vzdelávaní, ktorý by mal byť prijatý v polovici roka 2022. Z tohoto pohľadu je Stratégia celoživotného vzdelávania a poradenstva dôležitým dokumentom, pretože vytvorila návrh krokov, ktoré je potrebné vykonať sa zvýšenie kvality a flexibility slovenského vzdelávacieho a kvalifikačného systému, navrhuje zavedenie nových systémových prvkov a identifikuje potrebné intervencie štátu v tých častiach systému a pre cieľové skupiny, ktoré bez tejto podpory nedokážu prekonať prekážky, ktoré im bránia v účasti na vzdelávaní.

Slovensku, žiaľ, dlhodobo nepatria v rámci Európy popredné miesta v účasti dospelých na vzdelávaní.

Účasť dospelých vo vzdelávaní je na Slovensku jedna z najnižších v Európskej únii a ešte nižšie zastúpenie vo vzdelávacích aktivitách majú ľudia s nízkym vzdelaním. Tlak požiadaviek trhu práce na rýchle zmeny kvalifikácií alebo získavanie nových zručností sa stále zvyšuje a schopnosť ľudí reagovať na tieto zmeny sa stáva konkurenčnou výhodou v pracovnom prostredí. Vzdelávanie pre trh práce a s cieľom získať dobrú s slušne zaplatenú prácu však nie je jedinou dimenziou vzdelávania dospelých. Učenie sa dospelých úzko súvisí aj s ich záľubami a koníčkami, cestovaním a s rozvojom občianskych zručností a schopností aktívne sa zapájať a podieľať na živote spoločnosti. Práve učenie sa, ktoré dokáže budovať širší rozhľad a orientáciu dospelých v súčasných spoločenských problémoch, geopolitickom usporiadaní sveta či Európy a podporuje schopnosť rozlišovať dôveryhodnosť informácií, naberá stále viac na dôležitosti, čo nám ukázala pandémia Covid-19 alebo prebiehajúca vojna na Ukrajine. Učenie sa pomáha budovať odolnosť jednotlivcov, komunít aj celej spoločnosti.

Celé znění textu a další zajímavé články najdete na platformě EPALE. Zapojte se i vy do komunity odborníků z oblasti vzdělávání dospělých z celé Evropy.

 

Zdroj: EPALE, https://epale.ec.europa.eu/cs