Národní soustava kvalifikací. Jak jsme na tom ve Zlínském kraji?

24. říjen 2023
Pro vzdělavatele dospělých
Autor/ka článku: Národní pedagogický institut České republiky
Národní soustava kvalifikací. Jak jsme na tom ve Zlínském kraji?

Vzdělávání je jedním z klíčových pilířů každé společnosti a v České republice se mu věnuje řada institucí, mezi nimiž vyniká Národní pedagogický institut ČR (NPI). Jedním z aktuálních výzkumných projektů NPI je šetření povědomí o Národní soustavě kvalifikací (NSK) mezi různými cílovými skupinami. Následující text se zaměřuje na zjištění a analýzu, jak je NSK vnímána a využívána ve Zlínském kraji. Cílem je poskytnout ucelený pohled na aktuální stav a naznačit směry pro další rozvoj.

Význam šetření o znalosti/povědomí u cílové skupiny, které prováděla společnost Moore, nespočívá pouze ve sběru dat, ale také v možnosti přizpůsobit a vylepšit NSK tak, aby lépe reflektovala potřeby vzdělávacího sektoru, zaměstnavatelů a veřejných institucí. Výsledky šetření úrovně povědomí o systému NSK a způsobech jeho využívání/nevyužívání pomohou v určování dalšího směřování NSK tak, aby byl maximálně využit potenciál tohoto systému, a to i s ohledem na regionální specifika.

Pro zajištění spolehlivých a relevantních dat byla v průběhu výzkumu použita kombinace dvou metod: online dotazování CAWI (Computer Assisted Web Interviewing) a telefonické dotazování CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing). Tyto metody byly využity paralelně a komplementárně, přičemž CATI metoda byla speciálně použita pro sběr dat od méně zastoupených cílových skupin, konkrétně středních a vyšších odborných škol a zaměstnavatelů.

Výsledky dotazníkového šetření – střední a vyšší odborné školy

Ve Zlínském kraji se dotazníkového šetření aktivně účastnilo celkem 58 respondentů (škol), čímž bylo dosaženo 85,3 % návratnosti.

Graf 1 Do jaké míry máte znalost o Národní soustavě kvalifikací?

Graf 2 Znáte konkrétní praktické možnosti využití NSK?

Graf 3 Jak jste konkrétně využili Národní soustavu kvalifikací?

Výsledky dotazníkového šetření – zaměstnavatelé

V rámci cílové skupiny zaměstnavatelů sídlících ve Zlínském kraji se dotazníkového šetření aktivně účastnilo 100 respondentů (firem), z toho 31 zaměstnávalo (2023) více než 100 pracovníků. To umožnilo získat širší perspektivu na využití NSK v praxi.

Graf 4 Do jaké míry máte znalost o Národní soustavě kvalifikací?

Graf 5 Znáte konkrétní praktické možnosti využití NSK?

Graf 6 Jak jste konkrétně využili Národní soustavu kvalifikací?

Výsledky dotazníkového šetření – Úřad práce ČR

Úřad práce ČR zaujímá klíčovou roli v procesu rekvalifikace a je důležitým partnerem ve využívání Národní soustavy kvalifikací. Výsledky šetření odhalily, že návratnost dotazníků mezi pracovníky Úřadu práce ČR ve Zlínském kraji dosáhla 100 %. To svědčí o vysokém zájmu o téma a o ochotě pracovníků se aktivně do něj zapojit.

Graf 7 Do jaké míry máte znalost o Národní soustavě kvalifikací?

Graf 8 Znáte konkrétní praktické možnosti využití NSK?

Graf 9 Jak jste konkrétně využili Národní soustavu kvalifikací?

Výsledky dotazníkového šetření prováděného Národním pedagogickým institutem ČR ve spolupráci s regionálními partnery ukazují na vysokou úroveň povědomí o Národní soustavě kvalifikací mezi všemi cílovými skupinami. Je však třeba zdůraznit, že povědomí samo o sobě nestačí. Klíčové je, jak NSK najde uplatnění v praxi, jak se stane nástrojem pro zlepšení kvality vzdělání, trhu práce a rekvalifikací. Na základě výsledků by se měl věnovat zvýšený důraz na strategické implementační plány, které zahrnují všechny zainteresované strany. Je také důležité investovat do dalšího výzkumu a rozvoje, aby NSK lépe odpovídala rychle se měnícím potřebám trhu. Rozšiřování povědomí a využívání NSK by mělo být spojeno s průběžným monitorováním a hodnocením, aby bylo možné rychle reagovat na nové výzvy a příležitosti.

Více o projektu Upskilling najdete na webu Národního pedagogického institutu ČR.

 

Kontakt na koordinátorku ve Zlínském kraji:
Marcela Javoříková
Potoky 267, Zlín
tel. +420 775 324 040
Email: marcela.javorikova@npi.cz